ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

A Szellem diadala

  ~    

Diozófia  |  Idézetek / Mottók
diozófia Az, ami az embert kimagaslóan az állat (állatvilág) fölé emeli és ettől élesen elválasztja, az az ítélőképesség, és az ebből fakadó erkölcsi érzés.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - Az öntudat fejlődés fokozatai (11. o)


  ~    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok

Diozófia

  
A  SZELLEM DIADALA


Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra.
 Weöres Sándor


Egy gyökereiben új, átalakuló világnézet tanúi vagyunk, amely nem csak a külső világunk képét fogja teljes mértékben átalakítani, hanem egy belsö, egyéni lelki-szellemi új tipusú tudatállapot szintjéröl kiindulva megteremti a TUDÁST.

Azt a tudást, mely nem fogadja el a csak tekintélyelvüségre épülő igazságot, nem csak hinni, hanem tudni is akar, nem csak tudni, hanem megérteni akar, ha megértette akkor el is akarja fogadni, sőt azonosulni,az új ismerettel és így felvértezve cselekvővé tenni azt.

Ez a DIOZÓFIA alapelve is.

Egyik jelmondata a természetgygyászat által is jól ismert: “ne hasonlíts, ne kényszeríts, ne ítélj”, és fő célja a belső megvilágosodás elősegítése, a tudatállapot fejlesztése, továbbá a magasabb világok és lét bemutatása, az eddig hosszú időkig titkolt, csak beavatottak számára elérhető ezoterikus tudás ismertetése, értelmezése, és létünk egységes jellegének hangsúlyozása által oly magyarázatok bemutatása, melyek igéretes módon, logikusan és értelemszerüen összefogják a tudományos és vallásos hitelvek, nézetek eddig ellentmondásosnak kikiálltott tanait, ismereteit.

Feloldja a dogmákba merevedett nézetek látszólagos szembeállását, nyitott, őszinte, tudatos megismerésre, elfogadásra törekszik.

Támaszkodik az eddig is ismert, csak kevesek számára hozzáférhetö, ezoterikus tanokra, mint a Rózsakeresztes tan, hermetika, gnosztika, vallásos misztikák, a parapszichológiai kutatások terén elért igen látványos kisérletek eredményeire.

A keleti filozófiai irányzatok újkeletü, divatossá vált technikáira, valamint a legújjabb tudományos felfedezések vizsgálatán keresztül az emberi lélek-szellem mentál-pszichés jelenségeinek és képességeinek értelmezésére.

Az újra felfedezett belső, úgynevezett finomenergiák  értelemezésén  keresztül elvezet az önismeret, az  ÉN-TUDAT erejének és cselekvő képességének felismerésére.

Az embernek, mint komplex lénynek, a vizsgálatán keresztül oly hipotézissekel hozakodik elő, melyek logikusan felépített rendszerben ötvözik össze mindazon ismereteket, melyek egyrészt a vallások, így a egyházak, másrészt a természettudományok vizsgálatának hatáskörébe tartoztak és tartoznak jelenleg is.

A mai álláspontja a tudományos, materiális felfogásnak a jól bevált: az van csak ami látszik, érzékelhetö, tappintható, tehát a szenzoriális percepción keresztül bizonyitható valóság.
Ami ezen felül van az esetleg létezhet, de nem bizonyított, bizonyítható, tehát nem elfogadható…egyelőre!

Egyházaink (történelmi keresztény egyházak is) viszont az intolerancia másik végletébe, hirdetve az emberi gyarlóság és bünösség  elvéből kiinduló bünbánat szükségességét, lemerevedett évszazados dogmatikai hittételekre támaszkodva hirdetik a csakis egyházi törvények erejéből - esetleg Krisztus Jézus megváltói munkásságából-, elnyerhető üdvözülés igéretét. 

Hogy mi találhatő e két pólus között? 
Kétezer év viharos történelme, az emberré vállásunk, orcáink veritéke , a tekintélyelvüségre épülő intézmények hatalmi pozicióinak kiterjesztése, a magasabb ön-tudat , én-tudattá, egoizmussá alacsonyitása, és vér-vér-vér, évszázadokon keresztül.

