ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

Üzenetek | meditációra és relaxációra

  ~    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


ÜZENETEK


Idézetek / Mottók
"Elég nagy kontár lehetett az 'öreg szakállas', ha csak ezt a fércmunkát tudta összetákolni..."
Elkötelezett örök 'szkeptikus'

"Minden világ -a maga nemében- tökéletes. Tökéletes csak tökéletest tud alkotni."
Tapasztalt szellemtudomány-kutatóA Diozófia vallja, hogy az ÉLET - örök, oszthatatlan, megismerhető és tökéletességre törekvő.
Hogy, a mindenbe lévő és mindent magába foglaló, EGYETEMES SZELLEM mint ÉLETENERGIA, a létezést létrehozó-, fenttartó- és irányitó ISTEN LÉT, nem csupán fogalom, hanem igenis megismerhető VALÓSÁG.

Magyarázhatóvá és megérthetővé teszi, a mindenkori tudatállapot függvényében, kelet és nyugat, lét-, valamint életszemléletét, mindazon, eddig csak -úgymond- beavatottak számára érthető megismerésen alapuló TUDÁST.

Számára nincs megismerhetetlen, meg nem értett fogalom vagy ismeret, igy mindent a logikára épülő elfogadásra és azonosulásra épitve hoz az érdeklődő tudomására.

A hinni és tudni elvet vallva, mindenki számára igyekszik lehetővé tenni az ismeretekhez való jutást.

A Diozófiával elérkezett a teljességre törekvő kor, amikor az Embernek újra lehetőség adódik, hogy elvégezze azt a csodálatos metamorfozisát, mikor az öntudatra épülő emberarcú Istenből, Krisztus tudattal megáldott Isten arcú emberré válhat.

Számtalan elmélet, irányzat, értelmező probálkozás, kényszeritő intézményesitett dogma igyekezett a korok szellemében a sok feltett 'miértre és hogyanra' választ adni.
A Diozófiának sem célja a kinyilatkoztatott igazság elfogadtatása.

Helyes-e vagy sem? Ki tudja?! Mi, nemcsak hisszük, tudjuk, hogy igen!
Új vallás, esetleg? - természetesen, nem!

Álljon itt egy idézet az Apostolok Cselekedeteiből, mellyel talán, a gamalieli bölcsességgel feloldhatnánk a fölösleges tépelődést:
"Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el az emberektől, és hagyjatok békét nékik: mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt: nehogy esetleg Isten ellen harczolóknak is találtassatok."
(Ap.Cs.5/38-39)


ÜZENETEK


Gondolkodjatok el rajtuk, mondanivalójukon, meditáljatok a jelentésükön.


Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.
Jn.8/51


Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
Jn. 8/12


Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
Jn.14/27


Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tieid. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek; és megdicsőítettem ő bennök. És nem vagyok többé e világon, de ők e világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
Jn.17/9-11


És én azt a dicsőséget, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk: én ő bennük, és te én bennem; hogy tökéletes eggyé legyenek, és hogy meg-ismerje a világ, hogy Te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése elött.
Jn.17/22-24


Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki ki az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon.
Ef.4/25-26


…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig türést, a türés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
2Pt.1/5-7


...mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.
Fil.4/11


Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségben, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén.
Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem egy-mást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Fil.2/1-4, 10-11


A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éktelenül, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltur.
1Kor.13/4-7


Mert bizony mondom néktek, míg az ég és föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.
Mt. 5/18


Hallatonok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémuljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és föld-indulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
Mt. 24/6-8,36

Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek ; Mert a ki köszönti azt, részes annak gonosz cse- lekedeteiben.
2Jn 1/8-11


Amiket pedig néktek mondok, mindeniknek mondom: vigyázzatok!
Mk .13/37


Annak okáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.
Róm. 2/1


Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. Aki megszólja atyafiát, és aki kárhoztatja atyafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoz- tatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatal- mas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?
Jak. 4/11-12


Mert közulünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
Róm .14/7-8


Senkinek semmivel ne tartozzatok hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánjad, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.
Róm.13/8-10


Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
2Kor 8/9


A tanítványai mondják: Uram mutasd meg a helyet, azt ahol vagy. Krisztus így válaszol: Fény van egy fénylény belsejében és megvílágítja az egész világot. Ha nem világítana, akkor sötétség lenne.
Tamás (apokr) 6/22-23


És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyüjt; hogy mint a vető, mint az arató együtt örvendezzen. Mert ebben a mondásban az igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak az aratására küldtelek benneteket, amit nem ti munkáltatok; mások munkáltak és ti mások munkájába állottatok.
Jn. 4/36,38


Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen. Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Urnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget és az Űr felsegítit őt. És ha bünt követett is el, megbocsáttatik néki.
Jak. 5/13-15


Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálkodást jó kedvből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
Fil. 2/13-15


Békességet hagyok néktek: az én békességemet adom néktek: nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
Jn. 14/27


Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon: hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
Jn. 15/16-17


Ha lehetséges, amenyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.
Róm.12/18


Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami Istené. A testnek, ami a testé, a léleknek, ami a léleké, szellemnek, ami a szellemé. Mindennek adjátok meg azt, ami az övé.
Tamás (apokr). 6/14


…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudo- mányt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig türést, a tűrés mellé pedig kegyességet. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
2Pét.1/5-7


Ti engem így hívtok: Mester és Uram. Jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek. Bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
Jn.13/13-17


Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem oket, és követnek engem: és én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja oket az én kezemből. Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindenkinél: és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.
Én és az Atya egy vagyunk.
Jn.10/17-30


Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra: és lészen EGY AKOL ÉS EGY PÁSZTOR
Jn.10/16


Én vagyok a jó pásztor: és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim.
Jn.10/14


Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök: nem a világért, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek; és megdicsőítettem ő bennük.
Jn.17/8-10


Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; …de nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédeikre hisznek majd én bennem; …És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egy vagyunk: én ő bennük, és te én bennem.
Jn.17/18-23


Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelt, azokat el is hívta, és akiket el is hívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk!
Róm.8/20-30


- ! -

~ * ~


.

Diozófia | Email
Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, -online vagy nyomtatott- cikkeknek, kép- video- és hanganyagoknak az összes és teljes- tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, nyomtatása vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

»» Diozófia > Isteni filozófia  Diozófia = Isteni filozófia


* * * * * * *

.
  .    

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 hónapig érvényes
CHI-kártya
ST tipus: 19 USD
CHI-kártya
DL tipus: 29 USD
CHI-kártya
HD tipus: 39 USD
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
 + 1 db ST-; 2 db DL-; ill. 3 db HD tipusú Chi ÉletErő kártyák esetén;-szabadon választott- mágikus pecsét(ek) vagy szimbólum(ok) a "Vágyak ABC-je" csomagból
  ~    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2000 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő (chi, prána, orgon, bioenergia, stb.) nyújtotta összes előnyből !
 » Kapcsolat / Rendelés »»


  .    


DIOZÓFIA: Isteni filozófia


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...

Üzenetküldés / E-Mail »»ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ Üzenetek | meditációra és relaxációra

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / DIOZÓFIA = Isteni Filozófia > Üzenetek | meditációra és relaxációra   »»
2024.05.20.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!