ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

A Tatvasz elmélet - 2. rész

  ~    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


A TATVASZ ELMÉLET / Tattwa


2
. rész


Fontos az, hogy az ember megismerje a világegyetem kifürkészhetetlen titkait és azok igazságát, mert csupán ez az egyetlen út, mely megmutatja a helyes célt, amelyet követnünk és elérnünk kell .
E célhoz azonban csak az okkult tudományos kutatás vezethet el.

Az ellentétes isteni erők vonzása révén, az isteni monád belép az involúcióba, hogy az evolúció révén, mint öntudatos Istenhez hasonló lény visszajusson kiinduló pontjához.
Így jön létre az egyetemes isteni öntudatból a személyes isteni öntudat.

Vannak okkult elméletek, amelyek ezt "bukásnak" nevezik, a mi meglátásunk szerint nem bukásról, hanem "anyagba szállásról" van szó.

Az involúció és evolúció munkájában nagy szerepe van az : A, E, I, O és U magánhangzóknak.
Ez az öt magánhangzó képviseli az öt őselemet.

Íme:

1. tűz

2. tűz + éter

3. tűz + éter + víz

4. tűz + éter + víz + lég

5. tűz + éter + víz + lég + föld

A hatodik és hetedik elemet, amelyek nekünk az elemi harmóniához szükséges, még nem ismerjük, csak a következő -hetedik- törzsfajban fogjuk megismerni.
Mi most az ötödik törzsfajban vagyunk, a hatodik alfaj.

Az A, E, I, O és U az öt őselemet akarja jellemezni.
Létezik egy szonett az A, E, I, O és U-ról, mely szerint a magánhangzók egy bizonyos szín- és hangkiváltását okozza és amely az őselemek hang- és színkiváltásának felel meg.

A Tatvaszok megértéséhez szükséges ismerni bizonyos mértékben a színkromatikát is.


Mi is tulajdonképpen a kromatika?

A szellemtudomány csak egy alapszínt ismer, a fehéret, mely egyszersmind a legfelsőbb princípium, tehát Isten egyik aspektusa.
Ebben az egy színben minden más szín benne foglaltatik, először például a három alapszín: a sárga, a piros és a kék.

Képzeljünk csak el egy fehér háromszöget ragyogó fehér színből, melyből a rezgés következtében kikristályosodik a piros, a sárga és a kék.
Ha e három színt kölcsönösen egymásra toljuk, előállnak a kombinált színek: a zöld (sárga + kék), lila (piros + kék) és narancssárga (sárga + piros).
Ha ezeket ismét összetoljuk, a közepén megjelenik az indigó.

Most lássuk naprendszerünk bolygóit.
A Földünkhöz hasonlóan, minden bolygón élet van, egyiken alacsonyabb, másikon magasabb szintű.
Minden egyes bolygónak megvan a maga külön vezető szelleme, aki nem tud a bolygó munkája alól szabadulni mindaddig, míg a bolygó fel nem szívódik, s amíg a rajta lévő élőlényeket át nem viszi - a hatványozás révén - a következő fokra.

Minden egyes bolygónak, tehát a Földnek is, megvan a maga külön vezető szelleme.
Ugyanakkor minden egyes bolygónak különböző kisugárzása van. Ez a természetéből fakad.

Eszerint:

Szaturnusz
indigó
Mars
piros
Jupiter
kék
Vénusz
sárga
Merkur
lila
Hold
zöld
Nap
narancssárga
Föld
barna

Ezek a kozmikus színek képviselik a planetáris kromatikát.

A bolygóban működő szellemi erőnek fizikai teste az illető bolygó sűrű anyaga.

Képzeljük el a Napot mint tűz, víz, éter, stb., amelyből kialakulnak az összes bolygók testei és kisugárzásuk révén kialakul a planetáris színharmónia.

A tisztánlátó első fokozatán már 12 színt lát, ami az átlag ember számára láthatatlan még.
A szín nagyon relatív valami, s mint tudjuk, függ a rezgés hullámhosszától, a hullámhossz fordulatától, rezgésszámától és még sok mindentől.