Majd  a kisérletező tudományok fejlődése által a fizikailag érzékelhető világ megismerése volt a következő lépcsőfok, és ennek nyomán egy viharos gyorsaságú iparosodás, műszaki forradalmak sorozata, technika, technológia minden mennyiségben, valóságos vesszőfutás a hatalom, meggazdagodás, pénzszerzés után.

Ezzel  párhuzamban, a Földünk felfedezése, egész népek, civlizációk kiírtása, rabszolgasorba hurcolása Krisztus és a Kereszt nevében, intolerancia a legmagassabb fokon, százezrek tüzzel való 'jóútra'  térítése, a sátánnak tulajdonított írások, ismeretek ismétlödő  tüzhalála.

A hatalmi pólusok vallásháborúk köntösébe bujtatása és Isten nevében, most már egymásnak kiírtása.
Ideológiai reformok által egyik  merev dogmának a felcserélése egy másik olyannal,  vagy még olyanabbal.

És hova vezetett mind ez? 
Már -hamarosan- a 2000-ik évet írjuk és csak annyi fáradtságot vegyünk, hogy nézzünk körül.

Ide nem kell Nostradamus titokzatos, sejtelmes proféciájára várni, mert már benne élünk, nem kell János Jelenések könyvének az olvasása jövőnk titkainak felfedésére, mert az élő, minket körülölelő valóság mellett, az már gyermekaltató elbeszélés csupán.

Hivatalos, tudományos körökböl származó adatokra támaszkódva, a jelenlegi fejlödésünk szintjéről értékelve és kiindulva, ha nem változtatunk eddigi élet stilusunkon, mentalitásunkon akkor a XXI-ik század végén már nem lesz tüzijátékos bucsú az óévtől.

Hogy miért? 
Mert nem lesz ki - kitől elbúcsuzzon!
Az lessz az  ember-arcú isten tragikomikus diadala Ön-Ön maga fölött.

De mi akar mindez lenni, ami itt leírodott?
Semmi egyébb, csak FIGYELMEZTETÉS.

Több mint 25oo éve hangzott el az 'ember ismerd meg önmagad ' felszólítás, de túlságosan akadémikusnak tűnő volta, vagy -talán valóban egyszerüségében- lehetetlen volta miatt, nem figyeltünk kellőképpen e néhány szóra.

Itt van a rejtély kulcsa.
Az EMBER évezredek óta keresi önmagát, mibenlétét, hovatartózását.

Hol az élő Isten Gyermeke volt, hol bünbeesett, kitaszított, elvetélt teremtménye az istenek szeszélyeinek.
Hol volt magas szellem-lény kapcsolata, hol csupán  csak az anyag szeszélyes -véletlenekre támaszkodó- megjelenésének köszönheti létét.

Mindezek, attól függöen, hogy a különböző korokban, melyik ideológiai irányzat, vagy hatalmi szükségszerüség került fölényben és vált uralkodóvá a tudatállapotok irányítására.

Azért szomorú ez, mert a tudattal, a létezés tudatával rendelkező EMBER műve mindez.
Ellentmondás lenne akkor a fentebb kijelentett tézis, hogy a  XXI-ik század a Szellem százada.

Csak abban az esetben nem, ha Einstein zseniális meglátása értelmében újra teremtődik a tudomány és vallás szintézise, és újra kezdődhet a kutatás, mely elvezethet minket a Tudás azon Forrásához, amelyet egyszer, nagyon régen -tán igaz sem volt- de birtokoltunk.

Erről  szeretnénk  beszélni az elkövetkezendőkbe

a DIOZÓFIA segítségével.

Sok, már egyébb forrásból származó ismerettel fognak találkozni, logikára épülő elemzéseket hallani, valamint a SzellemTudomány módszerei által, a mai ismereteken nyúgvó úgy tudományos, mint elvont gondolatokkal megismerkedni.

Kérjük önöket hallgassanak, olvassanak végig mindent, még akkor is, ha jelenlegi megértésükkel és elfogadásukkal ellenkező véleményt formálnának meg.
Mindnyájunk érdeke ez, és további közös emberi létünk függvénye lehet minden elhangzó vagy leírt szó.


Test - lélek- szellem


A Szellemtudományok, így a DIOZÓFIA is, a test-lélek-szellem vizsgálata során egy az energiaszintek (frekvenciák) milyenségéből kiinduló felosztást alkalmaz.

