English / USA English / UK | GB Canada (english) English | Australia English | New Zeeland <<< Worldwide << || >> EU (European Union) >>> EU / European Union Ireland / Éire Limba română / România Hungarian / Magyar nyelvü


ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek

ÉletEnergia, ÉletErő és Vitalitás az Ön biztonsága és sikere számára!
Page
Menu
Menü
Kapcsolat  /  Email  /  Online Chat  |  Katalógus  /  Árlista  |  ÉletEnergia Teszt  |  Hírlevél  |  Oldaltérkép  ~                                                                                                                        

A frigyláda. Valóság vagy mitosz?

  .    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


A frigyláda. Valóság vagy mitosz?Kevés oly rejtelmes, rejtett történetet ismer az emberi civilizáció, amelyhez annyi izgalmasnál izgalmasabb esemény füzödne, mint a zsidó nép által oly nagy  becsben tartott Szent Ereklyéhez, a FRIGYLÁDAHOZ.

Az ÓTestamentumban több mint kétszáz helyen tesznek említést vagy utalnak a frigyládára, megalkotásától, kb.i.e. 1250-töl, egészen Dávid fia, Salamon uralkódásáig, i.e. 931-ig.

És itt jön a hihetetlen.
A bölcs király uralkódása után többé nem esik szó róla.

Richard Elliot Friedman, a Kaliforniai Egyetem héber és összehasonlító vallás tanára, több tudós véleményét osztva a Biblia egyik nagy rejtélye-ként értekelve a következöket irta:
Semmiféle beszámoló nincs arról, hogy a frigyládát elvitték , elpusztították vagy elrejtették volna.
Még egy olyan megjegyzés sincs, hogy a frigyláda eltünt, és nem tudjuk mi lett vele, hova lett.
A világ - bibliai szempontból - legfontosabb tárgya egyszerüen eltünt a történelemből.”

Ugorjunk az idöbe vissza, úgy több mint 3000 évet, és szólaltassuk meg a legilletékesebbet, az  ÓTestamentumot, hol maga Isten, a Seregeknek Üra szól Mózeshez a Sinai hegyén.

“És csináljanak egy ládát sittim-fából,harmadfél sing hosszút‚ másfél sing széleset, és másfél sing magasat (tehát kb. 1 mx60 cmx60 cm).
Bórítsd meg azt tiszta arannyal, belül is kivül is megbórítsd azt, és csinálj rá körös körül arany pártázatot...
Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút, és másfél sing széleset.
Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére...
A Kérubok pedig terjesszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arcaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arcai a fedél felé forduljanak....
Ott jelenék meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéröl, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, amiket általad parancsolok az Izráel fiainak”
(Móz.II.25/10-22).

Elkészülte után a nagybecsü ereklyét, tartalmával együtt, maga Jahwé által sugalt, sőt írt Isteni Parancsolatok kötábláival, a tabernákulum (sátor szerő imahely) szentek szentélyébe állították fel, melyet  függönnyel takartak el a profán szemek elöl.

Hogy több volt a frigyláda, mint szent ereklye, az Istennel kötött szövetség tárgyi bizonyítéka, hamarosan kiderült.

Különös és furcsa dolgok kezdödtek, és történtek a frigyládával kapcsolatosan.
Aron föpap, Mózes testvérének két fia Nádáb és Abilu, kik bejáratosak voltak a szentélybe, áldozni akartak az  Úr elött, “vevék az ö tömjénezöjöket...és vivének az Ur elé idegen tüzet, amelyet nem parancsolt vala nékik.
Tüz jöve ki az Ur elöl és megemészté öket és meghalának az Ur elött”.
(Móz.III.10/1-2).

Máskor felhő alakjában jelentkezett és volt úgy, hogy maga Mózes sem merte megközelíteni a frigyládát:
Es a felhö befedezé a gyülekezet sátorát és az Úrnak dicsösége tölté be a hajlékot és Mózes sem mehete be...” (Móz.II.40/34-35).             

 A további “balesetek” elkerülése végett a Seregek Úra figyelmeztette Mózest:
Szólj a te atyádfiának, Aronnak, hogy  ne menjen be akármikor a szenthelyre a függönyön belül a fedél elé..., hogy meg ne haljon, mert felhöbe jelenek meg a fedél felett”
és, itt jön ami még érdekesebb
“Gyolcsból készült szent köntöst öltsön magára, és gyolcs lábravalót...gyolcs övvel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel; ...mossa meg azért a testét vizben, és úgy öltse fel ezeket”.
(Móz.III.16/2,4).

