English / USA English / UK | GB Canada (english) English | Australia English | New Zeeland <<< Worldwide << || >> EU (European Union) >>> EU / European Union Ireland / Éire Limba română / România Hungarian / Magyar nyelvü


ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek

ÉletEnergia, ÉletErő és Vitalitás az Ön biztonsága és sikere számára!
Page
Menu
Menü
Kapcsolat  /  Email  /  Online Chat  |  Katalógus  /  Árlista  |  ÉletEnergia Teszt  |  Hírlevél  |  Oldaltérkép  ~                                                                                                                        

Reichenbach: OD

  .    


Karl von Reichenbach
báró
és az ódai-mező, az 'OD'

Baron Karl von Reichenbach | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu
Karl Ludwig von Reichenbach báró
(1788.02.12, Stuttgard - 1869.01.19, Leibzig)


Karl von Reichenbach
báró (vagy, egyesek szerint, Carl von Reichenbach) életében a tudományos találékonyságot és a vállalkozói készségeket sikeresen ötvözte.

Studiumát a Tübingeni Egyetemen végezte, ahol természettudományt tanult és a 'filozófia doktoraként' végzett.
Tanulmányai elvégzése után, nem sokkal ezt követően, figyélmét afelé irányítja, hogy a tudományt alkalmazza a gyártásban és a művészetekben is.

Reichenbach sok -eredeti- tudományos kutatást is végez, ennek következményeként is, újtipusú szenes kazánokat talált- és fejlesztett ki, melyek aztán igen jövedelmezőnek bizonyúltak.
Karl Ludwig von Reichenbach báró | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu Később (már diplomájának a megszerzése- és megvédése után), mint több cég vezetője, kiváló lehetősége van nagyméretü tudományos kisérletek lefolytatására (kémiai, szerves-, ill. szervetlen anyagokkal), ennek eredményeképpen feltalálta -többek között- a parafint is.

Az 1833-ban leeső meteoritok (meteoriteső) annyira lenyügőzte, és olyan nagy hatással van rá, hogy napokon keresztül munkásainak megengedte, hogy meteoritot (meteorit darabokat) keressenek, nagyban befolyásolták életét.Összegyűjtött darabjaiból az egyik legnagyobb gyűjtemény lesz, melyet Tübingen városának adományoz.

Reichenbach úgy vélte, hogy a Föld tengelye mágnesesen csatlakozik egy egyetemes központi erőhöz a Világűrben, így arra a következtetésre jutott, hogy a föld mágnesessége (mágneses ereje) az u.n. 'mágneses vasból' származik, ami megtalálható a meteoritokban is.

1839-ben visszavonul az üzleti életből és az ipari ténykedése után után az embert kezdi tanulmányozni, a pathologiát és az ember idegrendszerét veszi górcső alá. Tanulmányoz különböző pszichikai betegségeket, a a neuraszténiát (ideggyengeséget), az alvajárást, a hisztériát és különböző fóbiákat, összgezve elméletét, arra a következtetésre jut, hogy ezeket -nagy mértékben- befolyásolja a Hold.

Franz Anton Mesmer műveit ismerve, azt a hipotézist állítja fel, hogy ezen tünetekre (betegségekre) ugyancsak befolyással lehetnek a környezet mágneses és elektromos szintjei, azaz elekro-mágneses kisugárzásai, mely arra vezeti őt, hogy egy új -kiszámíthatatlan- és a mágnesességhez hasonló szubtilis erőt feltételezzen, mely -úgy gondolta, hogy- a legtöbb anyag sajátossága, ezekből- és ezek kisugárzása, egyfajta "életelv", mely mindent áthat és összeköt nemcsak minden élőlényt, hanem mindent mindennel, minden ami a világunkban létezik.
Ezt az életelvet, ezt a vitális manifesztációt nevezte ő OD-nak, ill ódai erőnek.

Erről értekezik -bővebben- az 1852-ben, Stuttgartban megjelent könyvében az "Odisch-magnetische Briefe"-ben is.

