ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

Az ember okkult anatómiája

  ~    

Diozófia  |  Idézetek / Mottók
diozófia Az, ami az embert kimagaslóan az állat (állatvilág) fölé emeli és ettől élesen elválasztja, az az ítélőképesség, és az ebből fakadó erkölcsi érzés.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - Az öntudat fejlődés fokozatai (11. o)


  ~    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok

AZ EMBER OKKULT ANATÓMIÁJA

 

Első rész

Az emberi test szimbolizmusa


Írva vagyon, hogy Isten a saját képére teremtette az embert
.
Így áll ez nemcsak a Bibliában, hanem minden fejlett nép szent írásaiban is.

Az ókori bölcsek azt tanították, hogy az emberi test, a mikrokozmosz, a makrokozmosz mintájára épült.

A véges és végtelen közötti ez, az apológia kulcsa, a Szentírás is.
Nem kétséges, hogy az Ó-testamentum anatómiai és fiziológiai kézikönyv azok számára, akik ezzel a tudással olvassák.

Az ősi bölcsek ugyanis megszemélyesítették a testi funkciókat, a lélek és az elme működéseit, hasonlatokat építettek azoknak egymáshoz való rokonsága köré.

Hermesnek, a nagy egyiptomi félistennek köszönheti az emberiség az analogikus törvényt, amely így hangzik:

“Ami fent van egyenlő azzal, ami lent van és ami lent van egyenlő azzal ami fent van“.

A régi vallások alapja a természetimádás volt.
Az emberi testrészek és a testfunkciók vallásos tisztelete a késő Lemur-korszakban vette kezdetét.

Az Atlantisz-i időkben ez a vallásforma a Napkultusznak adta át a helyét.
A templomokban az emberi test formájára történő építése, közös szokása minden népnek.

Zsidó tabernákulumoknak, Egyiptom hatalmas templomainak, a hawaii papok vallási építményeinek és a keresztény templomoknak alaprajzát egyesítik egy kitárt karral földön fekvő ember testével.
Ezek szerint, a főoltárok azt a helyet foglalják el a templomokban, mint az agy az emberi testben.

Az ősi papság kiváló anatómus volt, felismerte, hogy a természet minden funkciója, lekicsinyítve, megtalálható az emberi testben is.
A testet mintegy segédkönyvül használta és azt tanította, hogy: megérteni az embert annyi, mint megérteni a Mindenséget.
Hit abban, hogy minden csillagnak az égen, minden elemnek a földön és minden funkciónak a természetben, megfelel egy központ, pólus vagy működés az emberi testben.

A külső természeti világ és a benne élő ember között fennálló vonatkozások azonban elrejtették a tömegek elől és azok csak a papság titkos tanításaiban szerepeltek.

Atlantiszban és Egyiptomban mélyebben élték a vallást mint ma, és a nép egész élettartama annak tengelye köré rendeződött.
A papság tökéletesen kézbe tartotta a milliós népi tömegeket, akiket kiskoruktól kezdve arra tanítottak, hogy szakálas taláros papjaik egyenesen Isten küldöttei és aki parancsaikat megszegi, a Mindenható haragját vonja magára.
A nép, a papság titkos tudására támaszkodott és a templom a papoknak hatalmat adott a természeti erők felett, a bölcsességben magasan fölé emelte őket az irányításuk alatt álló tömegnek.

E bölcsek, akik mélyen behatoltak a dolgok lényegébe, tudatában voltak annak, hogy a vallásgyakorlat, a himnuszok és különböző mantrák éneklésével sokkal mélyebb valóságot rejt magában.
Tudták, hogy a megváltás ösvényén csak az juthat eredményesen előre, aki elméletileg és gyakorlatilag tisztában van a test okkult funkcióival.

Az anatómiai szimbolizmus, amelybe belerejtették ezt a tudást, átszármazott a modern kereszténységbe is, ahonnan azonban a tudás kulcsa nyilvánvalóan elveszett.
Kész tragédia a hittudósok számára, hogy száz és száz szimbólum veszi körül őket, mellyel nem tudnak mit kezdeni és még csak nem is sejtik, hogy ezek az ősi jelképek sokkal mélyebb értelmet rejtenek azoknál a felszínes magyarázatoknál, amelyeket megértés hiányában ők maguk okoskodtak ki.