Mindenesetre elgondolkoztató figyelmeztetések, meghatározott idöpontok, kivállasztott és kiképzett személyek, védöruha kötelezö viselete. Mintha ismerős dolgok lennének a ma embere számára is.
De ne tévelyegjünk el nagyon, maradjunk meg a forrásnál az ÓTestamentumnál.

Az izraeliták tovább álltak, folytatták pusztai vándorlásukat a megigért öshaza reményébe, de már nem egydül.
Velük volt és vándorolt a Szent Ereklye, a Seregek Urának tiszteletet, de félelmet is árrasztó “ládája”.

A csuda dolgok viszont folytatodtak.
A kijelölt vivőket idönként rejtelmes szikrák csapták agyon, melyeket a frigyláda bocsátott ki magából, sőt idönként képes volt a hordózóit vinni, nemcsak önmagát említik az ó testamentumi rabbimagyarázatok, legendák.

Mivel igen különleges energiákkal rendelkezett természetes, hogy fegyverként is használták a frigyládát ellenségeik leverésére, és azt is állíthatjuk, hogy hathatós segítsége nélkül Kánaán “honfoglalása” nem mehetett volna úgy, ahogy a hagyomány megörökítette.

A feljegyzések szerint oly erövel bírt, hogy kilátástalan helyzetekben, óriási túlerövel szemben is gyözelemre tudta vinni öket.
Máskor, igen figyelemre méltó módon vereséget szenvedtek, mert Mózes és a frigyláda nem volt velük.
(Móz.IV./14, 42-45) “ mert nem lesz közöttetek az Ur...”.

Így, Mózes vezetésével és a frigyláda hatható segítségével leigázták a Sinai-félsziget harcias és sokszor számbeli fölényben lévö törzseit, vereséget mérve a  midianitákra meghódították Transzjordániát és “Izráel fiai tábort ütének Moáb mezöségén, a Jordánon túl, Jerikó ellenében”.

Ekkor már Áron nem élt, Mózes is halott, de halála előtt Józsúét, Nún fiát jelölte utódául.
Józsúué tehetséges, fiatal hadvezér volt, kit Mózes beavatott a frigyláda féltve örzött titkaiba “és a te dicsöségedet közöld Ővele, hogy hallgassa Őt Izráel fiainak egész gyülekezete “
(Móz.IV. 27/20).

Így Józsúé tisztába volt a hatalmába került ereklye erejével és föleg azzal, hogy bizony kétélü fegyver ha nem bánnak vele megfelelö módon és kárt tud tenni nemcsak az ellenségben, hanem az izraelitákban is.

Es a nép hallgatott Józsúéra, “a mint Mózesre hallgattunk, épen úgy hallgatunk majd te reád, csak legyen veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele volt Mózessel”.(Jzs.1/17).

Jerikó megtámadása elött Józsúé igen furcsa “hadparancsot” közölt tisztjeivel:
Mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti isteneteknek frigyládáját...ti is induljatok meg a ti helyetekröl és menjetek utána.
Csakhogy legyen köztetek és a között mintegy kétezer singnyi (kb. 1 km) távolság; közel ne menjetek ahhoz...”
(Jzs.3/2-4).

Különös események és csodák kisérték az egész hadjáratot.
Holott hatalmas túlerövel állottak szemben, hét népet sorol föl az Írás (Jzs.3/10), a teljes gyözelemre kaptak ígéretet: “az élö Isten van köztetek”.

Így a Jordán vize ketté szakad “és a felülröl jövö viz megáll egy rakásban, mig az egész nép teljesen átalmene a Jordánon”.

Magának Jerikónak, a hatalmas, megerösített város-erödnek a bevétele majdmindenki számára, aki valamicskét is jártas a zsidó-keresztény hagyományokban, ismeretes.
Az Ó Testamentum egy teljes részt szentel-Jzs.6/1-27-, ennek az igen is véres és drámai eseménynek.
Itt is a fö mondhatni központi szereplö a titokzatos és föleg igen is sokoldalú képességekkel rendlkezö frigyláda.

Ugy a pusztai vándorlás alatt, mint a késöbbi hadjáratokban, már a Igéret földjén, a frigyláda jelenlétében az izraeliták szinte legyözhetetlenek voltak.