A planetáris kromatikával lassan tisztában kell lennünk, mert másképpen nem fogjuk tudni, hogy például a Szaturnusz miért rezeg az indigóban, a Mars a pirosban, a Jupiter a kékben, a Vénusz a sárgában, a Merkur a lilában, a Hold a zöldben, a Föld a barnában, s a Nap a narancssárgában.

Ha fehér mágikus hatást akarunk elérni, akkor a kozmikus rezgésben a színharmónián kívül, a számharmóniára is ügyelnünk kell.

Mit jelent ez?

A számharmónia törvénye nagyon szép, de -elég- nehéz dolog.

Aki már foglalkozott azon szellemi tanítással, hogy a kimondott szónak milyen óriási hatalma és ereje van a kozmikus kisugárzásban, annak rá kell jönnie arra, hogy ha a szónak ilyen nagy befolyása van, akkor a betűnek is melyből a szavak állnak, meg kell legyen az egyéni hatalma, amelyből a betűk kollektív hatalma áll elő.

Ha ezt a gondolatot magunkévá tettük, akkor meg fogjuk érteni a kabbala jelentőségét.
A kabbala pedig nem más mint a huszonkétbetűs ABC betűinek a hatalma.

Miért említünk csak 22 betűt?
Van nyelv, melynek betűi több mint 22-ből, viszont léteznek olyanok is, amelyek kevesebből állnak.

Azt az ABC-t melynek betűiből, illetve a betűknek megfelelő számokból, a kabbala / khabala szerint kozmikus erők fakadnak, 22 betűs "szolarikus" ABC"-nek nevezzük.

Hogy mit nevezünk szolarikus fénynek?
A Napnak például saját, azaz szolarikus fénye van, míg a Földnek csak a Naptól kölcsönvett, tehát tellúrikus fénye van.

Ugyanígy az ABC-t, mely 22 betűjével mindent ki tud fejezni, szolarikusnak nevezzük.
Ez az ABC magában foglalja azokat a kozmikus erőket, amelyek a kirezgés által a kozmoszban bizonyos hatásokat váltanak ki.

Ez arra figyelmeztet, hogy: "Vigyázz ember, ne átkozódj, mert a kimondott szó nem áll meg, mível a kozmikus erők következtében az űrben hat és bizonyos törvények szerint kapcsolódik. "

A szavak az átkozódást viszik az éteren keresztül, hol fent, hol lent.
Az átkozódás az alsó síkon marad, aki útjába kerül felveszi, szenved alatta, vagy pedig ha nem illeti, hát visszadobja oda ahonnan elindult.

Ha valaki oda tud fejlődni, hogy meg tudja érezni a kozmikus rezgések hatását, akkor az illető tud kabalizálni, be tudja állítani életét a betű és a számtörvény rezgéseibe.


Tehát, tulajdonképpen mi a Tatvasz ?


Egy éterikus vibráció, mely egy csodálatos kozmikus törvény alapján minden 60 percben megváltozik, a 24 perc közötti időt szaknyelven Gary-nak nevezzük.

Íme egy definíció: "a Tatvasz a mindenség lehelete, lélegzete."

Ezt már említettük, amikor Isten fogalmáról beszélgettünk, hogy nincs olyan Magasztos Lény vagy Mester, aki mást talált volna az űrben, mint egy örökös ritmikus mozgást, lélegzetet.
Ez az ami kitölti a Nagymindenséget, ez adja az életet mindennek.

A Tatvasz mozgási formát jelent, ami kezdődik a nemzésnél és folytatódik az anyaméhben.
Akkor, amikor még a főtusz még nem is embrió, adva van két pólus: az apa és az anya (a pozitív és a negatív).
Az apa az agyat, az anya a szívet képviseli.
Ebbe vibrál bele a lehelet, először az anya révén megfogamzik, embrió, majd ember lesz, s amikor az első lélegzetet veszi akkor kapcsolódik be a Tatvaszba.

A horoszkóp is a Tatvasszal van összeköttetésben, mivel szintetizálja az összes bolygók Tatvasz-számait, rezgési idejét és intenzítását, valamint a pránikus energiának a lépcsakrába való irányítását.