.

Karl von Reichenbach báró (1788 - 1869) az 1800-as évek közepén több mint 30 évet töltött a ,,mező"-vel való kisérletezéssel.
Ezt a mezőt ő "OD"-nak, "ódai mezőnek" vagy "ódai erő"-nek nevezte (az északi Isten, Odin nevéből származtatta).

Úgy találta, hogy sok olyan sajátosságot mutat azzal, amit James Clark Maxwell irt le a XIX.század elején.
Azt is tapasztalta, hogy sok tulajdonság kizárólag az ódai erő sajátja.

Megj.:
Mi, -Önökkel együtt- ma már tudjuk, hogy ugyanazt az energiát tanulmányozta és írta le, és ugyanarról a misztikus erőről és energiáról van szó mint Mesmer 'mágneses fluidum'-ja, Korschelt 'Nap éter'-je és Wilhelm Reich 'Orgon'-ja esetében.

Baron Karl von Reichenbach| ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.huMegállapitotta, hogy a mágnes pólusai nem csupán mágneses polaritást mutatnak, de egy, az "ódai mezővel" kapcsolatos különleges polaritást is.
Más tárgyak, pl. kristályok is mutatják ezt a különleges polaritást anélkül, hogy maguk magnetikusak lennének.
Az ódai erő pólusai az érzékeny megfigyelő számára olyan szubjektiv sajátosságokat mutatnak, mint a "forró, vörös, kellemetlen" vagy a "kék, hideg/hűvös, kellemes".
Továbbá megállapította, hogy az ellentétes pólusok nem vonzzák egymást, mint az elektromágnesesség esetében.
Úgy találta, hogy az ódai mezők esetében a kellemes pólusok vonzanak, a tetszés vonzza a tetszést.
Ez egy nagyon fontos aurajelenség is, amint azt tudjuk.

Von Reichenbach báró vizsgálata tárgyává tette a Nap elektromágneses sugárzása és az ódai mező koncentrációja erősségének kölcsonhatását és a közöttük lévő kapcsolatot is.
Mérései azt mutatták, hogy az energiakibocsátás maximuma a spektrum vörös és kék-violaszin tartományában van, valamint, azt állította, hogy az ellenkező előjelű töltések különböző mértékű hideg/hűvös, és meleg érzetet keltettek, melyeket többszörös vakkisérletek sorozatával a periódusos táblázat negativ, illetve pozitiv elemeivel tudta kapcsolatba hozni.

Valamennyi elektromágnesesen pozitiv elem a vizsgált személyekben a meleg érzetét keltette, és kellemetlen érzést okozott, míg az elektromágnesesen negativ elemek a hűvös, kellemes oldalra estek, (kellemesnek bizonyultak), az elemek periódikus táblázatban elfoglalt helyének megfelelő intenzitással.
Ezek a hűvöstől a melegig változó érzékletek megfeleltek a spektrum vöröstől indigóig terjedő szinének.

Von Reichenbach úgy találta, hogy az ódai mező vezetékeken átáramlik, de a vezetési sebesség nagyon lassú.
Az általa vizsgált esetekben 4 m/s volt, és e sebesség inkább függött az anyag sűrűségétől, mint elektromos vezetőképességétől.
Továbbá, a testek ezzel az energiával éppúgy feltölthetőek voltak, mint elektromos árammal.

Más kisérletek azt demonstrálták, hogy e mező egy része egy optikai lencsével fókuszálható, akár a fény (!).
A mező más része a lencse körül áramlott, hasonlóan ahhoz, ahogy a gyertya lángja körülfogja az útjába helyezett tárgyat.

Az ódai mezőnek ez a maradék része a gyertyalánghoz hasonlóan reagál ha a légáramba teszik, ami azt sugallja, hogy összetétele gáznemű anyaghoz hasonló.
Ezek a kisérletek az életenergia-mező olyan sajátosságainak létezését mutatják, amelyekből arra következtethetünk, hogy ez az energia mind részecske, mind hullámtermészetű (!!).

