ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

Idézetek | Mottók :: Motivációs idézetek ~

  ~    


IDÉZETEK / Mottók  ~     "Az Energia minden és minden Energia".
D. Sándor Alex

életenergia "Semmi olyanról nem tudunk, ami nem vezethető vissza - közvetve, vagy közvetlenül - az életenergiára."
Karl Hans Welz & D. Sándor Alex

életenergia "Az Univerzumban, két pont között a legrövidebb távolság: ...egy strukturális kapcsolat".
Karl Hans Welz

életenergia "Több objektív valóság van mint élőlény a Világegyetemben".
Karl Hans Welz

életenergia "A 'mágia' strukturális kapcsolatokon és Életerőn alapuló -általában, távolságban ható- tevékenység."
Karl Hans Welz

életenergia "A mágia, a valóság befolyásolása az ÉletErő és ÉletEnergia manipulációja által".
avagy; "A mágia, az ÉletEnergia manipulációja, mely befolyásolja a valóságot".
K H Welz

életenergia "Az, ki ismeri a Rezgések Törvényét, mindent ismer."
Hermes Trismegistus

életenergia "Bármely eléggé fejlett technológia megkülönböztethetetlen a mágiától".
Vagy, egy másik fordításban;
"A hatékonyan működő modern technológiát nem lehet megkülönböztetni a varázslattól / mágiától".
Arthur C. Clarke

életenergia "A mágia meg nem értett tudomány".
Arthur C. Clarke

életenergia "A fejlett technológiák mindig varázslatnak tünnek".
Arthur C. Clarke

életenergia "A 'mágia', az emberi tudat és akarat által dinamizált ÉletErő kivetítése, projekciója."
Papus (Dr. Gerard Encausse)

életenergia "A tudomány olyan mágia / varázslat, ami működik".
Kurt Vonnegut

életenergia "A mágia tudomány és művészet, mely az akarattal összhangban való változásokat okozza".
Aleister Crowley

életenergia "A ma mágiája, a holnap tudománya".
??

életenergia "A ma tudománya, a holnap technológiája".
Teller Ede

életenergia "Azok, akik nem hisznek a varázslatban / (mágiában), soha nem is találják meg".
Roald Dahl

életenergia "Hogy mi ez az erő, azt nem tudom megmondani. Abban azonban biztos vagyok, hogy létezik."
Alexander Graham Bell

. életenergia "Ha az ember nem tudja, melyik kikötőbe igyekszik, nincs szél, mely jó lenne számára"
Lucius Annaeus Seneca

életenergia "Errare humanum est, sed in errore perseverare dementis/diabolicum, et tertia non datur".
"Tévedni emberi dolog, de a tévedésben megmaradni, esztelenség/ördögi, harmadik eshetőség nincs."
Seneca
"Tévedni emberi dolog, megbocsátani isteni".
Alexander Pope

. életenergia "Minden ami létezik, az összes anyag / matéria, egy egyetemes és elsődleges szubstanciából ered; a fény éterből".
Nikola Tesla

életenergia "Ha meg akarod találni az Univerzum titkát, gondolkozz energia, frekvencia és vibráció viszonyában".
Nikola Tesla

életenergia "A Jövő megjósolásának legjobb módja, ha mi magunk teremtjük meg azt".
Peter Drucker

életenergia "Az élet egyik legszebb jutalma az, hogy aki őszintén próbál másoknak segíteni, az saját magának is segít".
Ralph Waldo Emerson

életenergia "A képzelőerő nem valami kiváltság, hanem az egészség forrása."
Ralph Waldo Emerson

életenergia " Aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát. Aki ismeri a miértet, mindig a főnöke lesz."
Ralph Waldo Emerson

életenergia "Önbizalom a siker egyik titka."
Ralph Waldo Emerson

életenergia "Az ember nem más, mint amire egész álló nap gondol."
Ralph Waldo Emerson

életenergia "Egy kicsivel jobb állapotban hagyni hátra a világot, ...tudva azt, hogy akárcsak egyetlen élet is könnyebbé vált azáltal, hogy éltél. Ez jelenti a sikert."
Ralph Waldo Emerson

életenergia "Minden cselekvés őse (gyökere) egy gondolat."
Ralph Waldo Emerson

életenergia "Semmilyen külső, általad kivülálló dolognak nem lehet semmilyen hatalma fölötted."
Ralph Waldo Emerson

életenergia "Legfőbb szükségletünk az életben az, hogy valaki segítsen kihozni belőlünk a maximumot."
Ralph Waldo Emerson

életenergia "A kishitű emberek a szerencsében, és a körülményeik kedvező alakulásában bíznak.
...A nagy egyéniségek viszont, mindig bíznak az ok és okozat törvény érvényesülésében."
Ralph Waldo Emerson

életenergia "A Világegyetem kreatív mozgatórugója az Egyetemes Elme".
Charles F. Haanel

életenergia "Óriási különbség van az egyszerü gondolkodás, valamint a tudatos, szisztematikus és konstruktív gondolatirányítás között; amikor ez utóbbit műveljük, harmóniát teremtünk saját elménk és az Egyetemes Elme között, összhangba kerülünk a Végtelennel, és működésbe hozzuk a létező leghatalmasabb erőt - az Egyetemes Elme teremtő erejét. Ezt, akárcsak minden mást, Természeti Törvény vezérli, nevezetesen a 'Vonzás Törvénye', amelynek lényege, hogy az Elme kreatív, így automatikusan kölcsönös összefüggésbe kerül a tárgyával, és kifejezésre juttatja azt".
Charles F. Haanel

életenergia "A gondolat -kreatív- energia, az energia pedig erő.
Az elme tevékenysége a gondolkodás, a gondolkodás pedig kreatív folyamat. Korunk tehát kreatív kor, és a világ busásan megjutalmazza a gondolkodókat.
Az anyag erő nélküli, passzív, tehetetlen. Az elme erő, energia, hatalom. Az elme alakítja és irányítja az anyagot. Minden forma, amit az anyag felvesz, nem más, mint egy létező gondolat kifejeződése".
Charles F. Haanel

életenergia "Az uralkodó gondolkodásmód vagy mentális beállítottság mágnes, a törvény pedig az, hogy a hasonló hasonlót vonz. Az előbbi tehát kivétel nélkül olyan körülményeket von maga után, amelyek saját természetének felelnek meg."
Charles F. Haanel

életenergia "Az Egy maga a Mindenség, és Minden Egy; eszerint egyetlen Létező nyilvánul meg az anyagi világ elemeinek látszólagos sokszínűségében.
...Létezik egy Teremtő, amelyből, és amely által minden dolgok keletkeztek és származnak, amiből minden dolgok állnak, s amely, a maga eredeti állapotában át- meg áthatja a Világegyetemet, áthatolja, átjárja, kitölti és betőlti az Univerzum köztes terét".
Wallace D. Wattles

életenergia "A gondolatok világában élünk, ami egy gondolat-univerzum része.
...Egy gondolat, amely e Létezőben megfogant, létrehozza azt a dolgot, amit az adott gondolat mintáz.
...(ezért) világos és határozott mentális képet kell alkoss arról, amit el szeretnél érni".
Wallace D. Wattles

életenergia "Az életben elért siker azt jelenti, hogy azzá válunk, amivé lenni szeretnénk.
...A legjobb, amit a világgal tehetsz, ha leginkább önmagadnak használsz".
Wallace D. Wattles

életenergia "Természeti törvény, hogy hasonló okok mindig hasonló hatásokat eredményeznek".
Wallace D. Wattles

életenergia "Létezik egy Teremtő (Teremtő Erő), amelyből, és amely által minden dolgok keletkeztek és származnak, amiből minden dolgok állnak, s amely, a maga eredeti állapotában át- meg áthatja a Világegyetemet, áthatolja, átjárja, kitölti és betőlti az Univerzum köztes terét".
Wallace D. Wattles

életenergia "Az univerzum minden ereje annak az embernek a lépteit óvja és segíti, aki uralni tudja a lelkét."
James Allen

életenergia "A legjobb, amit a világgal tehetsz, ha leginkább önmagadnak használsz".
Wallace D. Wattles

életenergia "Aki nyugalmat nyer, legyőzi magában és vezeti a gondolatfolamokat, megmenti lelkét és megtermékenyíti szívét és életét."
James Allen

életenergia "Minden általunk létrehozott gondolat egy kibocsátott erő...
Szüntelen kölcsönösség van elme és elme között, s folytonos kapcsolat van a gondolati erők között."
James Allen

életenergia "Alkossunk jó gondolatokat, s külső életünkben gyorsan, jó dolgok formájában valósúlnak meg. Irányítsuk lelki erőinket, s külső életünket is képesek leszünk formálni."
James Allen

életenergia "Az igaz erőt és tartós békét nem érhetjük el másképp, csak önuralommal, önirányítással, önmagunk megtisztításával."
James Allen

életenergia "Az univerzum minden ereje annak az embernek a lépteit óvja és segíti, aki uralni tudja a lelkét."
James Allen

életenergia "Gondolatban időzzünk el a Legnagyszerűbbnél; s a Legnagyszerűbb mi leszünk;
Igazítsuk elménket a Legmagasabbhoz; és a Legmagasabb mi magunk leszünk."
James Allen

életenergia "Az univerzum a gondolatból nőtt ki. Az anyag -végső elemzéseként- pusztán egy tárgyiasult gondolat.
Minden emberi teljesítmény először gondolatban született meg, s azután valósult meg."
James Allen

életenergia "Az önuralom intelligens gyakorlása gyorsan belső gondolati erőinkről alkotott tudáshoz vezet, s később pedig azt az erőt nyerik el, mellyel ezeket az erőket helyesen alkalmazhatjuk és irányíthatjuk."
James Allen

életenergia "Amilyen mértékben uraljuk magunkat és irányítjuk mentális erőinket, ahelyett hogy ők irányítanak minket, abban a mértékben fogjuk uralni helyzeteinket és külső körülményeinket."
James Allen

életenergia "A hit és a szándék alkotja az élet ösztönző erejét."
James Allen

életenergia "Miután megtapasztalhattuk a sötétséget, jobban értékelhetjük a világosságot."
James Allen

életenergia "Ami vagyunk, az a világunk. Az univerzumban rejlő minden dolog saját belső tapasztalatunkban oldódik fel. Aligha számít, hogy mi van kívül, mivel minden csupán saját tudatállapotunk visszatükröződése."
James Allen

életenergia "Gondolatainkkal építjük vagy romboljuk életünket, világunkat, univerzumunkat. Mint ahogyan gondolatunk ereje révén, bensőnkben építkezünk, ennek megfelelően fogják külső életünk és körülményeink alakítani önmagukat."
James Allen

életenergia "Bármit is őrizgetünk szívünk legrejtettebb zugaiban, a visszahatás elkerülhetetlen törvénye alapján, külső világunkban formát fog ölteni."
James Allen

életenergia "Nincs olyan dolog, melyet az erős hit és a megingathatatlan szándék ne teljesítene. A csendes hit mindennapos gyakorlásával a gondolati erők összegyűlnek, s a csendes hangtalan szándék mindennapos megerősítésével ezek az erők a teljesítmény tárgyához áramolnak.
Meg kell tanulnunk hogy miként koncentráljunk gondolati erőinket fejlesztő hatású nyugalommal és pihenéssel."
James Allen

életenergia "Nincs az a nehézség, akármilyen nagy is, mely ne engedne a gondolat csendes és erős összpontosításának és nincs olyan dolog, melyet lelki erőink intelligens használatával és irányításával ne lehetne gyorsan megvalósítani."
James Allen

életenergia "Csalhatatlan igazság, hogy a körülmények csupán akkora mértékben hatnak ránk, amennyire engedjük."
James Allen

életenergia "A férfiak és nők, azáltal nyernek megerősítést szellemi meggyőződésükben, hogy az ok és okozat törvénye által azt vonzzák magukhoz amit maguk küldenek ki, s azokkal az emberekkel kerülnek kapcsolatba, akik hozzájuk hasonlóak.
...ugyanis, a gondolat világában, miként az anyagi világban, minden a hozzá hasonlóhoz ragaszkodik."
James Allen

életenergia "Ha kitartóan neveljük elménket, azáltal hogy kiítjuk gyengeségünket, s hagyjuk, hogy lelki és szellemi erőink kibontakozzanak, el fogunk csodálkozni azokon a varázslatos változásokon, melyek külső életünkben bekövetkeznek."
James Allen

életenergia "Változtassuk meg életszemléletünket, s külső életünk is megváltozik."
James Allen

életenergia "Annyira vagyunk sorsunk irányítói, amilyen mértékben alakítjuk és formáljuk elménket."
James Allen

életenergia "Az igazi meggazdagodáshoz vezető út, a lélek, erények elnyerésével való gazdagítása."
James Allen

életenergia "Egész lényünk, minden ami vagyunk, tulajdonképpen gondolataink eredménye. Saját gondolatainkon alapúlnak, saját gondolatainkból születtek."
James Allen

életenergia "A boldogság nem külső segélyeken vagy tulajdonon, hanem a belső életen múlik."
James Allen

életenergia "Az anyag végső elemzéseként pusztán egy tárgyiasult gondolat. Minden emberi teljesítmény először gondolatban született meg és azután valósult meg."
James Allen

életenergia "A hit és a szándék alkotja az élet ösztönző erejét."
James Allen

életenergia "Nincs olyan dolog, melyet az erős hit és a megingathatatlan szándék ne teljesítene. A csendes hit mindennapos gyakorlásával a gondolati erők összegyűlnek, s a csendes, hangtalan szándék mindennapos megerősítésével ezek az erők a teljesítmény tárgyához áramolnak."
James Allen

életenergia "Még kevesek sajátították el a gondolat világáról alkotott tudás alkalmazását, ahol a gondolat erői (mind között a leghatalmasabbak) folyamatosan megszületnek, és ahonnan az üdvözítés vagy megsemmisítés erőiként áramlanak ki."
James Allen

