ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

Diozófia | Idézetek ~

  ~    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


Diozófia |   Idézetek / MottókEzen -fontos, lényeges és meghatározó- idézetek egy nagyobb, bővebb és -sokkal- részletesebb anyagból kerültek ki, és mindegyik, a maga környezetében -a körülötte lévő mondatokkal együtt és azokkal közösen-, valamint a maguk összkontextusában érthetők- és értelmezhetők igazán.
Pár, kiragadott idézet alapján, ne vonjunk le -esetleg- téves következtetéseket, de; értelmezzük- és fontoljuk meg mondandóját.


  ~     * diozófia Az ÉletErő, nem más mint a Mindenség általános ÉletEnergia erejének átalakulása. (!)
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (32. o)

diozófia Tudatállapot kérdése és nem lényege az, ahogyan az itt közölteket valaki megérti-e vagy sem, elfogadja-e vagy -esetleg- elutasítja azokat.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - Előszó (3. o)

diozófia Akkor cselekszünk helyesen ha az örökkévalóságból merítjük indítékainkat.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - A szellemtudományi megismerés útja (6. o)

diozófia Tetteink kövessék mindig gondolatainkat, és ne fordítva.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - A szellemtudományi megismerés útja (6. o)

diozófia A szellemi világban uralkodó törvények nem sűrűsödnek meg annyira, hogy fizikailag érzékelhetők lennének így nem tudnak ránk kényszerítően hatni.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - A szellemtudományi megismerés útja (6. o)

diozófia A földkerekségen, csak az embernek adatott meg az elvont gondolkodás, a tiszta, logikára való képesség.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - Az öntudat fejlődés fokozatai (9. o)

diozófia Az, ami az embert kimagaslóan az állat (állatvilág) fölé emeli és ettől élesen elválasztja, az az ítélőképesség, és az ebből fakadó erkölcsi érzés.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - Az öntudat fejlődés fokozatai (11. o)

diozófia Minden forma, minden teremtmény; Isten gondolata.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - Az öntudat fejlődés fokozatai (12. o)

diozófia A személyiségben megnyilatkozó Isteni szikrának nevezzük a tudatot.
... Az emberi tudat az Égó képviselője idelent a fizikai síkon. Ez maga az ember.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - Az Égó-ról | Az Égó, mint Isten kozmikus testének sejtjei (13. o)

diozófia Az emberiség, mint minden teremtett lény, boldogságra törekszik. A "boldog őshaza" elmosodott emléke valamennyiük lelkében -még- ott rezeg.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A hallhatalanságról és a boldogságról -általában- (54. o)

. diozófia A nagy misztikus, a 'Háromszorosan Magasztos Hermész', az "ami fent az lent, és ami lent az fent" bölcsességével egyszer és mindenkorra kijelentette és letéteményezte az Örök Igazságot: csak a Fokozat és az abban megnyilatkozó Forma a változó, a Lényeg azonban mindenkoron és mindenhol, minden körülmények között ugyanaz.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Hierarchiákról, Korszakokról, Teremtésről (113. o)

.
diozófia Az egész emberi fejlődés abban áll, hogy egy alacsonyabb tudatállapotból egy magasabba lépünk.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - Az iniciációk diozófiai elmélete (1. rész, 63. o)

diozófia Tudatosan csak úgy hihetünk valamiben, ha tudatalatt meg vagyunk győződve annak valós, hiteles voltáról.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Hierarchiákról, Korszakokról, Teremtésről (121. o)

diozófia Ahogy a Vénusz a Földnek, úgy a Föld a Marsnak az esthajnalcsillaga.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (35. o)

diozófia A vér az étertest legmagasabb produktuma.
Diozófia | Új Világ küszöbén

diozófia Az életenergia, a lét maga.
Diozófia | Új Világ küszöbén

diozófia Csodálatosak az Isteni életerő megnyilvánulási formái!
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - Miként kapcsolódik a Szellem az anya testéhez? (15. o)