Beszéltünk már arról, hogy a pránát a látható Nap sugározza a lépcsakrába, melyet a Hold átszűr.
A pránikus energia a lépcsakrán keresztül jut a testbe és Tatvaszokká diferenciálódva mindegyike különböző rezgésszámú és különböző feladatokat teljesít.

A Tatvasz az AKASHA négy éter-őselemét (a reflektorikus-, a fény-, a vegyi- és életétert) periódikusan szabályozza az emberi szervezetben, a tűz-, a víz-, a föld- és légelem segítségével.

Ezek a Tatvaszok, ahogy a Föld atmoszférája mint pránikus vibrációk lejönnek, diferenciálódnak tűz-, víz-, föld- és légelemi Tatvasszá alakulva hatnak az emberi érzékszervekre, mint szaglás, látás, tapintás, stb...

Összesen kilenc Tatvasz van, de mi csak ötről beszélünk, amik összefüggésben vannak az öt őselemmel, mint: tűz, víz, föld, lég és éter.

A következő táblázat mutatja, hogy egy földi óra alatt, hány percig vibrál egy-egy Tatvasz, az emberi szervezetben és melyik érzékszervre hat:
» lásd 3. számú táblázat

A Tatvasz minőségi és mennyiségi rezgéshullámai határozzák meg az illető érzékszervek normális vagy a normálistól eltérő működését.
A rezgésszámok mindig ugyanazok mindaddig míg azt az Akasha-ra vonatkozó éterei biztosítják.

Ha a rezgésszám a másodpercnek töredéke alatt megváltozna, úgy az ember azonnal megszünne hallani, ízlelni, látni, tapintani vagy szagolni.
Ime a "mindenható" ember, milyen pillanatok alatt válna süketté, vakká, stb...

A következő táblázatból megtudjuk, hogy reggelenként (napfelkeltekor), melyik Tatvasz van soron, melyik kezdi a sugárzást:
» lásd 4. számú táblázatot

Az öt éter, a fenti táblázat szerint fejleszti az ember öt érzékszervét.
A fejlődő ember hatodik érzékszerve a tisztánlátás és a hetedik a tisztánhallás.
Ezt követi a tisztánízlés, a tisztántapintás és végül a tisztánszaglás.

Ezt már tapasztalhattuk a rovaroknál, amelyek megérzik párjukat sok száz kilométerről, vagy a darazsat, amely megérzi az édességet több kilométer távolságból.
Lásd még a "Gondolatok materiálizálódnak?..." című írást is.

Például a kutyánál is a szagló-érzék jobban ki van fejlődve mint az embernél.
Van ember akinek rossz a szaglóérzéke, ott a szaglás nem működik rendesen, és így tovább a többiek is.

Az egyik misztérium, amit kevés ember ismer, az, hogy az ember csak egyik orrlyukon keresztül lélegzik egy órán át és felváltva.

A Tatvasz-sugárzás hatására minden 60 percben áttevődik egyik orrlyukról a másikra, anélkül, hogy az ember észrevenné vagy tudná ezt.

Az értelme ennek az, hogy ha a jobb orrlyukon keresztül veszünk lélegzetet, akkor a pránikus univerzális erőből egy pozitív villamos áram száll le a hátgerincen, a jobboldali bázis csakráig, illetve a báziscsakra jobboldali részébe, ahol a Kundalini székel.
Ha a bal orrlyukunkon keresztül lélegzünk, akkor egy negatív villamos áram szalad le a bázis-csakra baloldali részébe.

A jobb orrlyuki légzéssel Solarikus pozitív villamos áram, a bal orrlyuki légzéssel Lunarikus villamos áram jut a bázis-csakrába.
Ezt az áramot nevezhetjuk elektromos fluidnak is. E név és fogalom alatt ne csupán az anyagi elektromosságot értsük, habár azzal analog.

A jobb orrlyuki a Napenergiát kapcsolja, míg a bal a Holdsugárzást közvetíti.

Ezek szerint az ember tüdeje is pozitív és negatív villamossággal töltött.
Ennek az életerőnek állandó etetése az Univerzális Isteni erőből fakad.