A keresztény tanoknak az a tétele, hogy övék az “egyedüli üdvözítő hit“, nem felel meg a valóságnak.
Az összehasonlító vallástudomány tanulmányozása ugyanis nem hagy kétséget afelől, hogy a kereszténység az ó-és középkori vallásfilozófiákból jött létre.

Az alábbiakban rámutatunk néhány, a kereszténységben ma is használt szimbólumra és alegoriára, mint olyanra, amely a kereszténység megérkezése előtt már régen birtokában volt az emberiségnek.

A kereszt Egyiptomból és Indiából származik.
A pápai tiara és a püspöksüveg az ind- és ó-perzsa Mithra-kultusz, a szefárd kereszt a hermetikus és ó-görög misztériumok hagyatéka.

A szeplőtelen fogantatás koncepciója Indiából, az átlényegülés Perzsiából, a Szentháromság pedig a Brahmanizmusból veszi eredetét.
Szűz Mária, mint az Isten anyja egy tucat vallásrendszerben megtalálható és legalább húsz keresztrefeszített megváltója van a világnak.

A templomtorony az ó-egyiptomi piramisok és obeliszkek változata, és az ördög maga az egyiptomi Typon kétségtelen mása.

Aki mélyebben hatol bele a problémakörbe rájön, hogy semmi új nincs a nap alatt.
A beható tanulmányozás kétségtelen bizonyítékot nyújt arra nézve, hogy a kereszténység az ősi tanokból nőtt ki az evolúció során.

A vallások éppen úgy fejlődnek, mint a formák.
Ha azonban elfogadjuk és beépítjük a megismeréseink közé a különböző ősvallások szimbólumait, illik, legalább részben meg is értenünk azokat, az ősi jelképeket, nehogy tudatlanabbak legyünk azoknál, akiktől kölcsön vettük vagy örököltük őket.

E jelen tanulmány célja az, hogy feltárja a viszont az ősi papság szimbolizmusa és az emberi test okkult funkciója között.
Ehhez azonban mindenekelőtt tudnunk kell, hogy minden szent irat titkát hét pecsét őrzi, vagyis a Szentírásnak nevezett ősi filozófiai reveláció teljes megértéséhez is hét kulcs vezet.
Az írások nem a történelmi hűségre törekszenek és azok, akik szószerint értelmezik, még távolról sem értették meg a titkait.

Közismert tény, hogy Shakespeare színművek a drámai hatás kedvéért olyan egyéneket szerepeltetnek egyidőben, akik különböző évszázadokban, időben egymástól távol éltek, de Shakespeare nem történelem, hanem drámaíró volt és ugyanez áll a Bibliára is.

A Szentírás ugyancsak cserbenhagyja a történészeket, akik reménytelenül belebonyolódtak az egymásnak ellentmondó kronológiai táblázatok szövevényébe és ítéletnapig sem keverednek ki belőle.
Kitünő vitaanyagot szolgáltat és alapja a szörszálhasogatásnak a kifejezések értelmét, az ismeretlen városok földrajzi fekvését illetően.

A bibliai városokat, amelyek most az útikönyvekben szerepelnek, évszázadokkal Jézus Krisztus halála után nevezték el a zarándokok, akik már csak gyanították, hogy a számukra ismert helyiségek körül fekhettek a Bibliában emlegetett régi városok.
Már maga a tény is mindenkit meggyőzhet, de a gondolkodó elme számára a döntő megfontolás mégis az, hogy a Bibliának a történelmi vonatkozások a legkevésbé fontos részei.

Csodálatos dolog például az asztrológia szemszögéből tanulmányozni Jézus életét.
Bennünket azonban most csak az alegoriának az emberi testhez való viszonya érdekel.

Egyes kabalisztikus művekben a Szentföld például az emberi testről van térképezve és a különböző öntudat különböző centrumait jelentik.
Csodálatos tanulmány ez azok számára, akik mélyen akarnak behatolni az ősi misztériumokban.