életenergia "Minden általunk létrehozott gondolat egy kibocsátott erő, természetével és intenzitásával összhangban. Szüntelen kölcsönösség van elme és elme között, s folytonos kapcsolat van a gondolati erők között."
James Allen

életenergia "Alkossunk jó gondolatokat és külső életünkben gyorsan, jó dolgok formájában valósulnak meg. Irányítsuk lelki erőinket, s külső életünket is képesek leszünk formálni."
James Allen

életenergia "Az univerzum minden ereje annak az embernek lépteit óvja is segíti aki uralni tudja lelkét."
James Allen

életenergia "Ahol valódi hit és meg nem alkuvó tisztaság van; ott az egészség, ott a siker, ott az erő."
James Allen

életenergia "Nem létezik más rossz az univerzumban, csak az, amely az elmében gyökerezik."
James Allen

életenergia "Ha meg szeretnék szabadulni minden fizikai szenvedéstől és fájdalomtól, s tökéletes fizikai összhangot szeretnénk élvezni, akkor szedjük rendbe elménket és teremtsünk harmóniát gondolataink között. Gondoljunk örömteli dolgokra és gondoljunk szeretetteli dolgokra."
James Allen

életenergia "Sikerüket, kudarcunkat, hatásunkat magunkkal hordozzuk, ugyanis gondolataink uralkodó irányai sorsunk meghatározó tényezői."
James Allen

életenergia "Bármilyen sors vár is ránk, mi vagyunk sorsunk feltétlen alakítói. Minden általunk kibocsátott erő, egy , a sorsunkat formáló vagy romboló hatás."
James Allen

életenergia "Gondolatban időzzünk el a 'Legnagyszerűbbnél', S a Legnagyszerűbb mi leszünk.
Igazítsuk elménket a 'Legmagasabbhoz', S a Legmagasabb mi magunk leszünk."
James Allen

életenergia "Csak az alkalmas a parancsolásra és irányításra, aki önmagának való parancsolásban és önmaga irányításában sikeres."
James Allen

életenergia "Mindenekfelett egyetlen célunk legyen: legyen egy helyes és hasznos célunk és rendíthetetlenül szenteljük ennek magunkat."
James Allen

életenergia "A boldogság és a harmónia spirituális értelemben szinonimák."
James Allen

életenergia "A boldogság és a harmónia spirituális értelemben szinonimák."
James Allen

életenergia "Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteid!
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed!
S ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!"
Frank Outlaw

. életenergia "Sikeres embereknek sikeres szokásaik vannak."
Brian Tracy

. életenergia "Változtasd meg gondolataidat, és megváltoztatod az életed".
Brian Tracy

életenergia "Aki a pulykákkal kapírgál, nem repülhet a sasokkal".
Brian Tracy

életenergia "A személyes eredmények és a hatékonyság alapanyaga fizikai, (éteri,) érzelmi és szellemi energiáid összessége".
Brian Tracy

életenergia "Az eredményes munkához elengedhetetlen a magas energiaszint. De ugyanerre van szükségünk ahhoz is, hogy boldogabbak és sikeresebbek legyünk életünk minden területén".
Brian Tracy

életenergia "Írd le a céljaidat, készíts terveket ezek elérésére, és minden áldott nap tégy valamit ebben az irányban.".
Brian Tracy

életenergia "A sikeres emberek döntésképesek. Legtöbb döntés jobb, mint a semmilyen.".
Brian Tracy

életenergia "Bármilyen félelmet le tudsz győzni, ha erre felkészíted a tudatodat.
Emlékezz, a félelem nem létezik máshol, csakis a tudatodban!"
Dale Carnegie

életenergia "Minden gondolat, ami áthat és betőlt bennünket, meg fog valósúlni, amennyiben ennek a gondolatnak a megvalósulása emberileg lehetséges."
Dr. Emil Coué

életenergia "Amiben az emberi elme hinni tud, meg is tudja valósítani."
Napoleon Hill

életenergia "Egy ember olyan nagy, amilyen nagy a gondolatainak az ereje."
Napoleon Hill

életenergia "Azzá válsz amire a legtöbbet gondolsz."
Earl Nightingale

életenergia "Az vagy és az leszel, amire gondolsz."
Earl Nightingale

életenergia "Azzá válunk, amire a legtöbbet gondolunk. Ez a legfurcsább titok."
Earl Nightingale

életenergia "A boldogság nem más, mint egy arra érdemes eszmény vagy cél lépésről lépésre történő megvalósítása."
Earl Nightingale

életenergia "Önmagunkról alkotott kép és a szokásaink, jellemzően együtt mozognak. Változtasd meg bármelyiket és a másik automatikusan változni fog".
Dr. Maxwell Maltz

életenergia "Már most is bennünk van az az erő, ami ahhoz kell, hogy megtegyük azokat a dolgokat, amelykeről el sem tudtuk képzelni, hogy lehetségesek. Ez az erő rögtön elérhetővé válik, amint a gondolkodásunkat / hitünket megváltoztatjuk."
Dr. Maxwell Maltz

életenergia "Vizualizáld a jövődet. Lásd magad előtt és szinte érezd amit akarsz. Higgy benne! Alkosd meg a terved képzeletbeli modelljét, adj/küldj neki ENERGIÁT, majd állj neki megépíteni és megvalósítani".
Dr. Maxwell Maltz

életenergia "Ha tudjuk, hogyan kell hatékonyan energiát létrehozni, tárolni és kiárasztani/kisugározni, akkor bármilyen vágy/gazdagság elérhetővé válik.
...Amikor ez az energia felszabadul, mederbe terelhető és bármilyen kívánság megvalósítására alkalmas".
Deepak Chopra

életenergia "Az életet csak úgy vezetheti és irányíthatja, ha vezeti és irányítja az energiát, azaz, aktivizálja, 'formába hozza', 'láthatóvá teszi', megjelenteti az energiaforrását, manifesztálja a saját életét.  Az energia vezetése és irányítása előfeltételezi, hogy érzékeli az energiát, feltárja az energetikai forrásokat, összekapcsolja az egyedi forrással, az élet forrásával, és megőrzi ezt a kapcsolatot".
Kurt Tepperwein

életenergia "A felébredt -tudatos- élethez vezető kvantumugrás megfelelő energiát (az életenergiát vagy a második szinten a kundalinit) előfeltételez, amelyet fel kell ébreszteni".
Kurt Tepperwein

életenergia "A teremtés egyik legfontosabb elve: amit nem tud maga elé képzelni az ember, az nem is valósúlhat meg. Minden energia, amely arra vár, hogy formát öltsön. A szellem, a tudat képzeletben megadja azt a formát, amelyet azután felvehet az energia. Ez a manifesztáció".
Kurt Tepperwein

életenergia "A teremtő elképzelés egy kívánatos jövő eszméjének transzformálása a jelen realitásába, a valóságba, amely ténnyé változtat egy lehetőséget".
Kurt Tepperwein

életenergia "Akár tudatában van ennek, akár nem: ön teremti meg az életkörülményeit. Az egyetlen ember, aki sikeressé és boldoggá teheti önt, az ön maga".
Kurt Tepperwein

életenergia "Ahová -és amire- figyelmét irányítja, oda áramlik a teremtőereje, ez valósítja meg az életet".
Kurt Tepperwein

életenergia "Harmóniánknak ez a belső hangja a lélekből jön: a lélek nem a (fizikai) szív. A szív inkább a lélek kapuja. A lelkünk egy tudatenergia, mely jóval kiterjedtebb mint a testünk. Nem a fizikai testünk része, hanem a jóval nagyobb és jóval átfogóbb lelkünké".
Kurt Tepperwein

életenergia "Ne keresse tovább a boldogságot. Legyen boldog, most. A boldogság a tudat egy állapota és nem függ semmilyen körülménytől".
Kurt Tepperwein

életenergia "A boldogságot sem elejteni, sem birtokolni nem tudja, mert a boldogság a lélek egy állapota. Csak ott lehet boldogságot találni, ahol egy ember összhangban él önmagával és a világgal.
...Legyen egyszerüen boldog, mintha minden teljesült volna. Hozza létre először a hatást, és az ok azon nyomban követni fogja. Legyen boldog, és egészséges lesz és teljesülnek a vágyai".
Kurt Tepperwein

életenergia "Bármit választhat boldogsága kiváltó okának. Csak az a lényeg, hogy higgyen benne. Mindenkinek a hite szerint alakul a sorsa. Ha helyesen használja, megváltoztatja az életét".
Kurt Tepperwein

életenergia "Teremtsen magának pozitív és kívánatos meggyőzödéseket és egy átfogó jólét-tudatot. Optimalizálja az énképét, mert az élete a milyenségének képmása.
Minden lehetséges annak aki hisz. Túlzottan hiszünk a tudás hatalmában és túl keveset tudunk a hit hatalmáról".
Kurt Tepperwein

életenergia "Azáltal, hogy elképzel egy kívánt végső állapotot, azután azonosul vele, a beteljesülésből kiindulva cselekszik és eltőlti az öröm és a hála, a szellemileg így birtokba vett dolognak valóságként kell megjelennie. A jövő egy lehetőségéből így a jelen átélt valósága lesz".
Kurt Tepperwein

életenergia "Az önmagunkra fordított befektetés a legmagasabb kamatokat hozó befektetés".
Kurt Tepperwein

életenergia "Minden dolog először a tudatban történik, mielőtt kinn a a valóságban megjelenhet".
Kurt Tepperwein

életenergia "A legnagyobb ajándék, amit másoknak adhat, a saját beteljesült életének példája".
Kurt Tepperwein

életenergia "Egyedül ön az életkörülményei teremtője. Egyedül ön felelős azért, hogy mit gondol, érez, mond és tesz, és egyedül ön viseli ennek következményeit".
Kurt Tepperwein

életenergia  "Isten alszik a kőben, lélegzik a virágban, álmodik az állatban és felébred az emberben."
Indiai közmondás 

életenergia "Ne harcolj a sötétség ellen, hanem gyújts gyertyát!"
Buddhista mondás 

életenergia "Az a legfőbb dolgod az életben, hogy önmagadban létrehozd a -pontos- képzeletbeli mását mindannak, amit aztán a külvilágban valóra akarsz váltani."
Emmet Fox

életenergia "A Bölcs uralja a csillagokat /  The Wise rules the Stars / A bölcs uralja csillagait".

életenergia "A bolygók nem kényszerítenek, csak hajlamossá tesznek".
 "The stars influence, but do not constrain". "A csillagok / bolgyók befolyásolnak, de nem kényszerítenek / determinálnak".

életenergia "Mind over matter".
"Az elme uralja az anyagot".

életenergia "A mágia erőt jelent. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét".
"Tudatosan gondolkodni annyi, mint mágiát gyakorolni".
Szepes Mária

életenergia "Gondolataink determinálják körülményeinket".
Szepes Mária

életenergia "A determináció ott végződik, ahol a mágia kezdődik".
Szepes Mária

életenergia "Minden testet öltött dolgok nemzője a gondolat (idea)".
Szepes Mária

életenergia "Az egészséges, építő, harmonikus gondolatok egyensúlyt hoznak létre szervezetünkben, éppúgy mint körülményeinkben".
Szepes Mária

életenergia "Aki sorsán urrá akar lenni, annak urrá kell lenni gondolatain".
Szepes Mária

életenergia "A körülményekhez való szemléleti viszonyunk megváltoztatásával megváltoztathatjuk magukat a körülményeket is".
Szepes Mária

életenergia "Gondolataink determinálják körülményeinket. Az ember szellemi tevékenysége, fizikumának működése és sorsa között szoros kapcsolat áll fenn. Az idea (gondolat) ebben az összefüggésben a nemző szerepét tőlti be, és automatikus vonzás útján szabályozza a körülményeket".
"Vigyázzunk ezért a szavakra, amelyek agyunkban elhangzanak! *Tudatosan Gondolkodni annyi, mint mágiát gyakorolni".
Szepes Mária - A mindennapi élet mágiája
* Általunk hozzáfűzött szó

életenergia "A mágikus egyéniség eszközei a megismerés által szublimált és felerősített gondolaterők. Tudás és bölcsesség".
Szepes Mária

életenergia "Mert erőinkkel éppúgy nem könnyelműsködhetünk, mint anyagi javainkkal.
Igaz, hogy a forrás, amelyekkel kapcsolatot teremtettünk, kimeríthetetlen, s a bennünk lévő szikra örök".
Szepes Mária

életenergia "Az ember agya alacsonyabb és magasabb világok rezgései között közvetítő és átalakító készülék. Ez a hivatása".
Szepes Mária

életenergia "Minden látható okozat mögött, láthatatlan mágikus ok áll, s a jelenségvilág a teremtő képzelet forrásában gyökerezik".
Szepes Mária

életenergia "Az alkotó ideálok keresése abból a bizonyosságból fakad, hogy az ideálból célt, a célból meghódított valóságot hoz létre. Az ideálok becsvággyal való telítése felizzítja az akaratot, amely sorsot teremt, és sorsot old".
Szepes Mária

életenergia "Az akarat a szellem által determinált energia: az idea megvalósítási eszköze".
Szepes Mária

életenergia "A mágia  tehát erőt jelent. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét".
Lui Padre (lásd: Szepes Mária idézet)

életenergia "A mágia a bolygónkon megtalálható legmagasabb szintű tudás".
Lui Padre

életenergia "Az igaz mágia az Univerzális törvényekre támaszkodik, ismerve azok okát, hatásait, és tudatosan dolgozik ezekkel az erőkkel".
Lui Padre

életenergia "Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg."
Prótagorasz

életenergia "Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk meg".
Lao-Tze | Lao-Ce

életenergia "Ahol az ember aratni akar, ott először vetnie kell, és ahol az ember aratott, ott ismét vetni".
Lao-Tze | Lao-Ce

életenergia "Aki ismeri az embereket, az okos; aki ismeri önmagát, az bölcs. Aki másokat legyőz; az erős, aki önmagát győzi le, az hatalmas".
Lao-Tze | Lao-Ce

életenergia "Aki ismeri az célját, megtalálja az utat."
Lao-Tze | Lao-Ce

. életenergia "Ha meg akarod ismerni a múltadat, - vizsgáld meg a jelenlegi körülményeidet.
Ha tudni akarod a jövődet, figyeld meg a jelenlegi cselekedeteidet!"
Kínai közmondás

életenergia "Erő nélkül nincs valóság, mert minden valóság csak erő által kapcsolódhatik egymásba és csakis így lehet az erőhatásokra érzékeny. Ezért az ERŐ a valóságoknak, s így a törvényeknek is végoka. Amilyen természetű az abszolut erő, olyan természetűeknek kell lenniük a vele kapcsolódni tudó valóságok törvényeinek is".
Dr. Kiss István: Diozófiai tanulmányok

. életenergia "Mindenütt ahol élet van, Isten van".
Dr. Kiss István, a Diozófia megalapítója .