diozófia Minden lélek vágyik a hozzá hasonlók világába, ahol minden érzése, gondolata otthonra talál, ahol minden törekvése megvalósulhat.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - Az Isteni kegyelem és annak jelentősége (5. o)

diozófia A lélek nem visz el semmit innen a Földről, csak az emlékezést; emlékét egy jobb világba való vágyódását... Minél tisztább a lélek annál jobban felfogja, hogy mennyire jelentéktelen mindaz, amit a Földön hagyott.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek sorsa a halál után (16. o)

diozófia Istennek igazságos voltán és a kinyilatkoztatáson alapszik a megismételt testetöltés (reinkarnáció) tana.
Az egyetlen tan, mely az alantas erkölcsi körülmények közé helyezett ember, illetőleg Isten igazságos voltáról alkotott fogalmaknak megfelel, a 'Reinkarnáció Tana'.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A többszöri testetőltésben rejlő igazság (1 rész, 9. o)

diozófia A Föld lakói a legkevésbé előrehaladottak közül valók csillagrendszerünk összes bolygóinak lakói sorában, úgy fizikai, mint erkölcsi tekintetben.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A többszöri testetőltésben rejlő igazság (1 rész, 9. o)

diozófia A földi élet nem a születéssel kezdődik, hanem a kapcsolódással (fogamzással).
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A többszöri testetőltésben rejlő igazság (1 rész, 9. o)

diozófia A 'mennyország', az asztrálvilág -magasabb síkjainak- 'anyagából' formált ködszerü képek rendszere.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek sorsa a halál után (21. o)

diozófia Pokol nincs és nem is volt soha!
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek sorsa a halál után (22. o)
  valamint...
diozófia Halál nincs!... Újszülöttei leszünk a földöntúli életnek, amint már azok voltunk a földi életnek is.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (31. o)

diozófia Az ember lényegében, három különböző, bár, egyesített alkotóelem különböztethető meg: a test, az életerő és a Lélek.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (31. o)

diozófia Az életerő; vagy maga az Élet, az a gerinc, mely körül a parányi részecskék (parányok = szubatomikus részecskék) bizonyos törvények szerint csoportosulva -többek között- a szervezetet alkotják.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (32. o)

diozófia Az életerő, vagy maga az Élet, az a gerinc, mely körül a parányi részecskék (parányok = szubatomi részecskék), bizonyos törvények szerint csoportosulva -többek között- a szervezetet -is- alkotják. Az életerő kormányozza a tehetetlen, passzív parányokat, melyek önmagukban semmire sem képesek, és az életerő szedi össze őket, hajtja, tömöríti és helyezi el, jól meghatározott törvényszerűségek szerint.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (32. o)

diozófia Az ÉletErőnek azok a tevékeny természeterők a megfelelői, melyek a Világokat kormányozzák, alakítják át és az egyiket a másik felhasználásával újra teremtik.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (33. o)

diozófia Az ÉletErőnek ez a mítosza, hogy felülről áradt le és áthatotta világokat, a Föld minden művelt népénél megtalálható.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (45. o)

diozófia A Lelket a testhez a közvetítő életerő csatolja.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (33. o)

diozófia Tehát, nem mi vagyunk a teremtés legtökéletesebb lényei. A teremtés maga nem más, mint folytonosan tartó örökös átalakulás, tökéletesedés (a működésben lévő természeti erőknek megfelelően).
Sőt, a 'tökéletesedés törvénye' még magára a Lélekre is kiterjed, mert a lelkek is épp úgy különböznek egymástól mint a testek.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (33. o)

diozófia A hallhatatlanság csak azoknak a Lelkeknek jut osztályrészül, akik valóban magasabb szellemi életet élnek.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (38. o)

diozófia A Világűrnek sem vége, sem határa nincsen.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (38. o)

diozófia A Lélek van!
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (32. o)

diozófia Krisztus nem egy önmagát sanyargató, mindenről lemondó, "koldusok társadalmának" ígérte az örök életet, hanem, a humánus érzelmü, mindenben mértéktartó Emberiségnek.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A hallhatalanságról és a boldogságról -általában- (55. o)