Altalában négy energia-szintet különböztetünk meg.
E szintek mindegyike, saját rezgéstartománnyal rendelkezik.

Így beszélünk fizikai/éteri, asztrál (érzelmi), mentál (gondolati) és kauzál (szellemi) vagy oksági szintről. (!)

A különböző szinteken manifesztálodó formákat HORDOZÓKnak vagy TESTEKnek nevezzük, mert éltetői, hordozói azon erőknek, energiáknak, melyeket ÉLETNEK nevezünk.

Megkülönböztetünk fizikai, éter, asztrál, mentál illetve kauzál testet. (!)

Mint test, megnyilatkozó forma esetében, a fizikai hordozót külön minősítjük az éteritől, tekintetbe véve azok jellemzőit, sajátosságait.

Minden energiatest (hordozó) a maga jól meghatározott rezgésszintjén TUDATHORDOZÓ is egyúttal, életerőt és életenergiát, érzelmeket, ismereteket adnak át tulajdonosának.

Minden szintnek megvannak a maguk jól meghatározott törvényszerüségei, jól körülhatárolt feladataik, szerepük.

Az éteri, asztrál, mentál, kauzáltesteket  'finomfizikai testek' vagy 'energiatestek' kategoriájába soroljuk, igy megkülönböztetve a 'durva' fizikai test hordozótól.


Fizikai test


A fizikai testnek -mint hordozónak- az anyaga a legsűrübb.

A fizikai lét törvényei hatnak rá, kémiai vagy vegyi régiónak is nevezik, hol az őt felépítő anyagnak három halmazállapotát lehet megkülönböztetni: a szilárd, a cseppfolyós és a légnemü állapotot.

Tudatos létezésünk, öntudatunk sikja ez. Létünk biztosítéka a fizikai létezés világában.


Éteri test

 
Az étertest teljesen hasonló kiterjedésü és formájú, mint a fizikai test.
Eteri hasonmásnak is nevezhetjük.
Az éltető életerőt és életenergiát biztosítja a fizikai test számára.

Ő a formáló, alkotó és a fizikai érzékelésünk hordozója.

Fontos szerepe, hogy közvetit a magasabb energiatestek (asztrál, mentál, kauzál) és a fizikai test között.
Ikermása lévén annak, rendelkezik mindazon biológiai felépítéssel, szervvel, mint a fizikai testünk.

Magasabb energia-rezgéssel rendelkezik és ezúltal mint védőburok öleli körbe, energiakisugárzása lévén, fizikai testünk úgynevezett bonctani határait, aurát formálva akörül.

 A betegségek is, mint tünet, először az éteri testen, azok szervein keresztül jelentkeznek, és igyekszik kiküszöbölni, gyógyítani azokat (lappangási idő), mielött 'kidobódnának' a fizikai testre és mielőtt megjelennének a fizikai testen.
Életerőnk
síkja ez.


Asztráltest

 Az asztráltest, vagy; érzelmi test, érzéseink, érzelmeink, érzékiségünk tulajdonságainak hordozója.

Minden hangulatváltozásunk az asztráltesten keresztül hat a külvilágra.
Sugártere (aurája) tojás alakú és több méterre is kiterjedhet az ember körül.

folytatjuk... 


- ! -

~ * ~

.

Diozófia | Email
Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, -online vagy nyomtatott- cikkeknek, kép- video- és hanganyagoknak az összes és teljes- tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, nyomtatása vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

»» Diozófia > Isteni filozófia  Diozófia = Isteni filozófia


* * * * * * *

.
  .    

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 hónapig érvényes
CHI-kártya
ST tipus: 19 USD
CHI-kártya
DL tipus: 29 USD
CHI-kártya
HD tipus: 39 USD
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
 + 1 db ST-; 2 db DL-; ill. 3 db HD tipusú Chi ÉletErő kártyák esetén;-szabadon választott- mágikus pecsét(ek) vagy szimbólum(ok) a "Vágyak ABC-je" csomagból
  ~    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2000 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő (chi, prána, orgon, bioenergia, stb.) nyújtotta összes előnyből !
 » Kapcsolat / Rendelés »»


  .    


DIOZÓFIA: Isteni filozófia


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...

Üzenetküldés / E-Mail »»ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ A Szellem diadala

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / DIOZÓFIA = Isteni Filozófia > A Szellem diadala   »»
2024.05.20.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!