életenergia "A világűrt keresztül-kasul hatalmas erők-energiák járják át és maradéktalanul betöltik az egész teret. A természet nem tűri meg az űrt és nincs üres tér, minden telítve van.
Erők- és energiák óceánja vesz körül bennünket: csak ezek által és ezekben -mint éltető közegben- élünk- és élhetünk".
Dr. Kiss István: Diozófia

életenergia "Az, ami az embert kimagaslóan az állat (állatvilág) fölé emeli és ettől élesen elválasztja, az az ítélőképesség, és az ebből fakadó erkölcsi érzés".
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - Az öntudat fejlődés fokozatai (11. o)

életenergia "Az embert a logikus gondolkodás képessége és az erkölcsösség különbözteti meg az állatoktól".
Diozófia
Ez alapján, hány ismerösődet tudnád az utóbbi kategóriába sorolni?   :-)

életenergia "Isten, saját képmására megteremtette az embert.
Az ember isteneket teremtett saját képmására."
D. S A

életenergia "Egyetlen dolog van az Univerzumban ami állandó, és ez; a változás.
Rajtunk is múlik, hogy ez pozitív legyen és az egyetemes fejlődést szolgálja".
D. Sándor Alex

életenergia "A gyertya lángja úgy világít, hogy elnyeli a körülötte lévő sötétséget".
D. Sándor Alex

életenergia "Egy -pozitív- gondolat csak akkor lesz lényeges, ha cselekvésre is ösztönöz".
D. Sándor Alex

életenergia "A dicsekvés az erőszak egyik rejtett formája".
D. Sándor Alex

életenergia "Álmodj nagyokat! De néha ne feledj el felébredni és cselekedni!  ;-)".
D. Sándor Alex

életenergia "Ne a szavai által ítélj meg egy embert, hanem csakis a tettei alapján.".
D. Sándor Alex

életenergia "Amire az elme vágyakozik, azt hajlamos megvalósítani és manifesztálni".
(Már csak erőt (Élet)Erőt kell hozzá biztosítani...)
D. Sándor Alex

életenergia "A legjobb, legkreatívabb gondolat sem ér sokat, ha tudatos, határozott cselekvés nem követi".
D. Sándor Alex - Diozófus

életenergia "Nemcsak egy hatalmas, kristálytiszta hegyi tóban tükrözödik vissza az áldott napfény, hanem egy koszos, sáros kis pocsolyában is".
D. Sándor Alex - Diozófus

. életenergia "Biztosíts erőt (ÉletErőt!) pozitív és konstruktív kreatív gondolataidnak, megvalósúlásuk érdekében".
D. Sándor Alex

életenergia "Amit káosznak (chaos) neveznek a Viláegyetemmel kapcsolatosan, az nem más, mint egy magsabb szintű rend, amit az ember, a mostani fejlettségi fokán, -még- nem érthet meg".
D. S ADiozófus

életenergia "A végtelen Univerzumban mind_EGY".
D. S ADiozófus

életenergia "Teremtett Világ(ok)ban élünk. Te is a teremtés által jöttél létre, ezért Te is része vagy úgy a Teremtőnek, mint a Teremtésnek."
D. S ADiozófus

életenergia "Az Anyag; lekötött, kondenzált, -meg-sűrűsödött Energia"
D. Sándor Alex

életenergia "Tudatállapot kérdése és nem lényege az, ahogyan az itt közölteket valaki megérti-e vagy sem, elfogadja-e vagy -esetleg- elutasítja azokat".
D. Sándor Alex - Diozófus

életenergia "Örök alapigazság: semmi olyat ne tégy másokkal, amit nem szeretnéd, hogy mások tegyenek veled. De, ha megteszed, akkor viseld el annak- minden- következményét".
Másképp mondva:"Csak olyat tégy másokkal, amit szeretnéd, hogy mások is megtegyenek veled. És, ha megteszik, fogadd el és viszonozd."
D. Sándor Alex -"Teszem a dolgom" előadás sorozat, Esztergom / Budapest, 2003-2004

. életenergia "A hit egy olyan erős -belső- agregátor, mely jelentős mennyiségü ÉletErőt tud termelni".
D. Sándor Alex

életenergia "Az emberek többségének (tisztelet a kivételnek!) -rossz- szokása a kedvességet, udvariasságot és szelídséget gyöngeségnek tekinteni és -gátlás nélkül- megpróbálni kihasználni, valamint, vele visszaélni".
(Ezeknek az embereknek -persze, képletesen- nyugodtan"koppints a fejükre" és tereld őket jó írányba).
D. Sándor Alex

életenergia "Olvasott, okos ember, messzebb (el)lát".
D. Sándor Alex

életenergia "Ha azt akarod, hogy az emberek kövessenek, ne felejts el elől menni".
D. Sándor Alex (Kurt Tepperwein után szabadon)

Ha, azt akarod, hogy valóra váljanak az álmaid, ne aludd át az életet...
D. Sándor Alex

Az egészség, nem csak a -mindenfajta- fájdalom hiánya...
D. Sándor Alex

életenergia "Az ember -sokszor- saját maga legnagyobb ellensége. Zavaros gondolatai, negatív érzései, becsmérlő szavai és rossz szokásai, önmaga legnagyobb ellenségévé teszik".
D. Sándor Alex ALeX

életenergia "Isten a Törvényeken keresztül működteti a Világokat és tartja fenn a Rendet. Őmaga viszont, Törvényen felül áll, hisz Ő maga a Törvény".
ALeX (D. Sándor Alex - Diozófus)

életenergia "Az, aki azt állítja, hogy "nincs Isten", az vagy nagyon-nagyon buta, vagy nagyon-nagyon okos. Viszont, ezútóbbi, ilyesmit nem mond".
ALex (D. Sándor Alex - Diozófus)

életenergia " Amid van; használd. Amit nem használsz, add oda másnak".
ALex

életenergia "Mindenkinek jogában áll, hogy úgy- és akkor ba... tólja el az életét, ahogy és amikor akarja!"
(DS & K)

életenergia "Egy fejlettebb lelket a magasabb (emelkedettebb) erkölcsösség / erkölcsiség különböztet meg a többiektől.."
Alex

életenergia "Elég nagy kontár lehetett az 'öreg szakállas', ha csak ezt a fércmunkát tudta összetákolni..."
   Elkötelezett örök szkeptikus
     "Minden világ -a maga nemében- tökéletes. Tökéletes csak tökéletest tud alkotni."
          Tapasztalt szellemtudomány-kutató

életenergia "Isten úgy VAN, hogy nincs...."
  Egy 'szellemtudományi kutató'
    "Isten VAN. Ő -a- VAN."
        Ugyanaz a 'szellemtudományi kutató'

életenergia "Az, aki nem úgy táncol ahogy én fütyülök, ne kérjen tőlem füttykoncertet!"   ;-)
A felbecsülhetetlen Leroux báró (N)

életenergia "Nem a ruha teszi az embert, de fő az elegancia!"
id. D. A. Sándor

életenergia "A tudás kidomboródik."
Székely István (Pityu)

életenergia "Az Egészségnek nincs tünete".
Katona Sándor Tamás
"...csak pozitív, jótékony mellékhatása"  :-)
D. Sándor Alex

életenergia "Az, hogy valaki gyorsan halad, még nem jelenti azt, hogy jó irányba is megy".
?? (D.SA)

életenergia "Udariasságomat ne téveszd össze a gyengeséggel, ugyanis pont azt nem fogod kapni, ha ezt megteszed".
(Al Capone után, szabadon D. S A-  ;-))

életenergia "Mindenki csak az adott készségi- és tudatossági szintjén tud az élethez viszonyúlni".
D.SA

életenergia "Csak tudat-állapot kérdése és nem lényege az, ahogy a közölteket valaki megérti-e vagy sem, elfogadja-e vagy sem, vagy -esetleg- elutasítja azokat. ".
D. Sándor Alex (Diozófus)

életenergia "Az életerő, az éter sugárzó energiája, végeredményben; napenergia.
A keletiek CHI-, ill. PRÁNA néven ismerik. Az éltető prána (életerő) az étersík hatóereje".
Diozófiai értekezés az emberről és világáról

életenergia "Minden, ami egyszer megtörtént, nyomot hagy a reflektórikus éterben.
Amint az ősidők páfrányóriásai nyomokat hagytak a lerakodó szén rétegei között, épp így jegyzi föl a reflektórikus éter is minden időre az ember minden gondolatát, érzését, vágyait, kivánságait, szavait, szándékait, cselekedeteit".
Diozófiai értekezés 'Az emberről és világáról'

életenergia "Az asztráltest jóval ritkább az étertestnél. Elnevezése is erre a különös halmazállapotra és eredetre utal, amennyiben a csillagok kisugárzásával hozható kapcsolatba. Az asztrálsík közege és energiája is egyik láncszeme annak a sorozatnak, amely az összes energiaformákat magában foglalja.
Az asztrálsík az érzések, vágyak, szenvedélyek és hangulatok székhelye".
Diozófiai értekezés az emberről és világáról

életenergia "Semmi sincs a világon, amivel rendeltetésszerűen ne élhetnénk, de olyasmi sincs, amivel büntetlenül visszaélhetünk".
Diozófia | Diozófiai értekezés 'Az emberről és világáról'

életenergia "Az életerő nem más mint a a mindenség általános élet-energia erejének az átalakulása és szublimálása".
Diozófiai értekezés: A Lélek és a múlt

életenergia "A személyiségben megnyilatkozó isteni szikrának nevezzük a tudatot. Az emberi tudat, az Égo képviselője idelent a fizikai síkon. Ez maga az ember".
Diozófiai értekezés: Az ÉGOról

életenergia "Minden megnyilatkozás, így az élet is az egység megosztásából következik. Az élet nem más, mint a pozitív és a negatív pólusok közötti feszültség -folyamatos- áramlása, kiegyenlítődése. Ezek egyensúlyán alapul a szakadatlan megújhodás, az örök-rotáció, az élet".
Diozófiai értekezés 'A jó-ról és a rossz-ról'

diozófia 'Az, ami az embert kimagaslóan az állat (állatvilág) fölé emeli és ettől élesen elválasztja, az az ítélőképesség, és az ebből fakadó erkölcsi érzés'.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - Az öntudat fejlődés fokozatai (11. o)

életenergia "Az Egészségnek nincsenek tünetei".
Katona Sándor Tamás
["...csak pozitív, jótékony mellékhatásai"  :-) D. S A]

életenergia "Az Univerzum a szabadon áramló energia forrása".
Linda Dohlan - A legföbb titok

életenergia "Használd az (Univerzális) elméd, hogy rákapcsolodj az Univerzális Energiaforrásra, hogy -tudatosan- átvedd az életerőt, melytől mindent megkapsz amit kívánsz és akarsz".
Linda Dohlan - A legföbb titok után szabadon DS

életenergia "Tégy jót, és jó dolgok történnek veled... Ez a Karma Törvénye".
Earl J. Hickey

életenergia "Nem a helyzet teremti meg az embert, hanem az ember az, aki a helyzetet teremti".
Frederick W. Robertson

életenergia "Az anyag 'lefékezett' energia".
Pap Gábor

életenergia "Elemi szinten az élet felfelé törekszik".
Pap Gábor

életenergia "Mindent fény hoz ami szellemi javadalom".
Pap Gábor

életenergia "Az erkölcs a lélekhez tartozik".
Pap Gábor

életenergia “Mindenki maga irányítja sorsát; mi magunknak kell megteremtenünk boldogságunk okait. Csak mi tartozunk ezért felelősséggel, senki más.”
XIV. Dalai Láma

életenergia "Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon."
Lloyd George

. életenergia "Előrehaladott, magas szellemek mindig heves ellenálásba ütköztek középszintü gondolkodók részéről".
Albert Einstein

életenergia "Bármilyen irányba is fejlődjenek jövőbeli fogalmaink, a külső világ tanulmányozása arra a következtetéshez vezet, hogy a tudat tartalma a végső valóság.".
Wigner Jenő

életenergia "Az ok mindig megelőzi az okozatot".
Stephen Hawkins

életenergia "Aki semmit sem tud, kénytelen mindent elhinni."
Marie von Ebner-Eschenbach

életenergia "Tedd amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal amid van, és a többivel ne törődj!"
F. D. Roosevelt

életenergia „Ha példát mutatsz, nem kell szabályokat felállítanod.”
Zig Ziglar

életenergia "Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni."
Harry Lorayne

életenergia "A legtöbb embert a cselekedeteiben nem az ésszerü megfontolások, hanem az érzelmei vezérlik".
Joseph Kirschner

életenergia Még mindig aktuális: "Újuljatok meg gondolkodástok szellemében".
Ef (4:23)

életenergia "Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván".
MT 6:6

életenergia "...mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek Tőle".
MT 6:8

életenergia "...legyen néked a te hited szerint".
MT 8:13

életenergia "Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek (annak, aki hisz)."
MK 9:23

életenergia "Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd gondoskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja".
MT 6:34.