Jerikó eleste után és még hosszú idön keresztül igen fontos hatalmi szerepet játszott a félelmetes ereklye.
Amikor -a zsidók- nélküle indultak csatába vereséget szenvedtek, mert:
“az izrael fiai hütlenül bántak vala a teljesen Istennek szentelt dolgokkal... felgerjede ezért az Úrnak haragja Izrael fiai ellen “
(Jzs.7/1-5
).
Máskor azonban az izraeliták gyözelmeiről tudósít:
ӎs
vágák öket mindaddig, mig egy sem marad közülük.”
(Jzs.10/9-43),
különösen a 42-ik versben összegezi az Írás Józsúé hihetetlennek tünő hadisikereit,
mivelhogy az Ur, Izraelnek Istene hadakozott vala Izraelért”.


Pragmatikus világban élünk, melyben az ok és okozat törvénye értelmében a csodák mögött valós tények húzódnak meg mindenesetben, és ahol törvényszerüen találkozik a HIT a TUDASSAL és az ISMERET a LOGIKAVAL.

Kétségtelen, hogy logikus értelemmel közelítve meg az eddig elmondottakat a következöket summázhatjuk: 

1. A frigyláda megépítésekor, “isteni ismeret” sugallata által, Mózes  egy pontos “technologiai terv” szerint járt el.
Nem a semmiböl jelent meg a láda, hanem “tehetséggel” áldott mesterember kezemunkája volt, akit Bésaliélnak hívtak: “és betöltöttem öt Isten lelkével, bölcsességével, értelmével és tudományával minden mesterséghez
(Móz.II.31/2-4).

2. A TUDAS mellett, kétségtelen a HIT is döntö szerepet játszott.
A "The Interpreter's Doctionary of the Bible" szerint:
“ A frigyládát nem csak az izraeli sereg vezérének tekintik, hanem egyenesen “ az Úrként szólítják meg.
Gyakorlatilag tehát azonosítják a frigyládát és az Úrat... az Úr megtestesüléseként értelmezik”.

3. Egy olyan ISMERETRE támaszkodó tudással állunk szembe, mely jelenlegi technológiai képességeink számára ismeretlen, és amely egy ismeretlen energia generátor elvén müködö szerkezetről szól.

4. A müködési elvét nem ismerték, de tudták használni.
Azonban joggal feltételezhető, hogy Mózes viszont ismerte, mert ismernie kellett, ahhoz, hogy céljai érdekében használni tudja, majd  késöbb utódai számára is hozzáférhetövé, használhatóvá tegye.

5. Figyelemre méltóak a kezdeti balesetek, “csapások” megtörténte utáni “munka védelmi” módszerek bevezetése.
A “ függöny” a szentek szentélye elött, meghatározott idöpontokban bemútatott áldozatok rendje, “védő ruha” kötelezö viselete a szolgálatot teljesítö, kivállasztott és beavatott papok számára, a müködés közbeni távolság betartása a láda és az emberek között stb.
Mintha egy atomreaktor működési veszélyeire utaló figyelmeztetések lennének 3ooo év távlatából.

Igy tehát mondjuk ki:

6. A frigyláda igen is gyakorlati célokat szolgáló, félelmetes erejü, ismeretlen energiával müködtetett szerkezet (gép) volt, melyhez eredményes módon csatlakozott egy nagyhatalmú “isteni dicsőség”, melynek mibenléte kétségtelen, hit nélkül megmagyarázhatatlan emberi elménk számára.
Azonos arányban volt “természetfeletti (itt értsd, emberi elme-természet), mint kézelfogható anyagi tárgy.

További sorsa és eltünésének mai napig megmagyrázhatatlan volta épp oly annyira érdekfeszítö, mint megjelenése és ismert története. Mindenkorok generációjának mélytudatában ott volt és maradt.

Sokan keresték, kutatták.
  Sokan írtak, értekeztek róla.

Számos legenda, irodalmi mű ihletője volt, mint  a Gráal legenda-kör, vagy a Parcifal éposz.
Előkerül-e valaha, vagy sem, nem tudhatjuk, mert mély, feneketlen mély, múltunknak kútja és magas, szédítően magas, tudatunk megismerésének lehetősége, reménysége.Sorompó László
Kolozsvár, 2000 jan. 25

 

- ! -

~ * ~


.