.

Az OD mágneses érzékelésére Reichenbach sok kitünő módot ajánl. Karl von Reichenbach: Odisch-magnetische Briefe | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

Aki ezzel akar kisérletezni, az Reichenbach könyvében bőséges leírásokat talál róla. Persze, ahogy Reichenbach éppen csak megállapítja a szenzitivitás tényét anélkül, hogy a lényegi magyarázatát meg tudná adni, -az Od-ot (ódai erőt) is inkább csak tudomásul veszi, igaz, hogy lelkes alázattal, de ismeretlen lényegü okozatként.

Definiciói is nagyrészt csak tétova körülírások, nem precíz, konkrét megfogalmazások (bár az akkori kor szellemében, ezek elfogadhatők voltak):
"Az OD nem pusztán különleges forrásból árad, hanem az egész természet általános járuléka, egyenlőtlenül eloszlott, de mindenütt jelenlévő dinamid, mint amilyen a hő, a villamosság, az affinítás, a súly, stb.
Az OD áthatja és betőlti a világegyetemet, ennek legkissebb és legnagyobb vonatkozásait egyaránt".

Egy helyen így kiált fel ámulva:
"...minden világít tehát, minden, minden!
Világítóanyagokkal teli világokban élünk.
Miként a Napból heves világosság, úgy az egész Földön mindenből, ami rajta található, gyenge fény árad".
"Az OD..., mindent átható erő!".

Ezt az erőt, ezt a világosságot azonban csak a szenzitívek látják.
"Ha a természet az OD / ódai erő felfogására külön érzékszervet adott volna az embernek, amint azt a fény és a hang felfogására tette, a tudás jóval magasabb fokán állanánk, s e mindenhatósá révén módunkban lenne az igazságot a hamisságot minden összehasonlítás nélkül könnyen és biztosan megkülönböztetni". - mondja könyve végén Reichenbach.

Mi tudjuk, hogy ez a gondolat von Reichenbach pszichikai szenzitivitásának, transzcendens emlékezetének az átderengése arról, ami volt és arról, ami osztályrészünk lesz egykor megint, ha elvesztett okkult érzékszerveinket a süketnéma és vak Helen Keller szívósságával újra visszaszerezzük.
Kisérletei -mivel az elem, amelyet megérintett, egyetemes és okkult természetű - a legkülönbözöbb hermetikus törvényekre utalnak, anélkül, hogy ó maga le merné írni a konstatált jelenségek végeredményét; pl a két nem ellentétében tapasztalt ODikus dualizmus tapasztalalát.

Így ír erről:
"Ezt a kérdést a következő egyszerű kísérlet útján intéztem a természethez.
Egy szenzitív nővel egy férfit és egy asszonyt állítottam szembe, jobb kezükbe egy-egy pohár vizet adtam.
Hat perc múlva, amely időn belül  mindkét pohár víznek OD-al kellett megtelnie, a médiummal megízleltettem mindkét pohár vizet.
Mindkettőt hűsnek találta, a férfi kezéből valót azonban sokkal hűvösebbnek és kellemesebbnek, mint a nő kezéből valót.
Erre mindkettőt egy szenzitív férfival allítottam szembe és ugyanúgy jártam el,  mint az előbb.
A férfi a nő kezéből kapott vizet találta kellemesebb ízűnek.
Világosan kitűnik ebből, hogy a férfi és a nő OD-poláris ellentétben állnak egymással".