életenergia "Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen."
Jn 14:27

életenergia "...ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám".
MT 18:19

életenergia "...ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük".
MT 18:20

életenergia "És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek."
MT 18:20

életenergia "Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek".
MK 11:24

életenergia "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik".
Mt 7:7-8

életenergia "...minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem".
MT 7-17
" ...gyümölcseikrõl ismeritek meg õket".
MT 7-20

életenergia "Ha szeretnél birtokolni egy tulajdonságot, viselkedj úgy, mintha máris a tiéd lenne."
William James
azaz; "Addig színlelj, amíg nem sikerül!"
  Brian Tracy

életenergia "Az ember élete olyan, amilyenné gondolatai teszik."
Marcus Aurelius

életenergia "A körülményeket én alakítom!"
Napoleon Bonaparte

életenergia "A legjobb módszer önmagunk felvidítására, ha felvidítunk valaki mást."
Mark Twain

életenergia "A boldog élet alapja az elme nyugalma".
Marcus Tullius Cicero

életenergia "Válassz olyan foglalkozást amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod".
Confucius

életenergia "Megfigyeltem, hogy az emberek pontosan olyan mértékben boldogok, amilyen mértékben elhatározzák, hogy boldogok lesznek".
Abraham Lincoln

életenergia "Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs."
Arthur Schopenhauer

életenergia "Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs; ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.
Arthur Schopenhauer

életenergia "A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert."
Weöres Sándor

életenergia "Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet; mert, amit gondoltál, megteremtetted".
Weöres Sándor

életenergia "Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra."
Weöres Sándor

életenergia „Ha meggyújtunk egy gyertyát, majd elóltjuk, sötétebb lesz, mint azelőtt volt.”
John Ernst Steinbeck

életenergia "A tudat kitágul, s eközben az elme is kitisztul. Sokévi meditáció után az ember szinte úgy érzi, hogy üvegfenekű csónakban suhan, s innen alátekintve pásztázza az elme mélységeit."
Albert Einstein

életenergia "Nem az események, ill. a dolgok terhelik meg az embert, hanem a róluk alkotott elképzelése".
Epiktétosz

életenergia "We look forward to the time when the Power of Love will replace the Love of Power. Then will our world know the blessings of peace".
"Várakozással tekintünk arra az időre, amikor a szeretet ereje helyettesítheti az erő / hatalom szeretetét. Akkor világunk tudni fogja a béke áldásait".
William Ewart Gladstone

életenergia "When the power of love divinely replaces the love of power, man will have a new name: God ".
Amikor a szeretet ereje helyettesíti a hatalom szeretetét, az embernek új neve lesz: Isten".
"World Peace can be achieved when the Power Of Love replaces the Love Of Power".
"Amikor a szeretet ereje helyettesíti a hatalom szeretetét, elérhető lesz a Világbéke".
Sri Chinmoy

diozófia Mond miért él az ember és hol van a cél? ... és tényleg van-E(gy) Isten, mely bennünk él?
Ó nem, óh, én nem tudom, hogy ki vagyok, minek születtem, választ nem kapok.
Beatrice: Meditáció

életenergia "When the power of love overcomes love of power the world will know peace."
"Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, a világ meg fogja ismerni a békét".
Jimmy Hendrix

életenergia "Az iskolában megkérdezték, mi akarok lenni, ha majd nagy leszek. Azt írtam: 'boldog'. Azt mondták, hogy rosszul értelmeztem a kérdést. Azt mondtam, rosszul értelmezték az életet".
John Lennon

életenergia "Az élet az, ami aközben történik veled, hogy mindenféle tervek megvalósításával vagy elfoglalva."
John Lennon

életenergia "Mi a siker lényege? A sikeres ember az, aki reggel felkel, lefekszik este, és a kettő között azt teszi, amit akar".
Bob Dylan

életenergia "Mama always told me not to look into the eyes of the sun. But mama, that's where the fun is."
"A mamám mindig azt mondta, hogy ne nézzek a napba (a Nap szemébe). Na de, Anya, ott van a móka".
Bruce Springsteen / Mannfred Mann & Earth Band - Blinded By The Light (Fénytől vakítva)

életenergia "A szél irányát nem tudom megváltoztatni, de be tudom állítani a vitorláimat úgy, hogy mindig célba érjek".
James (Jimmy) Dean

életenergia “Aki egy ötletet kap tőlem, úgy lesz okosabb, hogy tőlem nem vesz el semmit, mint ahogy ha valaki meggyújtja a gyertyáját az enyémről, az is úgy kap fényt, hogy én nem maradok utána sötétben.”
Thomas Jefferson

életenergia "A Világmindenségben minden gondolatból lett teremtve, szellemből született."
Ludwig Schleich

életenergia "Az elképzelés teremti a valóságot."
Hermann von Keyserling

életenergia "Az elképzelés tettek nélkül csak álom. A tett elképzelés híján csak időtöltés. Azonban az elképzelés és a tett együtt megváltoztatja a világot".
Joel Arthur Barker

életenergia "Legyünk hálásak azért, ami van, és ne arra ácsingózzunk, amiről azt képzeljük, hogy kéne".
Gayle Forman

életenergia “Ha tudsz, segíts másokon. Ha nem, legalább ne árts nekik”.
Dalai láma

életenergia "Minden mindenből ered, és minden mindenné válik".
Leonardo Da Vinci

életenergia “Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.”
Les Brown

életenergia „Ha mindazt megtennénk, amire képesek vagyunk, szó szerint saját magunkat is elkápráztatnánk.”
Thomas Alva Edison

életenergia   „A gondolat, akár kimondják, akár nem, valóságos dolog, és ereje van.”
Frank Herbert

életenergia "Mi dolgunk a világon? küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak.
...Mi dolgunk a világon? küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért".
Vörösmarty Mihály

életenergia "Nincs a világon se jó, se rossz: gondolkozás teszi azzá."
William Shakespeare (Hamlet)

életenergia "Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást..."
Stephen Dolly

életenergia "Harmóniát csak olyan lélek tud maga körül teremteni, aki magában már megteremtette."
Müller Péter

. életenergia "Egy szomjas embernek a víz a legcsodálatosabb ital."
Müller Péter

életenergia "Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat".
Buddha

életenergia "Mind a szellem, mind a testi egészség titka az, ha nem siránkozunk a múlt miatt, nem aggódunk a jövőért, hanem bölcsen és komolyan éljük a jelen pillanatot".
Buddha

életenergia "Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy továbbadni azokat, akkor azok birtokolnak téged. Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod eltűnik. Ha kisajátítod tönkreteszed. Tartsd szabadon és örökre a tiéd marad".
Buddha

életenergia "Egész lényünk, minden ami vagyunk tulajdonképpen gondolataink eredménye, saját gondolatainkon alapulnak, saját gondolataimból születtek."
Buddha

életenergia "Tégy jót, és jó dolgok történnek veled... Ez a Karma Törvénye".
Earl J. Hickey

életenergia "Mikor 5 éves voltam, az anyám mindig azt mondta, hogy a boldogság az élet kulcsa. Az iskolában megkérdezték, mi akarok lenni, ha majd nagy leszek. Azt írtam: 'boldog'. Azt mondták, hogy rosszul értelmeztem a kérdést. Azt mondtam, rosszul értelmezték az életet".
John Lennon

életenergia "Hiszek Istenben, de nem úgy mint egy valamiben, mint egy öreg emberben az égben. Azt hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az bennünk van mindannyiunkban. Hiszem, hogy amit Jézus, Mohamed, Buddha és a többiek mondtak, helyes volt. Csak, valahogy a fordítások rosszul sikerültek".
John Lennon

életenergia "Bármit döntesz, hogy csinálni fogsz, biztosítsd magad arról, hogy örömet okoz és boldoggá tesz". --
"De, úgy dönts, hogy vedd figyelembe annak a következményeit is..!".
Ismeretlen (??)

életenergia "Minden sorsdöntő dolog a 'csakazértis'-ből jön létre.
Friedrich Nietzsche

életenergia „Sem akadályok, sem nehézségek, sem más emberek nem állíthatnak meg. Csak saját magad állíthatod meg magadat.”
Émile Durkheim

életenergia "Mindaz, amivé lettünk, következménye annak, amit valaha gondoltunk".
Dhamma-pada

életenergia "Tudjuk, hogy mindennapi létezésünket, nagyban determinálják az érzéseink, a viselkedésünk. Ahhoz, hogy viselkedésünkön változtassunk, tudatállapotunkon, gondolkodásunkon kell változtatni. A változtatás egyik kulcsa, agyunk tevékenységének megváltoztatása".
Csontos - Decker - Kormány: A tudati technológia

. életenergia "Az Egyetemes ÉletErő energiája a CHI (Qi / csí) ".

életenergia "Az a chi-energia, ami most, ebben a pillanatban is körülleng, körülölel minket, átjárja élettereinket; otthonunkat és munkahelyünket, alapvetően befolyásolja és meghatározhatja egészségünket, szakmai sikereinket, magánéletünket és anyagi helyzetünket".
Feng Shui

életenergia "A változás, a kezdet és az átalakulás mind a csi-n alapszik, és nincs olyan teremtmény a világmindenségben, mely ne abból eredne. Így burkolja be a csí a világegyetemet kívülről, és így mozgatja belülről. Az emberi élet is ettől a csítől függ".
Nei Ching

életenergia " A Szellem minden dolog forrása... A Szellem általában az élet felé, vagy az egyének életminőségének a javítására hajlik. Mivel pedig egyetemes, nem szolgálhat kizárólag egyéni érdekeket, hatásának mindig minden dolog előnyére kell válnia.
...Amennyiben használni akarjuk, a Szellemet, be kell tartanunk a törvényét, ami a jóság. Ez az egyetlen korlátozás".
Thomas Troward

életenergia "A Szellem a végtelenben az Univerzum teremtő ereje, így a gondolataink rá gyakorolt hatása valóságos teremtő erőt lendít mozgásba".
Thomas Troward

életenergia  "A gondolat határozza meg a cselekedetek milyenségét, nem fordítva".
Thomas Troward

életenergia  "Létezik egy napról napra egyre szélesebb körben terjedő nézet, miszerint van valahol egy rejtett erő, amit -így vagy úgy, de- módunkban áll felhasználni".
Thomas Troward

életenergia  "A pozitív erő megismerése egyet jelent a nagy titok kulcsának a birtoklásával.() Gondolataink folyamata által képesek vagyunk használni ezt az erőt. () Mentálisan kigondoljuk a formát, majd életet lehelünk belé".
Thomas Troward

életenergia "A gondolatok dolgok. () Ha a gondolat ereje alkalmas bármire, akkor alkalmas mindenre. Ha képes bármit létrehozni, akkor mindent képes létrehozni. () Tehát a gondolat minden dolog forrása. () Ha ugyanis minden dolog a gondolatból ered, akkor minden dolog gondolat. Következésképpen, minden minket körülvevő forma és körülmény, a gondolat teremtő erejének a manifesztációja. () Így, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy gondolataink teremtő erőt hordoznak".
Thomas Troward - A rejtett erő

életenergia "Szabadságunk a gondolat teremtő erejének egyéni szinten történő reprodukálásából áll".
Thomas Troward

életenergia "Az egyetemes életesszencia folytonos, és nem kell önmagunkon kívül tekintenünk, hogy megleljük a minden (a mindenség) erejével munkálkodó életadó energiát. () Az élő erő e roppant végtelensége elég minden vágyunk beteljesítéséhez".
Thomas Troward

életenergia "Ha megváltoztatjuk gondolkodásunkat, a körülmények is -rövödesen- megváltoznak. (Ez egy ok-okozati folyamat). () Amennyiben meg tudjuk változtatni gondolkodásunkat, megváltoztathatjuk a körülményeinket".
Thomas Troward

életenergia "Ha az emberek felismernék, hogy [az Isteni szeretet és] a jóság nem korlátozott mennyiség, hanem a kimeríthetetlen végtelenből folyamatosan kiáradó áramlat, amit bármilyen [nemes] célból felhasználhatunk, és mindenki végtelenül meríthet belőle saját gondolatai által, az egy csapásra eltörölne minden viszályt és harcot a világból".
Thomas Troward

életenergia "Cogito, ergo sum".
Descartes

életenergia "Ha -mindig- tudják használni akaratukat, gondolatukat és szellemüket ahhoz, hogy formát adjanak a lényükből fakadó impulzusoknak, akkor teremtökké, csodálatos erők birtokosaivá válnak".
Omraam Mikhael Aivanhov

életenergia "A gondolat mindenható, de csak a saját régiójában, azaz, a mentál síkon, mivel egy végtelenül finom"anyagból" (energiából) áll, ezért a hatását csak olyan anyagon képes azonnal kifejteni, amely hozzá hasonlóan szubtilis".
Omraam Mikhael Aivanhov

életenergia "Bízom az Igazság és a Szellem erejében, ezért hiszek az Emberiség jövőjében."
Albert Schweitzer

életenergia "A mosoly a legrövidebb távolság két ember között."
Albert Schweitzer

életenergia "Nem a siker a kulcs a boldogsághoz. A boldogság a kulcs a sikerhez. Ha szereted azt, amit csinálsz, sikeres leszel."
Albert Schweitzer

életenergia "Az anyag latens ERŐ és az ERŐ szabad, kötetlen anyag."
Misztikus, ezoterikus iskolák

életenergia "Nem boszorkányság; TECHNIKA!"
Füles magazin

életenergia "A Jövő megjósolásának legjobb módja, ha mi magunk teremtjük meg azt".
Peter Drucker

életenergia "A hit varázslata a világmindenség legnagyobb erőinek, mégpedig a gondolat erejének a megtestesülése".
Norman Vincent Peale

életenergia "Viz; nincs se ízed, se szined, se zamatod vagy aromád, meghatározni sem lehet téged, megkóstólnak és fogyasztanak anélkül, hogy ismernének. Te nem a szükséges vagy az élethez, hanem, te vagy maga az élet".
Antoine de Saint-Exupéry

életenergia "Tégy jót, és jó dolgok történnek veled... Ez a Karma Törvénye".
Earl J. Hickey
"A Karmának nincs ökle".
Randall 'Randy' Hickey

életenergia "Mindenki azt kapja, amire számít,
mindenki azt éli át, amiben hisz,
mindenki számára az valósul meg, amit elgondol".