Ebben a rövidre fogott munkában természetesen nem tárhatom fel az egész hatalmas anyagot, de akivel most ismertetem az emberi test szimbólumait, remélhetőleg követni fogja a gondolatmenetet, ami szükséges a megértéshez.

 


Második rész

A három sík


Az emberi test három nagy részre osztható és analógiában a külső Univerzummal három világot képvisel: az eget“, a “földet“ és a “földalattit“.

Az “ég“ a “felső világ“, melyről a szűkös értelem azt hiszi, hogy fekvésileg is fent van a magasban.
Ma már közismert, hogy a Föld forgása során a “fent“ és “lent“ állandóan változó, viszonylagos helyzetek.

Csaknem minden vallás azt tanítja, hogy Isten fent az égben lakik és onnan hat le a világra.
A magasság és mélység között helyezkedik el a Föld.
A térben függ, lakóhelye az embernek és a többi élethullámnak. Itt működik a Természet.

Ez az egész koncepció egyetlen anatómiai mítosz.
Az “égi“ világ, a boltozatos templom, a koponya,
a maga isteni tartalmával.
Ez az Istenek hona az emberben.

A “fent“ kifejezéssel azért jelölik, mert a gerinc fenti végén foglal helyet.
Az Isten temploma, mely a Földön uralkodik, a skandináv mitológia szerint is az északi sarkon emelkedik, mert az északi sark a planéta urának felső pozitív gerincvégződésével azonos.

. . . . . . . . . . . . . .
A hinduk a gerincet a Szent Lótusz szárával ábrázolják és a koponya, meg a tartalma, a virág.

A gerincoszlop jelenti Jákob létráját is, amely összeköti az “eget“ és a “földet“.
A gerincoszlop harminchárom csigolyája
a szabadköművesség rendi fokozatainak és Jézus Krisztus éveinek száma.
Ezeken a csigolyákon, fokozatosan halad fel a jelölt az iniciáció hegytetőn álló templomához.
A boltozatos teremben megy végbe a nagy iniciációs misztérium.

A Himalája hegység, mint Földünk legmagasabb vidéke a vállat és a test felső részét képviseli.
Legmagasabb csúcsán emelkedik a templom, melyet mint az ó-görög mitológiában az “eget“, Atlasz vállai hordoznak.
Nem véletlen, hogy atlasz-nak nevezik a gerinc legfelső csigolyáját is, melyen a koponyaízületek nyugszanak.

. . . . . . . . . . . . . . .
Minden vallásnak meg van a maga folyója: a kereszténységé a Jordán, Egyiptomé a Nílus, a hinduizmusé a Gangesz.
Minden szent folyó utalás a gerinc-csatornára, mely a hegycsúcson, az agyban ered.

. . . . . . . . . . . . . . .


folytatjuk...


- ! -

~ * ~


.

Diozófia | Email
Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, -online vagy nyomtatott- cikkeknek, kép- video- és hanganyagoknak az összes és teljes- tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, nyomtatása vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

»» Diozófia > Isteni filozófia  Diozófia = Isteni filozófia


* * * * * * *

.
  .    

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 hónapig érvényes
CHI-kártya
ST tipus: 19 USD
CHI-kártya
DL tipus: 29 USD
CHI-kártya
HD tipus: 39 USD
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
 + 1 db ST-; 2 db DL-; ill. 3 db HD tipusú Chi ÉletErő kártyák esetén;-szabadon választott- mágikus pecsét(ek) vagy szimbólum(ok) a "Vágyak ABC-je" csomagból
  ~    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2000 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő (chi, prána, orgon, bioenergia, stb.) nyújtotta összes előnyből !
 » Kapcsolat / Rendelés »»


  .    


DIOZÓFIA: Isteni filozófia


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...

Üzenetküldés / E-Mail »»



ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ Az ember okkult anatómiája

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / DIOZÓFIA = Isteni Filozófia > Az ember okkult anatómiája   »»
2024.05.20.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!