Források:
Karl Hans Welz: Karl von Reichenbach - Od / Odic Force.
Wikipedia/de, Wikipedia/en, stb.
Lásd még az 'Ajánlott irodalom' oldalunkat.
Fordítás, átdolgozás és szerkesztés: © Dézsi Sándor, 1998-2003, 2004 - 2021. Minden jog fenntartva! Copyright ©

.
  .    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2400 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő nyújtotta összes előnyéből !
» Kapcsolat / Rendelés »»


 « Elöző oldal ^ Fel, az oldal tetejére ^ »
^ Fel, az oldal tetejére ^
Page
Menu
2021.05.07.
English / USA English / UK | GB Canada (english) English | Australia English | New Zeeland <<< Worldwide << || >> EU (European Union) >>> EU / European Union Ireland / Éire Limba română / România Hungarian / Magyar nyelvü

(Élet)Energiával- és vitalitással teli, szép napot kívánunk!
^ Fel, az oldal tetejére ^
Page
Menu

Powered by CMSimple: Small, Simple & Smart, with no database! | Template: ge-webdesign.de

ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek  |  www.eletenergia.hu
Eredeti; ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön sikere érdekében!
~ www.eletenergia.hu ~
~ ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek & Orgonit | Már több mint 15 éve jelen a világhálón, az Önök szolgálatában. | ~ ÉletEnergia & É L E T E N E R G I A Készülékek ~ Biztosítson folyamatosan Erőt és Energiát (ÉletErőt és ÉletEnergiát!) építő pozitív gondolatainak megvalósulásuk érdekében! Vegye át- és használja fel tudatosan, valamint hasznosítsa legjobb belátása szerint a Chi & Prána & Orgon Generátorokból kisugárzott hatékony és folyamatos pozitív ÉletErő-fluxust! ~ É L E T E N E R G I A & ÉletEnergia Készülékek ~
(életenergia, élet energia, élet-energia, életerő, chi, qi, csí, prana, mana, orgon, orgone, bioenergia, orgonit, orgonite, készülék, generátor, radionika, agytréner, elmetréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, víz- és táplálékenergizálás, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, orgonenergia, orgon generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, életenergia, eletero, készülék, ÉLETERŐ, generátor, VÍZ ENERGIZÁLÁS, radionika, agytréner, chiagytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia,életerő-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ÉLETENERGIA)
:: ÉletEnergia :: ÉletEnergiát generáló Készülékek | Orgonit | Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia: ÉLETENERGIA Készülékek & ÉletErő Generátorok :: Bevezetés az Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia rejtelmeibe, az ÉLETENERGIA Készülékek, az Életerő -chi, prana, mágneses fluidum, od, orgon, orgone, bioenergia- Generátorok, valamint az Elmegépek, Chi-AgyTrénerek és PszichoTrénerek, ElmeTrénerek, az ÉletErővel működtetett Radionika Készülékek, ill. Manifesztációs- technikák és programok elméletébe és gyakorlati felhasználásában | www.eletenergia.hu ::
Orgonit / Orgonite | ÉletErő Generátorok & ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Technológia | Meditáció & Relaxáció: ElmeTrénerek, Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Tudatos teremtés: Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok / Radionika készülékek | Mágikus Techno-Mágia | Víz- és táplálék-energizálás | Dinamikus Feng Shui
:: Víz- és táplálék-energizálás, optimalizálás és -energetikai-tisztítás | Meditáció & Relaxáció: Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok: Radionika készülékek | Mágikus! Techno-Mágia (számítógépen futtatott Manifesztációs Programok segítségével) | Dinamikus Feng Shui & Feng Shui Plusz+ | Orgonite & SuperOrgonite | ÉletEnergia & Életerő | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok -egyenesen a Feltalálótól!- | ÉletErő Technológia ::
# ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön -energetikai- biztonsága és -megérdemelt- sikere érdekében! #
[ www.eletenergia.hu / Reichenbach: OD  { Kapcsolat | Elérhetőségek :: Üzenet | Email :: Oldaltérkép »» # 711391 - 3.234.245.72 :: (162.213.253.100) :: www.eletenergia.hu/EletENERGIA---EletEro-Kis-tortenelmi-ATTEKINTES-Reichenbach--OD | clouds_2colsR_960-hu | ÉletEnergia | EletEnergia .hu | eletenergia.hu {ŁCMSimple content--Ł | img:(abs):e-e--h/uf | pgs-h:(abs):e-e--h/uf} :: www.eletenergia.hu / Reichenbach: OD ]
Fel...