életenergia "A szeretet az egyetlen, ami megosztva -is- gyarapszik".
"Minél több szeretetet adsz, annál többet kapsz vissza".

életenergia "Ha nincs semmi, az is valami,
    és ha van valami, az már nem semmi!"  :-)

életenergia Ha azt kerdezed magadtól: Igen, de mit tehetnek én?
A válasz nagyon egyszerü: Akármit. Mert az akármi is lényegesen több, mint a semmi...

életenergia "A világnak több szerény zsenire van szüksége.
Olyan kevesen maradtunk".  ;-)

életenergia "Életem legnagyobb üzlete lenne, ha embereket vennék annyiért, amennyit érnek - és eladhatnám annyiért, amennyire tartják magukat..."
Ismeretlen

életenergia "A sikerhez célirányos, koncentrált energiagazdálkodás kell.
A sikerhez energia kell".
Helene Walterskirchen - Az energiaelv

életenergia „Semmi nem változtatja meg jobban az életünket, mint az önmagunknak feltett kérdések.”
Greg Leroy

életenergia „A gondolat irányítja az energiát (ÉletEnergiát), az energia a gondolatot követi.”
Russell Schofield

életenergia „Az energia, követi a gondolatot és át van színezve e gondolat minőségével.”
Alice A. Bailey

életenergia "A csakrák az emberi tudatosság fokozatainak szimbólumai."
C. G. Jung

életenergia "A matéria, amelyben általunk nyilatkozik meg a szellem / a szellem, amelyet mi viszünk a matériába / ők alakítják ki azt az élettel áthatott létet / amely az emberiséget a valóság haladásához segítheti..."
Rudolf Steiner

életenergia "Képesek rá, mert azt gondolják, képesek rá."
Publius Vergilius Maro - (Aeneis)

életenergia "Furcsa dolog az élet; ha nem vagy hajlandó mást elfogadni, mint a legjobbat, nagyon gyakran épp a legjobbat kapod."
William Somerset Maugham

életenergia "Nem a körülmények teremtik az embert. Az ember teremti a körülményeket."
Benjamin Disraeli

életenergia "Minden probléma megoldását hallatlanul megkönnyíti, ha biztosan tudjuk, hogy van rá megoldás."
Carl Sagan

életenergia "Nincs zavarba ejtőbb, mint látni, hogy valaki elvégzi azt, amit mi lehetetlennek hittünk."
Sam Ewing

életenergia "Amit nem értünk, azt véletlennek nevezzük".
Teller Ede

életenergia "Semmi sincs nyugalomban, minden mozog, minden rezeg / pulzál".
A Kybalion  (Doreen Virtue: Isteni Mágia)

életenergia "Az anyag, az energia egyik tömör formája, mely lassan rezeg".
Hermetikusok / A Kybalion  (Doreen Virtue: Isteni Mágia)

életenergia "Mindig, minden eseménynek létezik"oka" és"miértje". Ha ugyanazok az okok, ugyanaz lesz az eredmény".
A Kybalion  (Doreen Virtue: Isteni Mágia)

életenergia "Ő, ki érti a rezgések alapelvét, markolja az Erő jogarát".
Hermes / A Kybalion  (Doreen Virtue: Isteni Mágia)

életenergia "Mindenki a maga szerencséjének kovácsa".
Faber est suae quisque fortunae.
Sallustius

életenergia "A csakrák az emberi tudatosság fokozatainak szimbólumai".
C. G. Jung

életenergia "Ne feledjük, a boldogság nem azon múlik, mi vagyunk, vagy mint van. Csak azon múlik, mit gondolunk".
Dale Carnegie

életenergia " Sokkal súlyosabbak a harag következményei, mintt az okai".
Marcus Aurelius

életenergia "Légy boldog azzal amid van, miközben -céltudatosan*- afelé törekszel amire vágysz".
Jim Rohn  (* általunk hozzáfűzött szó)

életenergia "A tudatos gondolat által elindított-, és az érzelem által fűtött tudás, egyenlő a cselekvéssel".
Jim Rohn & DS

életenergia "Semmilyen rajtam kivül álló dolognak nincs felettem hatalma".
Walt Whitman

életenergia "Sosem követem el azt a hibát, hogy olyanokkal vitatkozzam, akiknek nem adok a véleményére".
Edward Gibbon

életenergia "A tévedés annál veszedelmesebb, minél több igazságot tartalmaz".
Henri-Frédéric Amiel

életenergia "Mindenki csak azt érti meg, amit önmagában is megtalál".
Henri-Frédéric Amiel

életenergia "Minden, amit valósnak hívunk, olyan dolgokból áll, melyeket nem lehet valósnak tekinteni."
Niels Bohr

életenergia "A gondolkodás ösvénye a felismerés sivatagából a megvilágosodás hegyláncán át a megértés rónájára vezet.
A gondolkodás ösvénye érzésekkel van kikövezve, ... tapasztalatok pora borítja, ... (rajta) ismeretek virágai virítanak, és ...tévedések szamártövisei csúfítják."
Oravecz Imre: A hopik könyve (Eototo és Aholi a gondolkodás ösvényéről)

életenergia "Van látható és láthatatlan változás, a változás elől kitérni nem lehet, minden változás változással jár, a változásnak van kezdete és van vége, a változás kezdete az előző változás vége, a változás vége a következő változás kezdete, ...a változás együtt változik a változással, a változás változás a változásban.."
Oravecz Imre: A hopik könyve (Eototo és Aholi a változásról)

életenergia "That is the problem with everything. They try and make it better without realizing the old is fine."
"Ez a gond mindennel. Megpróbálják jobbá tenni, anélkül, hogy rájönnének, hogy a régi jó".
Al Bundy

életenergia "Istenem, adj nekem derüt és nyugalmat, hogy tudomásul vegyem mindazt, amin úgysem változtathatok! Adj bátorságot, hogy változtassak azon, aminek megváltoztatására képes vagyok! És adj bölcsességet, hogy e kettőt meg tudjam különböztetni!".
Eduard Maria Oettinger

életenergia "Ha az egyetlen eszközöd, amid van, egy kalapács, hajlamos vagy mindent szögnek nézni".
Abraham Maslow

életenergia "A siker nem azt jelenti, hogy soha nem hibázunk. A siker az, hogy nem követjük el kétszer ugyanazt a hibát".
George Bernard Show

életenergia "Hidd, hogy van egy felsőbb hatalom, ami csendben azon dolgozik, hogy minden a jó irányba haladjon. Viselkedj, és a többivel ne törődj!".
Beatrix Potter

életenergia "Utoljára mikor csináltál valamit először?"
Bob Proctor

életenergia "Két alapvető választás van az életben: elfogadjuk a körülményeket, ahogy vannak, vagy elfogadjuk a felelősséget a megváltoztatásukra".
Denis Waitley

életenergia "Döntsd el hova mész, és hogy jutsz el oda. Utána indulj onnan, ahol éppen állsz".
Napoleon Hill

életenergia "A jelenlegi körülményeid nem határozzák meg, hogy hova juthatsz el, csak azt határozzák meg, honnan indulsz".
Nido Qubein

életenergia "A boldog élet a gondolataid minőségétől függ".
Marcus Aurelius

életenergia "Az évek alatt megtanultam, hogy amikor egy elhatározás megszületik, a félelem csökken. Ha tudod, hogy mit kell megtenned, az elmulasztja a félelmet".
Rosa Parks

életenergia "Bajaid felét azonnal megszüntetheted, ha nem hagyod, hogy mások mondják meg, mit akarj."
Vernon Howard

életenergia "A stressz elleni legnagyobb fegyver az a képességünk, hogy ha megválogatjuk gondolatainkat".
William James

életenergia "Gondolkodni könnyű, cselekedni nehéz, de a gondolatokat cselekvésre váltani a legnehezebb dolog a világon".
Johann von Goethe

életenergia "A tudás nem elég, alkalmazni is kell. Akarni nem elég, tenni is kell".
Johann von Goethe

életenergia "A lehetőség gyakran balszerencsének vagy kudarcnak álcázva érkezik."
Napoleon Hill

életenergia "A sikertelenség egyik leggyakoribb oka, hogy feladunk valamit egy átmeneti kudarc miatt."
Napoleon Hill

életenergia "Nem azt kapjuk meg, amire vágyakozunk, hanem amit megérdemlünk. A jutalom arányos az elvégzett munkával."
Earl Nightingale

életenergia "Ne állj meg addig, amíg a jóból jobb, a jobból legjobb nem leszel."
Frank Zappa

életenergia "Az vagy, amit rendszeresen csinálsz. A kiválóság nem egyetlen cselekedet, hanem életforma."
Arisztotelész

életenergia "A siker nagy titka az, hogy nincs titok. Bármi is célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte keményen, céltudatosan dolgozni. Ez az üzemanyag, nélküled nem indul el az autó".
Mardy Blochowiak

életenergia "Álmodj merészet. Láthatatlan erők állnak készenlétben,hogy támogassanak."
Cheryl Richardson

életenergia "Ha valóban hiszel abban, hogy valamit meg lehet csinálni, meg fogod találni a módját. A megoldásba vetett hit kikövezi az odavezető utat."
Dr. David Schwartz

életenergia "A sikeres emberek azt mondják, hogy életük akkor fordult jóra, amikor elkezdtek hinni önmagukban."
Dr. Robert H. Schuller

életenergia "Hogy megkaphasd az élettől, amit akarsz, először is dönts el, mit is akarsz! "
Ben Stein

életenergia "Senki sem próféta a saját hazájában". Vagy;"senki sem lehet próféta a maga hazájában".
-Bibliai eredetű- közmondás
"... egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában."
Lk 4,24

életenergia "Nem mindig lehet megtenni amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet."
Bethlen Gábor

életenergia "Istennek nincs vallása."
Mahatma Gandhi

életenergia "Ne légy más, ha önmagad lehetsz."
Teophrastus Paracelsus

életenergia "Nem a rakomány az, mi összetör, hanem az, ahogyan viszed."
Lou Holtz

életenergia "Ha ezt olvasod... gratuláció; élsz!
És, ha ez nem olyasvalami, amiért mosolyognál, akkor, tényleg nem tudom mi az."
Chad Sugg

életenergia "Bármit gondolunk, mondunk vagy teszünk - az elménkből fakad. Amit tudatunk elfogyaszt, az lesz az életünk anyaga."
T N Hanh & L Cheung

életenergia "Ez azért van, mert az is van."
Buddha

életenergia "A boldogság a nyugodt elme gyümölcse. Kösd gondolataidat a békesség, kiegyensúlyozottság, nyugalom, biztonság, isteni útmutatás eszméihez, és elméd boldogságot terem."
Dr. Joseph Murphy

életenergia "Ha megváltoztatod a beállítottságodat, meg fognak változni az életkörülményeid is."
William James

életenergia "Azért nem jut olyan sok ember sehova az életben, mert amikor a lehetőség kopogtat az ajtajukon, éppen a hátsó kertben keresgélik a négylevelű lóheréket."
William James

életenergia "Ingyen sajtot, csak az egérfogóban lehet találni."
Big Al

életenergia "Mindenki annyi örömet talál az életben, amennyit hajlandó benne észrevenni."
J.R. Sherman

életenergia "Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker."
Henry Ford

életenergia "Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk, és ahogyan élünk."
J. Krishnamurti

életenergia "Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, és cselekedje a legjobbat."
Ludwig van Beethoven

életenergia "Soha ne téveszd össze hallgatásomat a tudatlansággal, nyugodtságomat az elfogadással, vagy kedvességemet a gyengeséggel."
?? (Ismeretlen)

életenergia "Mindenki azt vonzza, amit maga is kisugároz a világba."
Lama Ole Nydahl

életenergia "Nem a külső dolgok tesznek minket boldoggá, hanem a dolgokhoz való hozzáállásunk."
Lama Ole Nydahl

életenergia "Adj nekem játékot és megmutatom, hogy tudok játszani."
ifj. Krakkai János (Yán Csi)

életenergia "Légy te magad a változás, amit látni szeretnél a világban."
Mahatma Gandhi

életenergia "Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot. Négykézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám és nem emelt föl engem. ...Úgy segített, hogy nem segíthetett."
József Attila: Az Isten itt állt a hátam mögött

életenergia "Csak az az információ létezik számodra, ami eljut hozzád."
Ismeretlen (??)

életenergia "A "véletlen" a buták istene."
Géczy Gábor

életenergia "Az Energia minden és minden Energia".
D. Sándor Alex

  ~    


életenergia&életerő&chiTovább... Témához kötödő oldalak:

  életenergia & életerő & chi életerő Szlogenek / Marketing  »

  » Idézetek Wallace D. Wattles-től

» Lásd még "Ajánlott irodalom"...


  ~    


Wallace D. Wattles: A gazdagság bölcsessége


  ~    
életenergia & életerő & chi életerő Az Egy maga a Mindenség, és Minden Egy; eszerint egyetlen Létező nyilvánul meg az anyagi világ elemeinek látszólagos sokszínűségében.

életenergia & életerő & chi életerő Az egész élet célja nem egyébb, mint a fejlődés.

életenergia & életerő & chi életerő A Természet célja a haladás és a kibontakozás.