A szív működését a Tatvasz biztosítja, átalakítva az univerzális sugárzó energiát, az illető ember szervezetének legoptimálisabban megfelelő elektromágneses energiává.

Amikor a Tatvasz sugárzás hibásan működik (nyilván karmikus okok miatt!), akkor megbomlik az elektromágneses egyensúly az illető szervben és előáll a betegség.
Ennek gyógyítását az illető nap megfelelő perceiben kell végezni erős gondolatkoncentrációval a rá vonatkozó Tatvaszra, illetve az illető szervre.

A Tatvasz nagy vonalakban úgy működik mint egy rádió. Leadó és felvevő is egyben.

Persze itt ismernünk kell az ember idegrendszerét, ami két nagy részre oszlik, a csontos tokba zárt központi idegrendszerre és körzeti idegrendszerre, mely a test különböző pontjain és a központi idegrendszer között összeköttetést létesíti, aszerint, hogy ezen idegek az agyvelőből vagy gerincvelőből származnak, amit agy- vagy gerincvelői idegrendszernek nevezünk.

A kettőt együttvéve az agygerincvelői idegrendszert alkotja (Systema cerebrospinale), mely ellentéte a zsigerek és főként a vérerek körül elhelyezett dúcokból és idegrostokból álló együttérző idegrendszernek (Systema nervorum sympatikum).

Az együttérző vagy szimpatikus idegrendszer főleg abban különbözik az agygerincvelői idegrendszertől, hogy rostjai nem térnek el a központi idegrendszertől, hanem önálló dúcok nyúlványainak tekinthetők.

Azonban a két idegrendszer kölcsönös és sűrű összeköttetésben és közlekedésben áll egymással.
A gerincvelő központi csatornája az agyvelő belsejében is folytatódik és négy egymással közlekedő üregben, az úgynevezett agy-gyomorban végződik.

A szimpatikus idegrendszer a nyaki és mellkasi dúctól jelentékeny erősítést kap.
Ágai: az alsó szívidegek, melyek a szimpatikus idegfonatával együtt, a közös fejverőér mentén az aorta ívéhez vonulnak, hogy a felső szívidegekkel együtt a szívfonat (plexus cardiacus) képzésében segédkezzenek.
A határköteg a gerincoszlop két oldalán a fejgyámtól a farkcsontig terjed, s a csigolyák számának nagyjából megfelelő számú határdúcpárból áll.

Ezen dúcok némelyike egy közös nagyobb dúccá egyesül.
Mindegyik dúctól legalább négy ág indul el, mégpedig egy fölötte és egy alatta lévő dúchoz.

Egy vegyes rostú ág hátrafelé a megfelelő gerincagyi ideghez és végül egy negyedik ág valamelyik zsigeri fonalhoz kapcsolódik.
A farkcsontos a két köteg páratlan farkdúcba egyesül és így tovább minden egyes köteg minden idegszála kapcsolódik hol ide, hol oda a Tatvasz számának megfelelően.

Az okkult tudomány már az egzakt tudományt jóval megelőzve mondotta ki, hogy van egy cső a hátgerincoszlopon, amely a cerbelliumból indul ki és lemegy a farkcsontig, ennek persze csigolyái vannak, s ezekbe kapcsolódnak a csakrák.

Mi eddig hét csakrát tanultunk, azonban a hátgerincnek magának 31 csigolyája van és ennek megfelelően 31 csakra.
Ez a 31 csakra a hátgerincoszlopon 31 napfelkeltének felel meg.
Az ne tévesszen meg bennünket, hogy van 28, 29, 30 és 31 napos hónap is. Ez kiegyenlítődik a Tatvaszban.

A csakráknak a csigolyákkal való kapcsolatát Pránának nevezzük.
19 a szívben és a koponyában, 12 idegpár pedig megfelel az ekliptikán haladó 12 zodiákusnak. Mindegyik idegpár egy-egy zodiákusnak felel meg.

Közismert tény, hogy az ember rajta van a Földön és a zodiákusok körül pendlízik, amely egy olyan tömést, taszítást, vonzást, húzást vált ki, hogy muszály szuszogjunk, kell, hogy lélegzetet vegyünk.