diozófia Magas szellemnek -mi- azt az egyéniséget nevezzük, aki az Isten Világtervének nem akadályozója és ellentéte, hanem hasznos munkása.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A láthatatlan lényekkel való érintkezésről (1. rész, 55. o)

diozófia Minden látszólagos csoda, egy még fel nem ismert törvényszerűség. Véletlenek nincsenek!
Az Élet törvénye a fejlődés, a haladás. ...Mi magunk tettük magunkat azzá, akik- és amik vagyunk.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A reinkarnációról (74. o)

diozófia Senki sem kap nagyobb, vagy nehezebb feladatot, vagy nehezebb próbatételt, mint amekkorát megoldani, vagy elviselni képes.
...Ha mindenkor, legjobb lelkiismeretünk szerint cselekszünk, beszélünk és gondolkozunk, soha nem vádolhatjuk magunkat, még akkor sem, ha utólag rá is jövünk hogy egyik-másik dologban tévedtünk.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A reinkarnációról (97. o)

diozófia A fizikai és szellemi síkok világai úgy hatják át egymást, "oldódnak" fel egymásban, mint a só egy pohár vízben.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Hierarchiákról, Korszakokról, Teremtésről (113. o)

diozófia A közvetlen következő nagy Feladat számunkra, az anyag szellemesítésén keresztül, az öntudat egoizmusából kilépő önzetlen-altruista tudatállapot elnyerése lesz.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Hierarchiákról, Korszakokról, Teremtésről (120. o)

diozófia "Véletlenek nincsenek". Csak "okok és okozatok vannak". -Ezért- "minden úgy van jól, ahogy van (I b)". De, ha változtatni akarsz rajta, akkor csak a "Törvény szellemében teheted".
Tehát; "Véletlenek nincsenek". Csak "okok és okozatok vannak". -Ezért- "minden úgy van jól, ahogy van". És, ha változtatni akarsz...
D S - Diozófus

diozófia Az ÉletErő, nem más mint a Mindenség általános ÉletEnergia erejének átalakulása. (!)
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (32. o)

**   ~    
Mindezekről és további, más témákról, bővebben kurzusainkban és konzultációs tanácsadásainkban lehetséges.
Érdeklődni, a már jól ismert módokon lehet.
Megj.: a rendelkezésre álló helyek száma korlátozott..

Diozófia | Email
Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, -online vagy nyomtatott- cikkeknek, kép- video- és hanganyagoknak az összes és teljes- tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, nyomtatása vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

»» Diozófia > Isteni filozófia  Diozófia = Isteni filozófia


* * * * * * *

.


  ~    

Idézet | Mottó

életenergia "A mágia meg nem értett tudomány".
Arthur C. Clarke


  ~    


Marketingszlogen
:
életenergia & életerő & chi életerő Növelje belső intuicióját és kapcsolodjon rá könnyebben az Egyetemes Tudatalatti energiájának mezejére, az ÉletEnergia Készülékek segítségével!

.


Az integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek segítségével

»» többek között...

  életenergia -permanenes- pozitív változások...

    életenergia készülékek & életerő generátor vízenergizálás, táplálékok energizálása és optimalizálása

életenergia & életerő & chi Az ÉletEnergia & ÉletErő áthidal minden / bármilyen távolságot ! Érzékelje és vegye át most Ön is -tudatosan-ezt a pozitív és jótékony energiát !
Annál is inkább, mivel most -még- ingyenes az  ÉletEnergia & ÉletErő Transzfer Teszt  »»


  .    


DIOZÓFIA: Isteni filozófia


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...

Üzenetküldés / E-Mail »»


  .    
Egyedi akciós ajánlatok különböző egységcsomagokra!
  ~    


A teljes -és aktuális- árKATALÓGUS   Tovább »»
- katt ide -


ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ Diozófia | Idézetek ~

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / Diozófia | Idézetek ~  
2024.05.20.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!