életenergia & életerő & chi életerő Az életben elért siker azt jelenti, hogy azzá válunk, amivé lenni szeretnénk.

életenergia & életerő & chi életerő A vágy nem egyéb, mint egy önnön kifejezését kereső lehetőség, vagy egy teljesítményre törő funkció.

életenergia & életerő & chi életerő Természeti törvény, hogy hasonló okok mindig hasonló hatásokat eredményeznek.

életenergia & életerő & chi életerő Kétségtelen, hogy abban a foglalkozásban tud az ember a legjobban teljesíteni, amit kedvel, s ami testére szabott.

életenergia & életerő & chi életerő Mindaz, ami a Földön látható, egyetlen Létezőből áll, amiből minden dolog fakad.

életenergia & életerő & chi életerő Mindaz, ami a Földön látható, egyetlen Létezőből áll, amiből minden dolgok fakadnak. Szakadatlanul keletkeznek új formák, s enyésznek el régiek; de mindezen alakzatok egyetlen Létező folyományai.

életenergia & életerő & chi életerő Az Alaktalan Létező tartalékainak nincsen határa.

életenergia & életerő & chi életerő Az Alaktalan Létező alkotó energiával telített, s szakadatlanul újabb és újabb formákat hoz létre.

életenergia & életerő & chi életerő A Világegyetem mindig több és több élet felé, és egyre tökéletesebb működésmód felé tart.

életenergia & életerő & chi életerő Az Alaktalan Létező intelligens; olyan létező, amely gondolkodik. Eleven, és mindig a több és több élet felé tart.

életenergia & életerő & chi életerő A formák univerzumát a Teremtő hozta létre, formát adva önmagának, hogy minél teljesebb kifejezést nyerjen.

életenergia & életerő & chi életerő A gondolkodás az egyetlen erő, amely a Létezőből kézzel fogható gazdagságot hozhat létre.

életenergia & életerő & chi életerő Az az anyag, amiből minden dolog származik, nem egyéb, mint az Alaktalan Létező.

életenergia & életerő & chi életerő Az az anyag, amiből minden dolgok származnak, nem egyéb, mint az Alaktalan Létező. És egy forma puszta gondolata megteremti ebben a létezésében az adott formát.

életenergia & életerő & chi életerő A Létező a saját gondolatai szerint mozog; minden, a természetben látható forma és folyamat egy, a Teremtőben végbemenő gondolat kifejeződése.

életenergia & életerő & chi életerő A gondolatok világában élünk, ami egy gondolat-univerzum része.

életenergia & életerő & chi életerő Az energia volt, van, és mindig is lesz.

életenergia & életerő & chi életerő Semmilyen forma gondolata nem vetülhet rá a Létezőre anélkül, hogy az az adott forma megteremtéséhez ne vezetne.
...Ami pedig nem egyéb, mint a gondolat által való teremtés.

életenergia & életerő & chi életerő Létezik egy Teremtő, amelyből minden dolgok vétettek.

életenergia & életerő & chi életerő A Teremtőben létrejövő gondolatok alakzatokat hoznak létre.

életenergia & életerő & chi életerő Létezik egyetlen Teremtő, amelyből, és amely által minden dolgok keletkeztek.

életenergia & életerő & chi életerő Létezik egy Teremtő, amelyből minden dolgok származnak, s amely a maga eredeti állapotában át- meg áthatja a Világegyetemet.

életenergia & életerő & chi életerő Létezik a Teremtő, amelyből minden dolgok vétettek, s amely a maga eredeti alakjában áthatja és betölti az Univerzum terét.

életenergia & életerő & chi életerő Létezik egy Teremtő, amiből minden dolgok állnak, s amely, a maga eredeti állapotában áthatolja, átjárja és kitölti az Univerzum köztes terét.

életenergia & életerő & chi életerő Az a mód, ahogyan cselekedeteid közben eljársz, közvetlen következménye annak, hogy miként gondolkodsz a dolgokról.

életenergia & életerő & chi életerő ...minden, ezen Létezőben jelen levő gondolat formává alakul, s oly módon kell gondolataid arra rávetítened, hogy az felvegye az adott formát, s látható dologgá váljék.

életenergia & életerő & chi életerő Egy gondolat, amely e Létezőben megfogant, létrehozza azt a dolgot, amit az adott gondolat mintáz.

életenergia & életerő & chi életerő Gondolataidban magad is megformálhatsz dolgokat, s ha e gondolatokat az Alaktalan Létezőre rávetíted, előidézheted az általad elgondolt dolog megteremtését.

életenergia & életerő & chi életerő Minden gondolat, amit elgondolunk, szükségképpen egy másik gondolathoz vezet- a tudat maga is szakadatlan terjeszkedés.

életenergia & életerő & chi életerő Minden vágy egy még ki nem fejeződött lehetőség erőfeszítése arra, hogy működésbe léphessen.

életenergia & életerő & chi életerő Soha ne a látható tartalékokkal törődj; tekinteted mindig az Alaktalan Létező korlátlan gazdaságára függeszd, s légy tisztában azzal, hogy ez a gazdagság olyan gyorsasággal ér el, amennyire azt Te fogadni és felhasználni tudod.

életenergia & életerő & chi életerő Egy gondolat, amely e Létezőben megfogant, létrehozza azt a dolgot, amit az adott gondolat mintáz.

életenergia & életerő & chi életerő Gondolataidban magad is megformálhatsz dolgokat, s ha e gondolatokat az Alaktalan Létezőre rávetíted, előidézheted az általad elgondolt dolog megteremtését.

életenergia & életerő & chi életerő Egy pillanatra se feledd, hogy a Létező mindenütt és mindenben jelen van, mindennel kommunikál, és mindenre befolyást gyakorol.

életenergia & életerő & chi életerő A Hála Törvénye megfelel annak a természeti elvnek, hogy a hatás és az ellenhatás mindig azonos mértékű, és egymással ellentétes irányú.

életenergia & életerő & chi életerő Világos és határozott mentális képet kell alkoss arról, amit el szeretnél érni.

életenergia & életerő & chi életerő „A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek” – mondta Jézus (Márk, 11:24)
életenergia & életerő & chi életerő „Mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle” (Máté, 6:7,8)

életenergia & életerő & chi életerő Tartsd magad hitedhez, és álmaid meg fognak valósulni- s tartsd magad célodhoz és szándékaidhoz, hogy ezt megvalósíthasd.

életenergia & életerő & chi életerő A legjobb, amit a világgal tehetsz, ha leginkább önmagadnak használsz.

életenergia & életerő & chi életerő Nekünk nem csupán gondolkodnunk kell, de személyes cselekvésünk ki kell egészítse gondolatainkat.

életenergia & életerő & chi életerő A gondolat révén az általad kívánt dolog eljut hozzád; a cselekvés révén pedig annak elfogadására is alkalmas leszel.

életenergia & életerő & chi életerő Valójában nem az általad megcselekedett dolgok mennyisége, hanem minősége az, ami számít!

életenergia & életerő & chi életerő Ne feledd: a sikeres cselekvés eredményei felhalmozódnak. Megvan annak a saját forgató nyomatéka.

életenergia & életerő & chi életerő A Kozmosz Alkotmányának egyik lényegi következménye: minden dolog elérhető a számodra, s ezek a te javadra működnek együtt.

  ~    Köszönet Krisztinának a gépelésért és szerkesztésért.


  Lásd még "Ajánlott irodalom"...

További Idézetek | Mottók   »»  

» Marketing szlogenek az ÉletEnergia Készülékekről

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | Életenergia Készülékek


  ~    


A honlapon való könnyebb tájékozodás,


valamint, a keresett információ gyorsabb megtalálása végett, -természetesen- fenti oldalrészben található, u.n. hamburgermenük használata mellett,

Életenergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok tekintse meg és ellenőrizze az 'Oldaltérkép'-et (Honlaptérkép / Sitemap)  »»

  és / vagy

Életenergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok használja a "Keresés" / "Search" funkciót:
írja be a keresett kulcsszót, majd kattintson a 'Keresés'-re (vagy nyomja le az "Enter"-t).

Jobb találati eredmények eléréséhez, használhat ékezetes vagy ékezet nélkül beírt szavakat. Pld. 'életenergia', majd -újabb keresés- az 'eletenergia' szóra...
Megj.: kis- és nagybetük nincsenek megkülönböztetve.

Köszönjük, hogy a mi honlapunkat választotta és a mi oldalainkat böngészi :-)


ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK

    ÉletErő  Chi GenerátorokOK !

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Oldaltérkép »»   ~    


»» ÉletEnergia & ÉletErő Transzfer-Teszt
  Tovább...


  ~    

Idézet | Mottó

életenergia "A sikeres emberek azt mondják, hogy életük akkor fordult jóra, amikor elkezdtek hinni önmagukban."
Dr. Robert H. Schuller


.


Az integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek segítségével

»» többek között...

  életenergia szokáskontroll, személyiségfejlesztés, önmegvalósítás

    életenergia készülékek & életerő generátor aura tisztítás | az aura (az emberi energiamező) pozitív energiákkal való feltőltése

életenergia & életerő & chi Az ÉletEnergia & ÉletErő áthidal minden / bármilyen távolságot ! Érzékelje és vegye át most Ön is -tudatosan-ezt a pozitív és jótékony energiát !
Annál is inkább, mivel most -még- ingyenes az  ÉletEnergia & ÉletErő Transzfer Teszt  »»


  ~    


Marketingszlogen

életenergia & életerő & chi életerő Növelje belső intuicióját és kapcsolodjon rá könnyebben az Egyetemes Tudatalatti energiájának mezejére, az ÉletEnergia Készülékek segítségével!


  ~    


Ajánlott Készülékek

  ~    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2000 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő (chi, prána, orgon, bioenergia, stb.) nyújtotta összes előnyből !
 » Kapcsolat / Rendelés »»


  ~    


Idézet | Mottó

életenergia "Istenem, adj nekem derüt és nyugalmat, hogy tudomásul vegyem mindazt, amin úgysem változtathatok! Adj bátorságot, hogy változtassak azon, aminek megváltoztatására képes vagyok! És adj bölcsességet, hogy e kettőt meg tudjam különböztetni!".
Eduard Maria Oettinger

  ~    


Ajánlott 'Egységcsomagok' chekmark :: életenergia készülékek


életenergia I. -alap- egységcsomag: ÉletEnergia Készülék + hálozati csatlakozó (egyenáramú adapter) + strukturális kapcsok + szállítási és csomagolási költségek + konzultáció & tanácsadás

életenergia II. egységcsomag: I. számú egységcsomag + számítógépes radionika program(ok), beleértve a -mágikus- szimbólumokat és pecséteket, valamint a speciális specifikus frekvenciákat
azaz; Életenergia Készülék(ek) + strukturális kapcsolat(ok) + hálozati csatlakozó (egyenáramú adapter) + szállítási költség (szk) + számítógépes radionika program(ok)

életenergia III. egységcsomag: I.- vagy II. számú egységcsomag + chi vitalitás-kártya (!)

Speciális alapcsomag: Chi VitalitásKártya + szimbólum

Fel


  ~    


Marketingszlogen
:
életenergia & életerő & chi életerő Tudtad, hogy megfelelő ÉletErő & ÉletEnergia mennyiség nélkül, bármely -mentál / agykontroll- programozásod (manifesztáció szempontjából) hiábavaló?


  ~    


ÁRKATALÓGUS


eletenergia ÉletEnergia Készülékek: Chi AgyTrénerek, Aqua Optimalizálók, Radionika készülékek, Trend Generátorok
eletenergia Szállítási költségek: országon belül, EU-n belül
eletenergia ÉletEnergia Készülékek kiegészítői és tartózékai: egyenáramú adapterek, strukturális kapcsok, manifesztációs programok, szimbólumok, különleges frekvenciák
eletenergia Speciális ÉletEnergia tartózék: Chi ÉletErő VitalitásKártya
eletenergia Konzultáció, tanácsadás


  ~  


[ Jelenleg 24 személy nézi / böngészi ezt az oldalt, ill. az ÉletEnergia Készülékek online katalógusát ]


  .  

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő

ÉletEnergia Készülékek

ÁrLista / Rendelés


Az árak tartalmazzák a vám- és importköltségeket, de nem tartalmazzák a szállítási költséget / fuvardíjat. Mivel az árú az EU-n belülről érkezik, többletköltség nem terheli.
Egységárak: USD ($), Euro (€) vagy az összegnek megfelelő Forint (HUF)
Rendeléssel kapcsolatos információk...

Kattintás a képekre további információért...

Biztonságos -online- fizetés PayPal-on keresztül -dombornyomott- bankkártyával is!

AO 1100

AO  +  Chi Agytréner & ElmeTréner
AO 1100
199 USD  + szállítási költség
vagy, az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Minimális rendelési darabszám: 2 db!
Kifutóban lévő termék. Rendelés előtt érdeklődjön!

AO 2000

AO  +  Chi Agytréner & ElmeTréner
AO 2000
469 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

JU 99 CE (Chi Energizer)

Chi Agytréner & Elme Tréner
ju99 :: ChiAgytréner :: Életenergia Készülékek :: Életero -orgon- Generátorok
249 USD   + szállítási költség
Minimális rendelési darabszám: 2 db!
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

JU 1000 CE (Chi Energizáló)

Chi Agytréner & Elme Tréner
ju 1000
499 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

LPOG 2000 DL

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
LPOG 2400 DL
999 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

LPOG 2400 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
LPOG 2400 HD
1639 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Performer 2300 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
Sport Performer
2699 USD  2599 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Performer 2400 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
Performer 2400 HD
2999 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

PFC 2000 DL

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
PFC 2000
1369 USD  (tartalmazza a szállítási költségeket)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

PFC 2000 LCD Speciál

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
pfc2000 :: ÉletEnergia Készülék
1599 USD  (tartalmazza a szállítási költségeket)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

PFC 2400 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
PFC 2400 HD
1899 USD  (tartalmazza a szállítási költségeket)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 1000

ÉletErő Radionika készülék
RAD 1000
469 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 2000

ÉletErő Radionika készülék   +   AO
RAD 2000
1139 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 2400 HD

ÉletErő Radionika készülék   +   Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
rad 2400 hd
2299 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 5 / ATG 5  Trend Generátor

ÉletErő Radionika készülék   +   Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
rad 5 / atg 5
4999 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

ATG 12 / ATGS 12000  Asztro-Trend Generátor

Csak haladóknak!
ÉletErő Radionika készülék   +   Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
atg12 / atgs 12000

Már nem rendelhető!
Rendeljen helyette 3 db. RAD 5-t !