Mi nem érezzük a Föld mozgását, de ezek kiváltó hatása sok mindent előidéz, amit a Tatvasznak feladata kiegyenlíteni, rendbe hozni, ezért áll elő a Tatvikus sugárzás is.

Ha a Föld egy Zodiákusba lép, akkor egy neki megfelelő idegáramba kapcsolódik és egy hónapon át felveszi az illető zodiákus Prána sugárzását.

Már említettük, hogy a Nap felkeltekor lép életbe a Tatvasz hatása az első csakrára és napnyugtakor eltűnik.

A szívcsakra közvetítésével az elektromágneses sugárzás behatol a véredénybe.
Itt 56 perc és 4 másodperc alatt a villamos és delejes áramok kiegyensúlyozódnak.

A Holdról jövő negatív Tatvasz-sugárzás 12 csakrát jár át, egyik a másikból indul ki és halad tovább ugyanaz a vibráció.

A tatvikus mozgás a testben 24 percnek felel meg, míg az éterben (Akashaban) 4 percnek felel meg.
Fontos tudni azt, hogy 60 percen belül sorra kerülnek az összes Tatvaszok / tatvák. (!)

A Tatvasz elmélet (tattwa teória), egy elég komplikált dolog, mível ismerni kell a Hold 7 titkát is amivel összefügg. De, talán, ezt máskor.

Egyelőre csak annyit, hogy az emberi idegrendszerben 50 fővezeték és sok tízezer másodidegvezeték van.
Ami az idegszálakat illeti, hát az: 727.210.206 .

Eddig a teória, de mi hasznunk van nekünk ebből?
Hogy tudja az ember ezt a ritmikus lélegzetvételt a fejlődés érdekében a hasznára fordítani?

Az első legfontosabb része, hogy ezen ritmikus lélegzetvétellel meditáción keresztül egy csendesebb, nyugodtabb állapotba jussunk, kizárva a külvilág ránk gyakorolt hatásait.

A Tatvasz alkalmazásával minden betegséget, érzékszervi hiányosságokat le lehet küzdeni, ki lehet küszöbölni, meg lehet előzni.
A fontos az, hogy a két áramlást egyensúlyba tudjuk hozni.

A hét minden napján a Nap felkelésétől számítva, pontosan ki lehet számítani, hogy melyik Tatvasz mikor uralkodik rajtunk.
Abban a pillanatban, koncentráció segítségével, gyógyítani tudjuk magunkat, mível a Tatvasz rezgése már nem spontánul, hanem tudatosan hat az illető szervre.

A Nap felkelését megnézhetjük az Effemeridákban vagy ha ilyen nincs, akkor a naptárokban.
  Napkelte-táblázat  »»

Tudnunk kell, hogy melyik Tatvasz mikor megy le a gerincen és onnan elküldjük akaratunkkal, gondolatunkkal a beteg testrészhez.

Megkeressük a napokat, (például a látásra ható Tatvasz, hétfőn jelentkezik), utána megállapítjuk a perceket és felhasználjuk a Tatvasz-sugárzást.

Számításba kell venni melyik, mikor, hány percig működik, úgy, hogy ha a perceket összeadjuk 60 percnek kell kijönnie.
» lásd az 1. számú gyakorlatot

Ha valaki például fáradt, kimerült vagy valami miatt le van törve, e gyakorlattal pár perc alatt rendbehozhatja magát.
Megj: ilyenkor az Életenergia Készülékeket lehet magasabb frekvenciára / frekvenciákra is állítani).

Visszatérve az eddig már említett Tatvasz-sugárzás gyógyhatására, a következőkben ismertetni fogjuk a napnak azokat a perceit amikor a Tatvasz hatással van az emberi szervezetre.

A sugárzás perceiben gyógyítani tudjuk magunkat, ha tudatosan elkísérjük a Tatvaszt a léptől (ahol a Tatvasz bekapcsolódik) a hátgerincen át a beteg testrészig, szervig.