Diozófia | Email

Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, cikkeknek, kép- video- és és hanganyagoknak a teljes- és összes tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

www.diozofia.hu


* * * * * * *

.
  .    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2400 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő nyújtotta összes előnyéből !
» Kapcsolat / Rendelés »»


  .    


DIOZÓFIA: Isteni filozófia


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...

Üzenetküldés / E-Mail »»


 « Elöző oldal ^ Fel, az oldal tetejére ^ »
^ Fel, az oldal tetejére ^
Page
Menu
2021.05.08.
English / USA English / UK | GB Canada (english) English | Australia English | New Zeeland <<< Worldwide << || >> EU (European Union) >>> EU / European Union Ireland / Éire Limba română / România Hungarian / Magyar nyelvü

(Élet)Energiával- és vitalitással teli, szép napot kívánunk!
^ Fel, az oldal tetejére ^
Page
Menu

Powered by CMSimple: Small, Simple & Smart, with no database! | Template: ge-webdesign.de

ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek  |  www.eletenergia.hu
Eredeti; ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön sikere érdekében!
~ www.eletenergia.hu ~
~ ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek & Orgonit | Már több mint 15 éve jelen a világhálón, az Önök szolgálatában. | ~ ÉletEnergia & É L E T E N E R G I A Készülékek ~ Biztosítson folyamatosan Erőt és Energiát (ÉletErőt és ÉletEnergiát!) építő pozitív gondolatainak megvalósulásuk érdekében! Vegye át- és használja fel tudatosan, valamint hasznosítsa legjobb belátása szerint a Chi & Prána & Orgon Generátorokból kisugárzott hatékony és folyamatos pozitív ÉletErő-fluxust! ~ É L E T E N E R G I A & ÉletEnergia Készülékek ~
(életenergia, élet energia, élet-energia, életerő, chi, qi, csí, prana, mana, orgon, orgone, bioenergia, orgonit, orgonite, készülék, generátor, radionika, agytréner, elmetréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, víz- és táplálékenergizálás, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, orgonenergia, orgon generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, életenergia, eletero, készülék, ÉLETERŐ, generátor, VÍZ ENERGIZÁLÁS, radionika, agytréner, chiagytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia,életerő-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ÉLETENERGIA)
:: ÉletEnergia :: ÉletEnergiát generáló Készülékek | Orgonit | Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia: ÉLETENERGIA Készülékek & ÉletErő Generátorok :: Bevezetés az Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia rejtelmeibe, az ÉLETENERGIA Készülékek, az Életerő -chi, prana, mágneses fluidum, od, orgon, orgone, bioenergia- Generátorok, valamint az Elmegépek, Chi-AgyTrénerek és PszichoTrénerek, ElmeTrénerek, az ÉletErővel működtetett Radionika Készülékek, ill. Manifesztációs- technikák és programok elméletébe és gyakorlati felhasználásában | www.eletenergia.hu ::
Orgonit / Orgonite | ÉletErő Generátorok & ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Technológia | Meditáció & Relaxáció: ElmeTrénerek, Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Tudatos teremtés: Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok / Radionika készülékek | Mágikus Techno-Mágia | Víz- és táplálék-energizálás | Dinamikus Feng Shui
:: Víz- és táplálék-energizálás, optimalizálás és -energetikai-tisztítás | Meditáció & Relaxáció: Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok: Radionika készülékek | Mágikus! Techno-Mágia (számítógépen futtatott Manifesztációs Programok segítségével) | Dinamikus Feng Shui & Feng Shui Plusz+ | Orgonite & SuperOrgonite | ÉletEnergia & Életerő | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok -egyenesen a Feltalálótól!- | ÉletErő Technológia ::
# ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön -energetikai- biztonsága és -megérdemelt- sikere érdekében! #
[ www.eletenergia.hu / A frigyláda. Valóság vagy mitosz?  { Kapcsolat | Elérhetőségek :: Üzenet | Email :: Oldaltérkép »» # 711781 - 3.234.245.72 :: (162.213.253.100) :: www.eletenergia.hu/DIOZOFIA---Isteni-Filozofia-Ep-Lelekkel-egeszseges-Eletert-A-frigylada--Valosag-vagy-mitosz- | clouds_2colsR_960-hu | ÉletEnergia | EletEnergia .hu | eletenergia.hu {ŁCMSimple content--Ł | img:(abs):e-e--h/uf | pgs-h:(abs):e-e--h/uf} :: www.eletenergia.hu / A frigyláda. Valóság vagy mitosz? ]
Fel...