Rendelje meg most valamelyik készüléket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony pozitív ÉletEnergia & ÉletErő nyújtotta összes előnyéből !
» Kapcsolat / Rendelés »»
  ~  

» Rövid, tömör 'Használati útmutató' az ÉletEnergia Készülékehez, valamint a készülékek -ajánlott- kellékeihez és tartozékaihoz »»


  .    


Szállítási költségek

USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)

hu  Országon belül

életenergia készülék 100 USD alatti rendelések esetében:  10 USD
életenergia készülék 101- és 300 USD közötti rendelések esetében: 2 x 10 = 20 USD
életenergia készülék 301- és 500 USD közötti rendelések esetében: 3 x 10 = 30 USD
életenergia készülék 501- és 900 USD közötti rendelések esetében: 4 x 10 = 40 USD

életenergia készülék 900 USD fölötti rendelések esetében, -bónuszként- mi álljuk a szállítási költségeket
 
  .  


Chi
& Prána & Orgon Generátorokkal® működtetett ÉletEnergia Készülékek

kiegészítői & tartózékai & kellékei


Az árak nem tartalmazzák a szállítási költségeket / fuvardíjat.
Árak: USD ($), Euro (€) vagy annak megfelelő Forint (HUF)
Rendeléssel kapcsolatos információk...

Kattintás a képekre / hivatkozásokra további információért...


Adapter
/ hálózati csatlakozó

  Adapter 4,5 V DC; 7,5 V DC și 9 V DC  /  (300-, 500- sau 1000 mA); az ÉletEnergia Készülékek üzemeltetésére
( a szállítási költség nincs bennefoglava az árba )

Adapter 300 mA
15 USD
vagy, az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Adapter 500 mA
20 USD
vagy, az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Adapter 1000 mA / 1A
25 USD
vagy, az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
fel


Strukturális kapcsok: Egyedi transzfer korongpárok | ÉletErő- & ÉletEnergia fokozók

.


TC 99

Strukturális kapocs / Egyedi transzfer-pár (korong + téglalap)
TC 99
59 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)


RAOPTC

Víz- és táplálék energizáláshoz ajánlott strukturális kapocs / egyedi transzfer-korongpár
raoptc | VízEnergizáláshoz egyedi transzfer-korongpár
  99 USD
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)


PBT 2400

ÉletEnergia erősítő- és ÉletErő-fokozó egyedi transzfer-korongal | Strukturális kapocs
PBT 2400 / PBT 2400 HD :: ÉletEnergia erosító egyedi transzfer-korongal
159 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)


PBTBH

Speciális strukturális kapocs / ÉletEnergia erősítő, ÉletErő aktíváló- és nemivágy-fokozó, egyedi transzfer-párral (téglalap vagy korong)
pbtbh   vagy pbtbh
Megszűnőben! Már nem rendelhető!
fel

Letőlthető (digitális) kiegészítők és tartózékok

arrow-down
Letőlthető áruk esetében pénzvisszatérítés nem jár!

A letőltéshez való információk a rendelés után (max. 2 napon belül) emailben kerülnek kiküldésre!MANIFESZTÁCIÓS Radionika Programok

.


Klasszikus Manifesztációs Radionika Program (RI 2400)
Dinamikus Feng Shui  |  Asztro Dinamikus Manifesztáció  |  Rúna  |  Fitness & Súlykontroll

RI 2400
199 USD 169 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
(Mi ezt ajánljuk !  :-))
A "Vágyak ÁBC-jével, VAGY a "Dinamikus Feng Shui" VAGY az "Asztro Dinamikus Manifesztáció" VAGY a "Rúnák" VAGY a "Fitness / Súlykontrol (fogyás)" -mágikus- szimbólumcsomagok egyikével.
Külön is rendelhetők hozzá különböző '-Mágikus- pecsétek és szimbólumok' (!)
Az ár a műszaki támogatást nem tartalmazza! Most;ebben a hónapban - Bonusz: 30 perc -nemcsak- műszaki támogatás ajándékba.
.


Ultimate LITE Manifesztációs Radionika Program

Magyar nyelvü

Ultimate Pro Manifesztációs Radionika Program
126,99   99 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
3 poziciós, a "Vágyak ÁBC-je" szimbólumcsomag első 10 szimbólumával (szívesség, barátság, karizma, kiváló csapatmunka, önbizalom, jó állás, segítség a befejezéshez, egyensúly és harmónia, stresszoldás, energia) (!)
Bonusz: egy fél óra -nemcsak- műszaki támogatás ajándékba.
Frissítés Ultimate LITE-ról Ultimate PRO-ra, most -csak rövid ideig- 7,5%-os kedvezménnyel!
$369-99=270-7.5%=$250 USD, ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
.


Ultimate PRO Manifesztációs Radionika Program

Ultimate Pro Manifesztációs Radionika Program
  369 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
44 pozicióval és rengeteg '-Mágikus- pecséttel, grimoire-al, szigillummal és -mágikus- szimbólumokkal' (!)
Bonusz: egy óra -nemcsak- műszaki támogatás ajándékba.
.


Szuper-Manifesztációs X Radionika Program™

Program Radionic Super-Manifestare
499 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Rengeteg '-Mágikus- pecséttel, grimoire-al, szigillummal és -mágikus- szimbólumokkal' (!)
Bonusz: egy óra -nemcsak- műszaki támogatás ajándékba.
fel


-Mágikus- pecsétek és szimbólumok

.
~
életenergia "A Vágyak ABC-je - új csomag-"
Minden, ami a 'vágyakkal' kapcsolatos
Vágyak ABC-je -új Vágyak ABC-je -új
Szimbólum 79 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag (20 db.)
~
new
Filter Packs & -Magickal- Symbols | Accessories to the LifeForce & LifeEnergy Equipments (Chi Generators & Orgone Generators) Chi Generator & Orgone Generator Accessories | Filter Packs & Symbols "A Siker ABC-je" ikon-csomag (56)
Minden, ami a sikerrel kapcsolatos
A Siker ABC-je | -mágikus- pecsétek és szimbólumok Kreativitás | -mágikus- pecsétek és szimbólumok
életenergia 89 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
~
ÉletEnergia Készülék "Csakra csomag / Chakra"
chakra
életenergia 9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
 - lásd a további (több mint 30!) -Mágikus- pecsét és szimbólum-csomagokat »»   
~


Mágikus szimbólumok és pecsétek csomagok

Árak: USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Online letöltés (.zip-elt csomag)


életenergia "A Vágyak ABC-je" klasszikus csomag
1AOD.gif (5536 bytes) 1aod1.gif (481 bytes)
életenergia69 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
~
életenergia "A Vágyak ABC-je - új csomag-"
Minden, ami a 'vágyakkal' kapcsolatos
Vágyak ABC-je -új Vágyak ABC-je -új
Szimbólum 79 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag (20 db.)
Mindkét csomag (Klasszikus & Új): 148 USD  119 USD

életenergia "Stresszoldás / Energizálás"
Stressz-csökkentő / Energia fokozó- és növelő csomag
Stressz-csökkentő streszapper
életenergia Új: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergia Klasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek "Szex-csomag"
A név magáért beszél :-) szex, szex és szex
psp10E sexpack.gif (657 bytes) ©Lilith
életenergia Új: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergia Klasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Gyorstanulás"
Gyorstanulásra, memória növelésre és az intelligencia fejlesztésére szolgáló csomag
psli18PI 1SLI
életenergia Új: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergia Klasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Üzleti csomag"
Üzlet & pénz / Business
Üzleti és pénzügyi csomag | pbm04TS Üzleti és pénzügyi csomag | 1BMP
életenergiaÚj: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergiaKlasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Szerencse-csomag"
A 'jószerencse' elősegítésére / Gambling Pack
Szerencse-csomag | pbm04TS Üzleti és pénzügyi csomag | 1BMP
életenergiaÚj: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergiaKlasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Jogi- és törvény csomag"
A joggal és törvénykezéssel összefüggő szimbólumcsomag
Jogi- és törvény csomag | ple01LM Jogi- és törvény csomag | 1LP
életenergiaÚj: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergiaKlasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Emberi viselkedések, adottságok, ügyesség, szokások és jártasságok csomaga"
Pozitív szokások / szokásminták (ki)fejlesztése
Emberi tulajdonságok, viselkedések, adottságok, ügyesség és jártasságok szimbólum-csomagja | pps11NS Emberi tulajdonságok, viselkedések, adottságok, ügyesség és jártasságok szimbólum-csomaga | 1PS
életenergiaÚj: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergiaKlasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Védelem"
-Mágikus- / energetkai támadások ellen | Attack & Defense Pack
Védelem Protection | Védelem
életenergia39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek A 8 klasszikus csomag
életenergia Online letőltés (.zip-elt csomag): 312 USD  239 USD

életenergia készülékek A 'nagy' 9 új csomag
életenergia Online letőltés (.zip-elt csomag): 391 USD  299 USD
~
new
Filter Packs & -Magickal- Symbols | Accessories to the LifeForce & LifeEnergy Equipments (Chi Generators & Orgone Generators) Chi Generator & Orgone Generator Accessories | Filter Packs & Symbols "A Siker ABC-je" ikon-csomag (56)
Minden, ami a sikerrel kapcsolatos
A Siker ABC-je | -mágikus- pecsétek és szimbólumok Kreativitás | -mágikus- pecsétek és szimbólumok
életenergia 89 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

Filter Packs & -Magickal- Symbols | Accessories to the LifeForce & LifeEnergy Equipments (Chi Generators & Orgone Generators) Chi Generator & Orgone Generator Accessories | Filter Packs & Symbols "Kreativítás" ikon-csomag
Minden, ami a kreatívitássalrel kapcsolatos
Pachetul de simboluri și icoane pt 'Creativitate'
életenergia 19 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

Filter Packs & -Magickal- Symbols | Accessories to the LifeForce & LifeEnergy Equipments (Chi Generators & Orgone Generators) Chi Generator & Orgone Generator Accessories | Filter Packs & Symbols "Súlykontroll / Fogyás & Fitness" ikon-csomag
Icoane 'Controlul greutatii / Fitness'
életenergia 19 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag


ÉletEnergia Készülék "Feng Shui csomag"
Dinamikus Chi Feng Shui
Feng Shui csomag | Dinamikus Feng Shui szimbólum-csomag
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
~
ÉletEnergia Készülék "Csakra csomag / Chakra"
chakra
életenergia 9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek I-Ching
I-Ching
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek Tarot kártyák, szimbolumok és talizmánok
(egyenes és fordított állásban is)
[ kehely, szablya, pálca ]

Tarot-kártyák :: Életenergia pecsétek és -mágikus- szimbólumok :: Életenergia Készülékek
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek Mágikus Rúna szimbolumok és talizmánok
(Rhuna csomag -18-as)
Runa-talizmán :: Életenergia pecsétek és -mágikus- szimbólumok :: Életenergia Készülékek
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
.

ÉletEnergia Készülék "Asztro-Manifesztációs csomag"
Asztro-Dinamikus Manifesztációs szimbólumcsomag
Asztro-Manifesztációs & Asztro-Dinamikus Manifesztáció csomag | ADM packs
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag


blueb.gif | életenergia Mágikus szimbólumok, pecsétek és grimoár-ok


Különböző mágikus pecsétek, szimbólumok, csomagok és grimoárok
 [ Azoknak ajánljuk, akiknek már van tapasztalatuk, és jártasok a mágiában. ]

életenergia készülékek Abramelin Szent Mágiája
Abramelin Szent Mágiája
életenergia 10 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag / fejezet

életenergia készülékek Salamon király kulcsai (Claviculae Salamonis) 
Claviculae Salamonis :: Salamon király kulcsai :: Életenergia pecsétek és -mágikus- szimbólumok :: Életenergia Készülékek
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek Dr. Faustus grimoárja
Dr. Faustus grimoárja :: Életenergia pecsétek és -mágikus- szimbólumok :: Életenergia Készülékek
életenergia 69 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
Arkangyalok | Démonok | Planetáris szellemek
39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Lemegeton
39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Grimorium Verum
39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Deviltraps
9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Infernális Tarot
69 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Kristály szellemek
29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Germán Istenek
29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Gnosztikus Szimbólumok
9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Pusztító Urbain
9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Piramisok bölcse
39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Héber talizmánok
9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Kabbala
19 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Shinto Talizmánok
79 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Woodoo
9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
* * * * *
Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Speciális specifikus frekvenciák


. .

Speciális specifikus frekvenciák
Mentál (Mind)

Speciális Frekvencia
19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
. .

Speciális specifikus frekvenciák
-Mágikus- Szerelem (Love Magic)

Speciális Frekvencia
19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
. .

Speciális specifikus frekvenciák
Fitness & Súlykontroll (Fogyás)

Speciális specifikus Frekvencia
19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
.
.