Ott elképzeljük, hogy a Tatvasz erők hogyan regenerálják a beteg sejteket, és, hogyan segítik elő a beteg szervek elektromágneses egyensúlyát és gyógyulását.

Egy pár gyakorlat után már érezni fogják beteg szerveik gyógyulását.
Napról-napra mind jobban és jobban fogják- és fogjuk érezni magunkat.

A Tatvasz-sugárzás reggel a napfelkeltével kezdődik és napnyugtáig tart.
Ezek időpontját megtalálhatjuk a naptárakban, ill. az effemeridákban vagy Napkelte-táblázatokban »».

Összesen 60 percig működik.
Ez ismétlődik újra meg újra minden órában.

E gyakorlatokat végezhetjük 60 percig egyfolytában, vagy külön-külön a megjelölt időpontban, azzal a feltétellel, hogy a megadott percekben kezdjük- és fejezzük be azokat.

Gyakorlatok:
» lásd 5. számú táblázat

Ami az általam / általunk leírt TATVASZ ELMÉLETet illeti, abban nincsen semmiféle tévedés vagy ellentmondás.

A Tatvasz sugárzásával gyógyítani tudjuk magunkat, és nemcsak az öt érzékszervre vonatkozik.
Azonban mindenekelőtt ismernünk kell a napfelkeltét (a napfelkelte pontos idejét) és onnantól számoljuk a perceket.

A táblázatokból tudjuk, hogy melyik TATVASZ mikor megy le a hátgerincen.
Innen a hátgerinc utolsó csigolyájától (gondolatban) elküldhetjük, elkísérhetjük a beteg testrészbe, testrészhez.
Például a szívhez, a tüdőhöz, a gyomorhoz, a májhoz, a veséhez, a szemhez, a fülhöz, stb...
» lásd a 2. számú gyakorlatot

A belélegzett Tatvasz-sugárzást elvezetjük azokhoz a szervekhez amelyeket gyógyítani akarjuk és ott tartjuk, amíg 12-ig számolunk.
Ezalatt az idő alatt a Tatvasz sugárzás áthatja az illető szervet, ahova irányítottuk és egyben gyógyítja is.

Az öt érzékszerv gyógyításának a gyakorlata le van írva.
A többi szervek részére mindegy az időpont, azonban vigyázni kell az időpontra amikor kezdjük a gyakorlatokat.

Mikor az órának, illetve a 60 percnek vége van, ha tovább szeretnénk még gyógyítani önmagunkat, akkor újból kezdhetjük előlről, folytatva megszakítás nélkül.

Nagyon könnyű, egyszerű, valamint rendkívül hatékony és hatásos gyakorlatok.


- ! -
[ A "Magasztos" ]Életenergia Tatvasz gyakorlatok az Életenergia Készülékek segítségével a hatékonyság növelése érdekében » »


Fontos:
Öngyógyításkor Életenergia Készülék ünket állítsuk a legkissebb frekvenciára, a Chi AgyTréner & ElmeTréner & PszichoTréner -LPOG tipusú- készülékeket 3.5 Hz, illetve 7.83 Hz-re.
Ugyanezekre a frekvenciákra állítandók a Radionika tipusú Életenergia Készülékek is.


Lásd még az ' Ajánlott irodalom ' oldalt:
  Móricz Emil: Tattwa - a 24 percek mágiája

~ * ~

.

Diozófia | Email
Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, cikkeknek, kép- video- és és hanganyagoknak a teljes- és összes tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

www.diozofia.hu


* * * * * * *

.
  .    

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 hónapig érvényes
CHI-kártya
19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) + 1 db -szabadon választott- mágikus pecsét vagy szimbólum a "Vágyak ABC-je" csomagból
  ~    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2000 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő (chi, prána, orgon, bioenergia, stb.) nyújtotta összes előnyből !
 » Kapcsolat / Rendelés »»


  .    


DIOZÓFIA: Isteni filozófia


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...

Üzenetküldés / E-Mail »»Email  |  Weboldaltérkép


^ A Tatvasz elmélet - 2. rész

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / DIOZÓFIA = Isteni Filozófia > A Tatvasz elmélet - 2. rész   »»
2023.02.07.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!