Speciális specifikus frekvenciák

Bármely ÉletEnergia Készülékkel, ill. bármely Manifesztációs Radionika Programmal együtt használhatók (az RI 2400 Manifesztációs Programmal .wav formátumban, ill. a Manifesztációs Ultimate Radionika Programok bármelyikével .mp3-as formátumban).
Mindhárom frekvencia kollekció: 57,00 €  39 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)


További speciális specifikus frekvenciák

Digitális letőltés!
A letőltéshez való hozzáférési információk a rendelés után egy külön emailben lesznek kiküldve, max. 48 órán belül!


életenergia Chakrák - energia-csokrok / Chakra Sounds : 59 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Gyökér csakra - Base Chakra Muladhara, 3. szem csakra - Brow Chakra Ajna, csakra egyensúly - chakra balance, Csakra egyensúly - Chakra Balancing, Korona csakra - Crown Chakra, Korona csakra - Crown Chakra Sahasrara, napfonat csakra - Diaphragm Chakra, szakrális csakra - Hara, szakrál csakraközpont - Hara Center, szív csakra - Heart Chakra, szív csakra - Heart Chakra Anahata, Kundalini, szív csakra - Mid Chakra, köldök csakra - Navel Chakra, polaritás - Polarity Chakra, pszichikus központi csakra - Psychic Center Chakra, gyökér csakra - Root Chakra, szakrális csakra - Sacral Chakra Svadhisthana, napfonat csakra - Solar Plexus, Tantra Yoga, 3. szem csakra - Third Eye Chakra, torok csakra - Throat Chakra, Throat Chakra Visuddha, szív csakra - Thymus Chakra, transzperszonális csakra / csakrák - Transpersonal Chakra

életenergia Kölcsönhatások / Interaction: 7 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Konfliktusmegoldás, hatékony beszéd, csábítás / szedukció, szex, fokozott szexualitás

életenergia Mentál / Mind: 79 ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Gyorstanulás, harag - ingerlékenység ellen, éber fókuszálás / koncentráció, JetLag ellen (gyors időátállási szindróma ellen), elmekontroll ellen, asztrál projekció, asztrális projekció 2, audiovizuális stimuláció, agyfélteke koordináció, központosítás, tisztánlátás, koncentráció a feladatokra, a helyes irány szabályozása, kozmikus tudat, kreativitás, kreativitás 2 , döntéshozatal, mélyebb alvás, teljes éberség, szerencsejáték - ESP (extra szenzóriális percepció), tudatalatti parancsok kikényszerítése, memória javítása, olvasás és helyesírás javítása, stressztűrés (stressztolerancia javítása), információfeldolgozás, belső tudatosság, belső útmutatás, intelligencia, intuíció, tanulás, a hosszú távú memória stimulálása, az Élet szeretete, tudatos -tiszta- álom meditáció, meditáció, mentál és asztrál projekció, mentál tisztaság / világosság, mentális stabilitás, átfogó át/meglátás, -hatékony- problémamegoldás, a harag csökkentése, a félelem csökkentése, nyugodt éberség, nehéz problémák megoldása, a harmadik szem felnyitása, teljes -átfogó- tudás, transzcendencia

életenergia Ásványok / Minerals: 29 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Kálcium, króm, réz, kristály-rezonátor, jód, vas, mangán, foszfor, kálium, szelén, vízrezonancia, cink

életenergia Pénz / Money: 9 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Money1, Money2, Money3, Money4

életenergia Lelki / Psychic: 7 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Psychic1, Psychic2

életenergia Runák / Runes: 19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) / octave
12 octáv: 01FA, 02UR, 03THORN, 04OS, 05RIT, 06KA, 07HAGAL, 08NOD, 09IS, 10AR, 11SIG, 13BAR, 14LAF, 15MAN, 16YR, 17EH, 18GIBOR

Runák: Mind a 12 oktáv   228 199 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

életenergia Rúna hangok / Rune tones: 7 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
rune_tone_1, rune_tone_2

életenergia Sportok / Sports: 39 ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Általános célokra, fáradtság ellen, izomgörcsök ellen, magabiztos agresszió, karok és vállak, hát, gyorsabb reakcióidő, intelligencia-fejlesztés, elme és test egysége, szervi izomrezonancia, teljes egyensúly, pontosság, gyorsabb felépülés, megfiatalodás, lazítás - RELAX, nyugodt éberség, nyugodt állapot, Schumann rezonancia, alvás, állóképesség és kitartás, kezek ereje, stresszcsökkentés, tudatalatti parancsok, az egység regenerációja, egyetemes / univerzális jólét, Életerő / vitalitás, VITALITÁS_1, vitalitás és egyensúly

életenergia Súlykontrol - fogyás / Weight Loss: 19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Gyorstanulás, elmekontroll ellen, magatartás megváltoztatása, egyensúly, jólét és egyensúly, sejtregeneráció, kreativitás és tervezés / kreatív tervezés, endorfin (imp), endorfin (sin), energikus tevékenység, energia - éberség - lendület, energia a fáradság legyőzésére (az energia legyőzi a fáradtságot), fitnesz edzés, a hangulat fel/megemelése, fizikai erőnlét, problémamegoldás, önbizalom, stressz csökkentése

fel

Speciális ÉletEnergia & ÉletErő kellékek

Személyes Chi Kártya | ÉletErő kártya

Folyamatos-, erős és pozitív ÉletEnergia fluxus; az Ön vitalitása és sikere érdekében!

Most a mobil / okos telefonján is !

  .    
Különleges ÉletErő és ÉletEnergia kellék:
Energia és Vitalitás Önnek, családjának és szeretteinek!

új
Személyes ÉletErő Chi Vitalitáskártya
go

Folyamatos jótékony ÉletErő és ÉletEnergia a zsebében, a pénztárcájában és -most- a számítógépén és -okos-telefonján is!
A lególcsobb, a legegyszerűbb, a legbiztonságosabb egyben a legelegánsabb módja a tiszta és jótékony vitális életerő és életenergia (Chi / Qi / csí, Prána, Od, Mágneses fluidum, Orgon / Orgone, Vril, BioEnergia, stb.) közvetlen és folyamatos ellátásnak.
Érvényesség: 3, 6, 9, 12, 24, 36 hónap | Erősség: ST, DL, HD. További információk...
Most -korlátozott ideig, csak ebben a hónapban- -10%-os kedvezménnyel!
Aktiválási díj (a mai napon) = 0 $ / € / £ / Ft !
A személyes Chi ÉletErő Vitalitáskártyát -a beállítások és az aktiválás után- max. 24/48 órával a vásárlás / rendelés után e-mailben küldjük.
Rendeléshez, először válasszon érvényességi időintervallumot és erősségi fokozatot, majd kattintson az alábbi PayPal képre!

Felfüggesztve !

Ez a lehetőség, egyelőre -meghatározatlan ideig- felfüggesztésre került!


CHI ÉletErő VITALITÁSkártya *

Chi kártya
Feliratkozás / Bérlet (Subscription): 9,79  7,79 USD / hó  ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
 [ Promociós ár ! *]
Lemondásig automatikusan megújul
(Renews until you cancel)
Lemondás / megszüntetés   (Unsubscribe)

* 3 teljes hónap előtti leíratkozás (vagy ha a PayPal nem tudja kezelni/levonni az ismétlödő fizetési díjat) további $6.69 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) díj kerül felszámításra!
Kötelező!
 Megértettem és elfogadom!  


* A Chi ÉletErő Vitalitás-kártyák a rendelés után (max. 48 órán belül) emailben lesznek kiküldve.
** Bónusz: Amennyiben más nevet szeretne a Chi ÉletErő Vitalitás-kártyán mint amiről megrendelve- ill. fizetve lett, kérjük emailben értesítsen minket.

Chi ÉletErő Vitalitáskártyák most már a mobil / 'okos'telefonján is!
bar
.


Speciális ÉletEnergia & ÉletErő kellékek: Chi ÉletErő VitalitásKártyák

Chi-kártya :: ÉletErő-kártya :: ÉletEnergia-kártya Egyéni-, személyes CHI ÉletErő VitalitásKártya (ÉletEnergia-kártya)

Egységár: USD (amerikai dollár), ill. € (Euro) vagy annak megfelelő Forint (HUF)

A Chi ÉletErő Vitalitás-kártyák a rendelés- és a beállításuk után (max. 48 órán belül) emailben lesznek kiküldve!


Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya :: életenergia készülékek Chi-kártya™ aktiválás
Chi-kártya :: ÉletErô Technológia Aktiválási díj -egyszeri-
    csak egyszer (először / ill. első alkalommal) fizetendő;
CHI-kártya
  9,69 USD  6 USD   0 USD (csak ebben a hónapban!)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 hónapig érvényes
CHI-kártya
ST tipus: 19 USD
CHI-kártya
DL tipus: 29 USD
CHI-kártya
HD tipus: 39 USD
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
 + 1 db ST-; 2 db DL-; ill. 3 db HD tipusú Chi ÉletErő kártyák esetén;-szabadon választott- mágikus pecsét(ek) vagy szimbólum(ok) a "Vágyak ABC-je" csomagból

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #150
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 150 nap / 5 hónapig érvényes
CHI-kártya


ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
+ 2 db -szabadon választott- mágikus pecsét vagy szimbólum a "Vágyak ABC-je" csomagból

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #6
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 6 hónapig érvényes
CHI-kártya
39 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #9
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 9 hónapig érvényes
CHI-kártya
59 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
 + 3 db -szabadon választott- mágikus pecsét(ek) vagy szimbólum(ok) a "Vágyak ABC-je" csomagból

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #12
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 12 hónapig (1 évig) érvényes
CHI-kártya
már 79 USD-tól, ill. az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)


 + 4 db -szabadon választott- mágikus pecsét(ek) vagy szimbólum(ok) a "Vágyak ABC-je" csomagból

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #2Y
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 2 évig érvényes
CHI-kártya
139 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3Y
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 évig érvényes
CHI-kártya
199 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #4Y
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 4 évig érvényes
CHI-kártya
249 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #5Y
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 5 évig érvényes
CHI-kártya
299 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #10Y
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 10 évig érvényes
CHI-kártya
499 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™  + chakra / csakra szimbólumok
CHI-kártya + szimbólumok :: chakrák / csakra
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya szimbólum: 2 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) / db
  Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya összes -7- chakra / csakra szimbólum: 12 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™  + különböző -mágikus- szimbólumok
Pld: CHI-kártya + Simbol  = Új Szerelem  
Szimbólum-csomagok: szerelem, stressz-kontrol, karizma, koncentráció, energia & vitalitás, siker művészetekben, -energetikai- biztonság, optimizmus & siker, chakrák, rúnák, stb., stb. (lásd részletesebben Szimbólumok és -mágikus- pecsétek oldalunkat)
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya szimbólum: 2 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) / db
  Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 5 szimbólum: 8 USD-, 10 szimbólum: 16 USD-, 20 szimbólum: 34 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Új!
Chi-kártya :: ÉletErő-kártya :: ÉletEnergia-kártya ÉletErő kártyák & Chi kártyák most már telefonon is !

ÉletErő kártyák & Chi kártyák most az Ön telefonján is ÉletErő-kártyák & Chi-kártyák, különböző időperiódusokra; most az -okos-telefonján is.
  Beállíthatja háttérképként vagy képernyővédőként.
Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb -aktív- időperiodust (lásd feljebb...)
*  *  *  *  *
  .    


életenergia készülékek Konzultáció, -szak-tanácsadás, -ezoterikus- coaching


Személyesen*, on-line és/vagy telefonon keresztül is.
A konzultáció és tanácsadás alatt -természetesen, ha szeretné és igényli- egy erős ÉletEnergia Készülék + strukturális kapcsolat + Manifesztációs Radionika Program révén, feltőltjük Önt és/vagy valamely személyes értéktárgyát, ÉletEnergiával és ÉletErővel.
Termékbemutató esetén az összeg (egységár!) 3x69=207USD/h, HD tipusú ÉletEnergia Készülékek esetében 4x69=276USD/h (mindkét esetben; előre fizetendő/utalandó)!
Természetesen, azok akik Életenergia Készüléket rendelnek / rendeltek, a konzultáció teljes árának a felét visszakapják, ill. levonhatják rendelésükből.
Megj.: más árkedvezménnyel nem összevonható!
*Lásd még a "Konzultáció" oldalt is »
Fél óra (30 perc): 29 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

 69 $  
49 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) / 1 h (60 perc)
 99 $   69 USD / 1,5 h (90 perc) ill. az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  ~    

Információs oldalak; ÉletEnergia Készülékek tulajdonosai részére


ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok & Életenergiát -generáló Készülékek :: Chi Agytrénerek & PszichoTrénerek & ElmeTrénerek :: ÉletErő Radionika készülékek :: Trend Generátorok & Asztro-Trend Generátorok :: Személyes Chi kártyák »» 

Belső információk (csak ÉletEnergia Készülék tulajdonosok részére) Életenergia Készülékek


  ~    
Rendelje meg most, hogy minél előbb tudja fel- és kihasználni összes előnyét!

  ~    


»» ÉletEnergia & ÉletErő Transzfer-Teszt
  Tovább...


  ~    


Marketingszlogen

életenergia & életerő & chi életerő Miért meditálna hosszasan és ráérősen-, miért ülne furcsa testtartásokban, és miért végezne különböző nyakatekert mozdulatokat és gyakorlatokat -akár, naponta több órán keresztül-, hogy egy kevés Életerőhöz jusson, mikor pillanatokon belül feltöltődhet és növelheti életerejét és életenergiáját, úgy is, ha egy egyszerü kattintással bekapcsolja Életerő- és Életenergia Készülékét ?
Életenergia, Életerő és vitalitás - nem ráerős-, nem sietős, de hatékony embereknek, valamint pozitív és céltudatos személyeknek.


  .    
Egyedi akciós ajánlatok különböző egységcsomagokra!
 
  ~    


A teljes -és aktuális- árKATALÓGUS   Tovább »»
- katt ide -


ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ Idézetek | Mottók :: Motivációs idézetek ~

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / Idézetek | Mottók :: Motivációs idézetek ~  
2024.07.25.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!